Ba­nja­lu­ka je pet da­na di­sa­la evrop­ski! U sa­ra­dnji sa OFK Spar­tak 2013, grad na Vrba­su je bio do­ma­ćin omla­din­skog kam­pa Re­al Ma­dri­da. Vi­še od 130 dje­ča­ka i je­dna dje­voj­či­ca uči­li su fu­dbal­ske taj­ne od tre­ne­ra iz Špa­ni­je. U Ba­nja­lu­ci je bi­la Ju­go­sla­vi­ja u ma­lom, jer su se po­red igra­ča iz svih kra­je­va Re­pu­bli­ke Srpske, u kam­pu na­šli klin­ci iz Ma­ke­do­ni­je, Srbi­je, Hrvat­ske, Crne Go­re, Slo­ve­ni­je, ali i iz da­le­ke Šved­ske i Švaj­car­ske.

Ale­ksan­dar Vrho­vac, je­dan od tre­ne­ra u OFK Spar­tak 2013, is­ti­če da je kamp u po­tpu­nos­ti uspio i da je za­do­vo­ljio vi­so­ke kri­te­ri­ju­me ko­je su pos­ta­vi­li pred­sta­vni­ci Re­al Ma­dri­da.

Dje­ca su uživa­la, kao i broj­ni tre­ne­ri ko­ji su pri­sus­tvo­va­li kam­pu. U na­re­dnih de­se­tak da­na bi­će objav­lje­na ime­na dje­ce ko­ji će do kra­ja go­di­ne bo­ra­vi­ti u kam­pu Re­ala u Ma­dri­du. Odmah da kažem da to ni­je ni­ka­kav ska­uting, već na­gra­da za one naj­bo­lje u tom tre­nut­ku da obi­đu tre­ning cen­tar Re­ala, mu­zej, vi­de fu­dbal­ske ve­li­či­ne po­put Ro­nal­da i Bej­la, ali i održe ne­ko­li­ko tre­nin­ga u dje­či­jem kam­pu. Ne tre­ba se za­no­si­ti da će ne­ko os­ta­ti ta­mo, jer kroz Re­alo­ve kam­po­ve pro­đe pre­ko 100 hi­lja­da kli­na­ca, a sa­mo je­dan os­ta­ne u Ma­dri­du. U sva­kom slu­ča­ju, bi­će to ne­za­bo­ra­vno is­kus­tvo za 15 kli­na­ca – kaže Vrho­vac. Po­red Ba­nja­lu­ke, u na­šoj re­gi­ji kamp je održan u Pod­go­ri­ci, Du­bro­vni­ku, Bio­gra­du i Mos­ta­ru.

Tre­ne­ri ko­ji su ov­dje bo­ra­vi­li, spre­ma­ju se za Ja­pan, jer Re­al ova­kve kam­po­ve or­ga­ni­zu­je po ci­je­lom svi­je­tu. I mi u klu­bu su­oči­li smo se sa no­vim na­či­nom ra­da ko­ji do­mi­ni­ra svjet­skim fu­dba­lom. Vi­dje­li smo svi za­je­dno ne­što što ni­ka­da ni­smo, iz ovog mo­gu svi bi­ti sa­mo na do­bit­ku. Do­bi­li smo ve­li­ke po­hva­le, za sjaj­nu or­ga­ni­za­ci­ju ka­kvu oda­vno ni­su vi­dje­li i da ima­mo sjaj­nu me­to­do­lo­gi­ju za rad sa dje­com. Ime­na po­put In­đi­ća, Gru­ji­ća, Šma­nje, ipak su os­ta­vi­li tra­ga na ovim pros­to­ri­ma. Ovo je bi­la i ve­li­ka re­kla­ma i za grad Ba­nja­lu­ku, jer na stra­ni­ci­ma Re­ala, Ba­nja­lu­ka je pro­mo­vi­sa­na kao grad spor­ta, a to ni­je ma­la stvar – na­po­me­nuo je Vrho­vac, ne­ka­daš­nji as Bor­ca.

Kamp Re­ala u Ba­nja­lu­ci vo­di­li su tre­ne­ri iz Špa­ni­je, Ho­se Ko­to, Vi­ktor Lo­pez i Ale­han­dro Ke­sas. Dje­ča­ci su bi­li raz­vrsta­ni u šest ka­te­go­ri­ja, a sve su ima­le ime­na po ve­li­kim zvi­jez­da­ma “ga­la­kti­ko­sa”. Gru­pa 2003 i sta­ri­ji (Ser­hio Ra­mos), gru­pa 2004/2005 (Kris­ti­ano Ro­nal­do), gru­pa 2006 (Ge­ret Bejl), gru­pa 2007 (Lu­ka Mo­drić), gru­pa 2008 (Mar­se­lo Vieira) i gru­pa 2009 i mla­đi (Ka­rim Ben­ze­ma). Do­bar uti­sak os­ta­vio je Ra­do­man Po­južina, ko­ji je u kamp sti­gao iz ne­ve­sinj­skog Ve­leža. Ri­ječ je o ta­len­to­va­nom če­trna­es­to­go­diš­njem ču­va­ru mreže.

Ovo je za­is­ta ne­vje­ro­va­tno is­kus­tvo. Fu­dbal tre­ni­ram se­dam go­di­na, ali ova­kvu vrstu tre­nin­ga ni­sam mo­gao ni da sa­njam. Sad mi je ja­sno šta pred­stav­lja Re­al Ma­drid, a ovo je tek po­če­tak pu­ta pre­ma ne­če­mu ve­li­kom. Tre­nin­zi, ali i no­va pri­ja­telj­stva, za­uvi­jek će mi os­ta­ti u sje­ća­nju. Ovo je is­kus­tvo ko­je se pam­ti i ko­je će mi po­mo­ći u da­ljoj ka­ri­je­ri – kaže Po­južina. A, me­đu sil­nim klin­ci­ma, bi­la je i je­dna da­ma. Ri­ječ je o se­dmo­go­diš­njoj Du­nji Ga­gić iz gra­di­ške Ko­za­re. Bez ob­zi­ra na to što pri­pa­da nježni­jem po­lu, do­bro se sna­la­zi­la me­đu svo­jim mu­škim vršnja­ci­ma.

Na­vi­jam za Re­al i želim je­dno­ga da­na da obu­čem dres tog sla­vnog klu­ba. U kam­pu mi je bi­lo odli­čno, tre­ne­ri su nam po­ka­za­li mno­ge taj­ne fu­dba­la – is­ta­kla je mi­lje­ni­ca kam­pa Du­nja Ga­gić, ko­ja je je­dna od troj­ki, a nje­na dva bra­ta ta­ko­đe igra­ju u Ko­za­ri.

“Narodne novine”