Na sce­na­ri­ju vo­đe­nja Izbor­ne skup­šti­ne Fu­dbal­skog sa­ve­za Re­pu­bli­ke Srpske, osmiš­lje­nom u gla­va­ma onih ko­ji su želje­li da sa­ču­va­ju ste­če­ne po­zi­ci­je, mo­gao bi da po­za­vi­di i sjever­no­ko­rej­ski li­der Kim Džong Un! Zbog to­ga će de­le­ga­ti FSRS ko­ji su podržava­li Pe­tra Je­li­ća ko­ji je, ka­ko tvrde, po­kra­den na izbo­ri­ma, po­dni­je­ti kri­vi­čne pri­ja­ve pro­tiv Mi­le Kova­če­vi­ća, no­vog-sta­rog pred­sje­dni­ka FSRS i ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Ro­do­lju­ba Pet­ko­vi­ća, pot­vrđe­no je “Na­ro­dnim”.

Is­to­vre­me­no će, pre­ko FS BiH, upu­ti­ti žal­bu na adre­su UEFA-e, ka­ko bi ospo­ri­li po­no­vni izbor Mi­le Ko­va­če­vi­ća i za­tražiti mo­ni­to­ring evrop­ske ku­će fu­dba­la na po­nov­lje­noj izbornoj skup­šti­ni. Nes­hva­tlji­vo je da je je­dan od kan­di­da­ta, Mi­le Ko­va­če­vić, bio u ra­dnom pred­sje­dniš­tvu ko­je je vo­di­lo izbor­nu skup­šti­nu i da pro­tiv­kan­di­da­tu Pe­tru Je­li­ću ni­je do­zvo­lio da izloži svoj pro­gram.

Dan pri­je izbo­ra, Ko­va­če­vić je na Mra­ko­vi­ci oku­pio de­le­ga­te na či­ju po­dršku je ra­ču­nao, njih 20, dok je uz nje­go­vog pro­tiv­kan­di­da­ta Pe­tra Je­li­ća, u ho­te­lu “San” u La­kta­ši­ma, bi­lo 35 de­le­ga­ta. Ta­da Ko­va­če­vić akti­vi­ra “plan B”, ko­ji je pri­mje­nji­van i pri­li­kom izbo­ra u ne­kim po­dru­čnim sa­ve­zi­ma. Za čla­no­ve Kan­di­da­ci­one ko­mi­si­je, pre­dlaže se­bi oda­ne kadrove Mi­ška Ro­si­ća, Ra­di­vo­ja La­za­re­vi­ća i Vu­ka­ši­na Đa­ko­vi­ća.

Ku­ti­ja za gla­sa­nje iz­mje­šte­na je u dru­gu pros­to­ri­ju ko­ju su nad­gle­da­la tro­ji­ca blis­kih  sa­ra­dni­ka Mi­le Ko­va­če­vi­ća, gdje je ula­zio je­dan po je­dan de­le­gat i gla­sao bez pri­sus­tva posmatra­ča. U sa­lu Kul­tur­nog cen­tra Ban­ski dvor, gdje je održana sje­dni­ca Skup­šti­ne, mo­gli su ući sa­mo oda­bra­ni, a svim os­ta­li­ma, put su po­pri­je­či­li uni­for­mi­sa­ni pri­pa­dni­ci jedne agen­ci­je za obez­bje­đe­nje, pa je ta­ko na ula­znim vra­ti­ma za­us­tav­ljen  pred­sje­dnik PFS Ba­nja­lu­ka Dra­ško Ilić, kao i prvi čo­vjek GFS Ba­nja­lu­ka De­jan Tra­var, ko­ji je uz to i član Iz­vršnog odbo­ra FSRS.

Sa dru­ge stra­ne, na sje­dni­ci je, osim de­le­ga­ta, vi­đe­no i mno­go oso­ba blis­kih “ugle­dnom advo­ka­tu iz Žera­vi­ce”, ka­ko Ko­va­če­vi­ća oslov­lja­va­ju nje­mu na­klo­nje­ni me­di­ji. Me­đu nji­ma i Dra­gi­ša Sa­vić, biv­ši pred­sje­dnik PFS Gra­di­ška. Pos­tav­lja se pi­ta­nje, po ko­joj to osno­vi Sa­vić može pri­sus­tvo­va­ti Skup­šti­ni, a ne može Ilić, ili bi­lo ko­ji dru­gi pred­sje­dnik po­dru­čnog sa­ve­za.

– Ni­su kri­vi ra­dni­ci obez­bje­đe­nja. Izvi­nja­va­li su se na vra­ti­ma, upor­no me tražeći na spis­ku ko­ji su sas­ta­vi­li Mi­le Ko­va­če­vić i Ro­do­ljub Pet­ko­vić. Tužno je bi­lo gle­da­ti no­vi­na­re ka­ko se po­tu­ca­ju oko Ban­skog dvo­ra, tražeći bi­lo ka­kvu in­for­ma­ci­ju sa Skup­šti­ne. Ko god je ovo osmi­slio, una­za­dio je fu­dbal, jer ova­ko je otvo­rio pros­tor za ra­zne spe­ku­la­ci­je, ko­je bi bi­le iz­bje­gnu­te da je sje­dni­ca bi­la ja­vna,  ka­ko je bi­lo na svim do­sa­daš­njim Skupšti­na­ma. Ovo je po­raz de­mo­kra­ti­je – po­ru­čio je Dra­ško Ilić.

Is­ti sce­na­rio pri­mi­je­njen je i na sje­dni­ci Skup­šti­ne GFS Pri­je­dor, ka­da pro­tiv­kan­di­da­tu Sla­vi­še Kra­lja,  Sto­ja­nu Ja­nje­to­vi­ću, ni­je do­zvo­ljen ula­zak u skup­štin­sku sa­lu, uz obrazloženje: Ako te iza­be­ru, on­da možeš ući! Ra­zma­tra­na je i mo­gu­ćnost da is­to uči­ne i Pe­tru Je­li­ću, ali ipak je odlu­če­no da bi pri­ti­sak ja­vnos­ti bio pre­ve­lik, pa su se “smi­lo­va­li” da ga pus­te u Ban­ski dvor, ali mu ni­su do­zvo­li­li da bi­lo šta kaže.

To je skan­dal nad skan­da­li­ma! Kan­di­da­ti za pred­sje­dni­ka FSRS Ko­va­če­vić i Je­lić, tre­ba­lo je da bu­du u is­tom po­ložaju. Pra­vil­nik je gru­bo prekršen i kod bi­ra­nja ra­dnog pred­sje­dniš­tva, jer je Ko­va­če­vić sam se­be pos­ta­vio na to mjes­to. Ta­ko­đe, de­le­ga­ti­ma ni­je pred­stav­ljen Po­slo­vnik o ra­du skup­šti­ne, jer za­bo­ga, po­slo­vnik su Mi­le i Ro­do­ljub. Ovo je bio čas ti­ra­ni­je – tvrdi Slo­bo­dan Te­šić.

Po­se­bna pri­ča jes­te eli­mi­na­ci­ja dvo­ji­ce de­le­ga­ta, Pre­dra­ga Lu­ki­ća iz Šam­ca, te Ne­de­ljka Ko­va­če­vi­ća iz Mo­dri­če, ko­ji­ma je ospo­ren sta­tus, jer su bi­li fu­dbal­ski kažnja­va­ni, a ni­su doni­je­li pot­vrdu da je ka­zna is­te­kla.

–  Naš man­dat je pos­tao spo­ran ono­ga tre­nut­ka ka­da su sa­zna­li da podržava­mo Je­li­ća. Za­mi­sli­te nji­ho­vo objaš­nje­nje, ka­zna se bri­še na­kon is­te­ka tri go­di­ne po nje­nom “od­služenju”. To stvar­no ne­ma ni u Sjeverna Ko­re­ji – kaže Ne­de­ljko Ko­va­če­vić.

On sma­tra da će fu­dbal u RS, uko­li­ko ne do­đe do po­nav­lja­nja izbo­ra, do­ta­knu­ti dno dna.

Mi­le Ko­va­če­vić ne da fo­te­lju, po ci­je­nu da se uga­se svi klu­bo­vi. Ovo je bru­ka i sra­mo­ta! Naj­po­zna­ti­ji pra­vni struč­njak u oblas­ti fu­dba­la Ja­smin Ba­ko­vić, vi­še pu­ta je uka­zi­vao na ne­re­gu­lar­nos­ti izbo­ra, go­vo­rio da ku­ti­ja mo­ra bi­ti u sa­li gdje su svi de­le­ga­ti, ali to Ko­va­če­vić ni­je do­zvo­lio – dodaje Ne­de­ljko Ko­va­če­vić.

Že­ljko Du­bra­vac, de­le­gat PFS Ba­nja­lu­ka, ni­je se mo­gao ote­ti utis­ku da je aktu­el­no ru­ko­vod­stvo FSRS sve una­pri­jed osmi­sli­lo.

Prvi put u svo­joj ka­ri­je­ri, pri­sus­tvo­vao sam je­dnoj Skup­šti­ni gdje je pri­pre­mljen po­tpu­ni izbor­ni inženje­ring. Od po­čet­ka otva­ra­nja sje­dni­ce Skup­šti­ne, ni­je se po­što­vao Sta­tut i Po­slo­vnik FSRS, de­le­ga­ti ni­su ima­li na uvid te do­ku­men­te. Ni­je­dan od de­le­ga­ta ni­je imao sa­zna­nja šta pi­še u Po­slo­vni­ku, odno­sno Sta­tu­tu – is­ti­če Du­bra­vac i do­da­je da je je­di­ni ko­ji je to imao, bio Ko­va­če­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sam izbor­ni pro­ces je po­tpu­na pre­va­ra.

Ko­va­če­vić je svo­je­vo­ljno pre­dložio Kan­di­da­ci­onu ko­mi­si­ju od tri čla­na, ko­ja je pre­su­di­la kraj­nji re­zul­tat gla­sa­nja. Ni­su da­li pri­li­ku ni­ti mo­gu­ćnost, da ba­rem je­dan od tri čla­na Kan­di­da­ci­one ko­mi­si­je, ne bu­de Ko­va­če­vi­ćev čo­vjek. Šta vam to go­vo­ri? I po­red to­ga, Je­lić je do­bio 22, a na oči svih, ukra­de­na su mu još tri gla­sa.  Ova­kav re­zul­tat po­ka­zao je da je vri­je­me za pro­mje­ne – po­ru­čio je Du­bra­vac.

“Narodne novine”