U Panici i čini se bezizlaznom polažaju kada su u pitanju predstojeći izbori za predsjednik FSRS, u kancleriji u Banjaluci pribjegavaju raznim trikovima kako bi koliko – toliko popravili svoj položaj. Na relaciji FSRS – PFS Banjaliuka vodi se pravi mali rat, kada je u pitanju dokumentacija koja treba da se dostavi, a koju traže iz Aleje Svetog Save. Pred vama je poslednji odgovor iz GFS Banjaluka, koji je poslao predsjednik Dejan Travar. Poruka je jasna, malo manje izigravajte žandare, bavite se fudbalom,…
Predmet: Odgovor na vaš dopis, broj: 717/16 od 15. septembra 2016. godine,
dostavlja se.-Poštovani prijatelji,

Uzimajući u obzir da ste odjednom počeli da poštujete nova i izmišljena pravila i propise pa tako i u vašem dopisu, broj: 717/16 od 15. septembra 2016. godine, izričito tražite da vam GFS BL dostavi dokaz o poimeničnom prisustvu delegata Skupštine GFS BL sa jasnom naznakom pripadnosti delegata u Skupštini i to u originalu, želim vas obavjestiti o sljedećem:

”Uvaženi članovi fudbalske vlade Republike Srpske obavještavam vas da nemata pravo, ni bilo kakvu nadležnost, da od GFS BL tražite gore navedenu dokumentaciju, a pogotovo u originalu. Naime, GFS BL prema važećim propisima i zakonima, koji se odnose na Zakon o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: ZoUiF), Zakon o sportu (u daljem tekstu: ZoS), Zakon o arhivskoj djelatnosti, Zakon o opštem upravnom postupku i Uredbe o kancelarijskoj poslovanju, GFS BL kao pravno lice, registrovano prema ZoUiF i ZoS, ne može vam izdati, odnosno predati original dokumetacije koja je direktno vezana za organizaciju i rad ovog pravnog lica dobijene od pravnih lica članova ovog saveza. Prema tome, GFS BL vam ne može dati original drugih pravnih lica iz razloga što ima samo jedan primjerak originala, koji mora biti arhiviran u arhivi GFS BL. Druga stvar za koju nemate nadležnost, jeste, da nema nijednog propisa kojim je GFS BL, kao posebno pravno lice, dužan da postupi prema vašem zahtjevu, odnosno da je za nas obavezujuća. Odluke IO FSRS za GFS BL su obavezujuće u smislu organizacije i poštovanja propisa u takmičarskom smislu, a u ovom pravnom djelovanju i organizaciji Skupštine, odluke IO FSRS, a pogotovo dopisi Komisije za propise FSRS, nemaju obavezujući karakter jer je GFS BL samostalno pravno lice koje svoju Skupštinu organizuje prema odredbama svog statuta, ZoUiF i ZoS. Ukoliko postoji nepravilnosti u organizaciji i radu Skupštine GFS BL, nadzor nad zakonitošću rada GFS BL vrši nadležni republički organ uprave Republike Srpske, a u ovom konkretnom slučaju Republičkia uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske – Prosvjetna inspekcija – sportski inspektor, a sve u skladu sa članom 43. ZoUiF i 147. ZoS.”
Naravno, ukoliko me u gore navedenom tekstu demantujete sa konkretnim i tačnim odredbama po kojim vam trebam dostaviti, original dokumenta drugih pravnih lica koji čine ovaj savez, spreman sam vam iste i dostaviti. Do tada, nemojte od GFS BL tražiti nemoguće stvari i na taj način diskvalifikovati našeg kanditata za predsjednika FSRS jer to nije pošteno, i u našem žargonu nije sportski i fer-plej.
Ujedno vam postavljam pitanje na koje trebate odgovoriti fudbalskoj javnosti: Kako ste donijeli Prečišćeni tekst Statuta FSRS kad je na posljednoj Skupštini donesena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, a ne Prečišćeni tekst Statuta, što nije ista stvar?
Još jednom, zamoljavam Vas da se posvetite fudbalu i da shvatite da fudbal nisu samo članovi IO FSRS, Komisija za sudije i suđenje, kao i Komisija za propise FSRS gdje predsjednik ove komisije i ne potpisuje svoja dokumenta, već i drugi dijelovi organizacije bez kojih ni vi ne bi postojali.Iskreno Vaš,

predsjednik 
Dejan Travar, prof