Je­dna od zna­čaj­ni­jih ulo­ga u hrvat­skom ra­tnom spe­kta­klu An­tu­na Vrdo­lja­ka “Ge­ne­ral”, ko­ji pra­ti ra­tni put An­te Go­to­vi­ne, pri­pa­la je i Bo­ri­su Je­ri­ni­ću, zamjeni­ku mi­nis­tra od­bra­ne BiH.

Na­ju­ti­caj­ni­ji ka­dar iz RS u Mi­nis­tar­stvu od­bra­ne BiH, iz sa­mo nje­mu zna­nih razlo­ga, ni­je ospo­rio  ko­ri­šte­nje opre­me i re­sur­sa Oružanih sna­ga za sni­ma­nje fil­ma ko­ji ve­li­ča “lik i dje­lo” pen­zi­oni­sa­nog hrvat­skog ge­ne­ra­la, ko­ji se “proslavio” pro­tje­ri­va­njem vi­še od 200.000 kra­ji­ških Srba i agre­si­jom na zapadno­kra­ji­ške op­šti­ne.

Odlu­ka Mi­nis­tar­stva od­bra­ne da hrvat­skoj fil­mskoj eki­pi us­tu­pi ten­ko­ve, topove, ka­mi­one i dru­gu voj­nu opre­mu Oružanih sna­ga BiH, ni­je mo­gla bi­ti done­se­na bez sa­gla­snos­ti Bo­ri­sa Je­ri­ni­ća, jer je za nju po­tre­ban kon­sen­zus ministra i nje­go­vih zamje­ni­ka – pot­vrdio je  izvor “Narodnih” iz Mi­nis­tar­stva od­bra­ne BiH.

On vje­ru­je da je u ovom slu­ča­ju Je­ri­ni­ćev “kli­mo­glav” vra­ća­nje du­ga mi­nis­tar­ki Ma­ri­ni Pen­deš, ko­ja mu je u ne­ko­li­ko na­vra­ta iza­šla u su­sret po pi­ta­nju ja­vnih na­bav­ki.

– Za­što se Je­ri­nić ne za­pi­ta ka­kvu bi odlu­ku Mi­nis­tar­stvo od­bra­ne do­ni­je­lo da je ne­ko za­tražio iznaj­mlji­va­nje to­po­va za sni­ma­nje fil­ma ko­ji pra­ti ra­tni put ne­kog od ge­ne­ra­la Voj­ske Re­pu­bli­ke Srpske – do­da­je naš izvor.

Bo­ris Je­ri­nić je bio u cen­tru me­dij­ske pažnje u RS i pro­šlog lje­ta, ka­da je odobrio nаre­dbu o аngаžovаnju ljud­stvа i re­sursа, po­vo­dom obi­lježаvаnjа go­diš­nji­ce strаdаnjа Bošnjаkа u Sre­bre­ni­ci, ko­ja je ozna­če­na kao ge­no­cid.

– Ola­ko je sta­vio po­tpis na do­ku­ment ko­ji je u su­pro­tnos­ti sa zva­ni­čnim sta­vom Re­pu­bli­ke Srpske – kaže izvor “Na­ro­dnih”.

Je­ri­nić se sa svo­jim pro­bo­san­skim uči­te­ljem Obre­nom Pe­tro­vi­ćem po­jav­lji­vao u druš­tvu Sa­ki­ba Ma­hmu­lji­na na obi­lježava­nju “go­diš­nji­ce oslo­bo­đe­nja Vo­zu­će”, što je u stva­ri dan ka­da su je­di­ni­ce Ar­mi­je RBiH, u či­jem sas­ta­vu je bio i zloglasni odred “El mudžahid”,  po­či­ni­le zlo­či­ne nad Srbi­ma u tom kra­ju.

U svoj­stvu za­mje­ni­ka mi­nis­tra od­bra­ne, bio je i na obi­lježava­nju 23. go­diš­nji­ce Ar­mi­je RBiH, u Liv­ču kod Mos­ta­ra.

Li­vno cen­tar sni­ma­nja

Film o An­ti Go­to­vi­ni sni­ma se u Li­vnu, a pre­ma na­ja­va­ma, bi­će to pra­vi akcij­ski spe­ktakl u ko­jem tre­ba po­tu­ći je­di­ni­ce Voj­ske RS.

Sni­ma­nje po­či­nje u Če­le­bi­ći­ma. Ri­ječ je o akci­ji ko­ju je ge­ne­ral Go­to­vi­na predvo­dio 1992. go­di­ne. Je­dna ten­kov­ska je­di­ni­ca JNA se ulo­go­ri­la, a gene­ral Go­to­vi­na pre­dvo­di di­ver­zan­tski na­pad. Mi­nis­tar­stvo od­bra­ne i Oružane sna­ge BiH iza­šli su nam u su­sret us­tu­pa­ju­ći ten­ko­ve, to­po­ve i kami­one za po­tre­be snima­nja – ot­krio je “taj­ne” sa sni­ma­nja fil­ma o Go­to­vi­ni, hrvat­ski glu­mac Slaven Kne­zo­vić.

 Od Viš­nji­ća do Ize­ta

U na­slo­vnoj ulo­zi je Go­ran Viš­njić, a glu­ma­čku eki­pu či­ne Ta­rik Fi­li­po­vić, Re­ne Bi­to­ra­jac, Go­ran Na­vo­jec, Bor­ko Pe­rić, Ivo Gre­gu­re­vić, Na­ta­ša Ja­njić, Go­ran Bo­gdan, Bo­ris Svrtan, Zrin­ka Cvi­te­šić, te Mus­ta­fa Na­da­re­vić, po­zna­ti­ji kao Izet iz se­ri­je “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”.

Ta­rik Fi­li­po­vić, glu­mac i vo­di­telj kvi­zo­va, igra­će ge­ne­ra­la Da­vo­ra Do­ma­ze­ta Lo­šu, Bo­ris Svrtan ge­ne­ra­la An­tu Ro­su, a Na­ta­ša Ja­njić igra no­vi­nar­ku Vesnu Ka­ru­zu sa ko­jom Go­to­vi­na ima kćer­ku Anu.

 Ha­ška (ne)prav­da

Go­to­vi­na je prvo­bi­tnom pre­su­dom Ha­škog su­da do­bio 24 go­di­ne za­tvo­ra zbog učeš­ća u udruženom zlo­či­na­čkom po­du­hva­tu to­kom pro­tje­ri­va­nja Srba i spaljiva­nja nji­ho­vih ku­ća i ima­nja. Odlu­ka je bi­la je­dno­gla­sna. U žal­be­nom pos­tup­ku je oslo­bo­đen, a odlu­ka vi­je­ća ko­jim je pre­sje­da­vao Te­odor Me­ron sma­tra se naj­kon­tro­ver­zni­jom od for­mi­ra­nja tog su­da.

“Narodne novine”