Slo­bo­dan Te­šić, fu­dbal­ski ra­dnik iz Brčkog i de­le­gat Skup­šti­ne FSRS iz PFS Bi­je­lji­na, su­spen­do­van je sa svih fun­kci­ja u fu­dba­lu na pe­ri­od od 18 mjeseci, sa­mo zbog to­ga što je svoj glas na izbo­ri­ma za pred­sje­dni­ka FSRS dao Pe­tru Je­li­ću, a ne nje­go­vom pro­tiv­kan­di­da­tu Mi­li Ko­va­če­vi­ću!

Ova­ko sto­ji u odlu­ci dis­ci­plin­skog su­di­je PFS Bi­je­lji­na Go­ra­na Ma­ksi­mo­vi­ća ko­ji je po tužbi Ra­di­ke Ma­ri­ća su­spen­do­vao Te­ši­ća. U obra­zloženju presude pi­še da je Te­šić mo­rao gla­sa­ti za Ko­va­če­vi­ća, jer je ta­ko tražila ba­za PFS Bi­je­lji­na, a ne za Je­li­ća, ka­ko je, pre­ma ne­kim in­si­nu­aci­ja­ma, navodno gla­sao Te­šić.

– Ovo je te­ror ne­vi­đe­nih raz­mje­ra. Sli­čan te­ro­ru Kim Džong Una u Sje­ver­noj Ko­re­ji. Bo­ljeg po­re­đe­nja ne­mam! Pa, ka­ko ne­ko može zna­ti ko je za ko­ga  gla­sao, ako je gla­sa­nje taj­no. Šta vam to on­da go­vo­ri, izu­zev či­nje­ni­ce da je bio pri­su­tan izbor­ni moni­to­ring i da su lju­di ko­ji su spro­vo­di­li gla­sa­nje bi­li u službi  Mi­le Ko­va­če­vi­ća. Ni­gdje u sta­tu­ti­ma FSRS, FSBiH, UEFA i FI­FA ne­ma akt da ne­ko mo­ra gla­sa­ti ka­ko mu dru­gi na­re­di. PFS Bi­je­lji­na može de­kla­ra­ti­vno sta­ti iza bi­lo ko­ga, ali ne­ma pra­vo osuđi­va­ti, a po­go­to­vo ne kažnja­va­ti čla­no­ve Skup­šti­ne. U ovom slu­ča­ju, to je ne­vi­đen mo­ni­to­ring i pri­ti­sak na sve fu­dbal­ske insti­tu­ci­je – po­ru­ču­je Te­šić, ko­ji je kre­nuo u pra­vnu bor­bu.

Presuda Tesicu

Te­šić se žalio Ape­la­ci­onoj ko­mi­si­ji, ko­ja je u ro­ku od tri mje­se­ca mo­ra­la od­go­vo­ri­ti na žal­bu, ali u PFS Bi­je­lji­na do­sje­ti­li su se no­vog tri­ka, pa su smijeni­li kom­ple­tnu ko­mi­si­ju. Ka­da će Te­ši­ćev slu­čaj do­ći na red, ve­li­ko je pi­ta­nje, ali ta­kvom odlu­kom nje­mu je us­kra­će­no da pred­stav­lja PFS Bijeljina kao le­gal­no iza­bra­ni član Skup­šti­ne FSRS, čije je sjedište u Aleji Svetog Save u Banjaluci.

Ka­di­ja ti su­di, ka­di­ja te tuži, da­vno opro­ban re­cept kod na­ših fun­kci­one­ra. U pre­su­di pi­še da je je­dan od ra­zlo­ga mo­je ka­zne i to što sam dao po­dršku svo­jim po­tpi­som sa još 22 de­le­ga­ta, da se održi van­re­dna Skup­šti­na FSRS. Me­đu­tim, osim mo­ga, iz PFS Bi­je­lji­na sto­je još če­ti­ri po­tpi­sa, a sa­mo sam ja kažnjen, iako je i to van sva­ke pa­me­ti. Tražiti van­re­dnu Skup­šti­nu ni po je­dnoj ta­čki Sta­tu­ta ni­je kažnji­vo. A to, ko­me sam ja dao glas, sa­mo je mo­je pra­vo – na­po­mi­nje Te­šić.

Ono što ovom slu­ča­ju da­je još ve­ću težinu, jes­te što iza sve­ga sto­ji Ra­di­ka Ma­rić. Se­os­ki fu­dbal­ski mag iz Pu­či­la kod Bi­je­ljni­ne, ko­ji iza se­be ima nekoliko pre­su­da za te­ške kri­mi­nal­ne ra­dnje u fu­dbal­skoj or­ga­ni­za­ci­ji. Ne­ko­li­ko pu­ta je bio su­spen­do­van, a po pre­su­da­ma Osno­vnog su­da u Bi­je­lji­ni, ali i PFS Bi­je­lji­na i FSRS, Ra­di­ka Ma­rić da­vno je tre­ba­lo da bu­de iza re­še­ta­ka, jer je pri­znao   pro­ne­vje­ru od vi­še sto­ti­na hi­lja­da ma­ra­ka.

Na sve to, Ma­rić je za vri­je­me Ko­va­če­vi­će­vog man­da­ta re­ha­bi­li­to­van, bio je pred­sje­dnik PFS Bi­je­lji­na, a da­nas je “le­ga­lan” član Skup­šti­ne FSRS.

Iako je zva­ni­čno su­spen­do­van iz fu­dba­la FSRS, to Slo­bo­da­nu Te­ši­ću ni­je sme­ta­lo da bu­de gost na sta­di­onu “Raj­ko Mi­tić”, gdje su ga ugos­ti­li naj­vi­ši fun­kci­one­ri Crve­ne zvez­de.

Na­ši fo­to­re­por­te­ri ovje­ko­vje­či­li su nje­gov su­sret sa Zvez­da­nom Ter­zi­ćem i fu­dbal­skom le­gen­dom biv­še Ju­go­sla­vi­je Dra­ga­nom Džaji­ćem.

Još je­dnom sam do­bio pot­vrdu da za Zvez­du ne­ma gra­ni­ce na Dri­ni, ba­rem ne one fu­dbal­ske! Želja “cve­no-bi­je­lih” je da svako­dne­vno bu­du pri­su­tni u Srpskoj, a ne tre­ba da pod­sje­ćam ko­li­ko je igra­ča iz na­šeg po­dne­blja igra­lo na ne­ka­daš­njoj Mara­ka­ni. U Zvez­di ima­mo vi­še od pri­ja­te­lja. Zvez­da je spre­mna u pu­nom ka­pa­ci­te­tu sta­vi­ti sve svo­je re­sur­se u službu promoci­je i imidža fu­dba­la Srpske, ali za ta­ko ne­što po­tre­ban je par­tner i sa dru­ge stra­ne, a za sa­da nje­ga ne­ma – po­ru­čio je Tešić.

Pod­sje­ća­mo, na izbo­ri­ma za pred­sje­dni­ka FSRS, FK Crve­na zvez­da da­la je po­dršku Pe­tru Je­li­ću, i od ta­da su “za­mrznu­ti” go­to­vo svi odno­si na re­la­ci­ji FSRS – FS Srbi­je.

“Narodne novine”