Fu­dbal­ski sa­vez RS go­di­na­ma je le­glo kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i to će os­ta­ti, uko­li­ko se ne­što zna­čaj­ni­je ne pro­mi­je­ni na izbor­noj skup­šti­ni, ko­ja je za­ka­za­na za 26. sep­tem­bar!

Ovo je stav po­dru­čnih fu­dbal­skih sa­ve­za Ba­nja­lu­ka i Tre­bi­nje, go­to­vo svih fu­dbal­skih klu­bo­va i is­tin­skih spor­tskih ra­dni­ka od Tre­bi­nja do No­vog Gra­da. Sa ovom kon­sta­ta­ci­jom, je­di­no ni­je sa­gla­sna ne­ko­li­ci­na do­bro po­zi­ci­oni­ra­nih fun­kci­one­ra i fu­dbal­skih su­di­ja ko­ji la­go­dno žive, za­hva­lju­ju­ći po­za­ma­šnom bužetu ko­ji pu­ne klu­bo­vi ko­ji te­ško sas­tav­lja­ju kraj sa kra­jem. Aktu­el­ni pred­sje­dnik Mi­le Ko­va­če­vić, ko­ji je po­naj­vi­še kriv za ha­oti­čno sta­nje u fu­dbal­skoj or­ga­ni­za­ci­ji RS, za­laže se za “po­li­ti­ku kon­ti­nu­ite­ta”, ta­ko da sa no­vom fu­dbal­skom vla­dom ko­ju bi on pre­dvo­dio, ne možemo oče­ki­va­ti ni­šta ne­go da­lje če­ru­pa­nje klu­bo­va, ka­ba­da­hij­sko po­na­ša­nje or­ga­na sa­ve­za, su­dij­ske la­krdi­je ko­je su naj­češ­će uzrok na­si­lja na sta­di­oni­ma, pro­težira­nje po­je­di­nih klu­bo­va i sli­čne ne­fu­dbal­ske stva­ri.

Nje­gov je­di­ni pro­tiv­kan­di­dat Pe­tar Je­lić, igrač sa za­vi­dnom fu­dbal­skom ka­ri­je­rom, sin biv­šeg pred­sje­dni­ka FSRS i pred­sje­dni­ka RS Mi­la­na Je­li­ća, ima ozbi­ljan plan, ali je te­ško po­vje­ro­va­ti da će de­le­ga­ti, ko­je su pažlji­vo bi­ra­li lju­di ko­ji sto­je iza svih fu­dbal­skih lo­po­vlu­ka u RS, podržati pro­mje­ne. Sra­mno je da mu kan­di­da­tu­ru, ko­ja je do­šla od po­dru­čnih sa­ve­za iz Ba­nja­lu­ke i Tre­bi­nja po­ku­ša­va­ju ospo­ri­ti, jer za­bo­ga, ni­je držav­lja­nin RS!

Ka­da se vra­ti­mo u is­to­ri­ju fu­dbal­skih iz­obra, do­la­zi­mo do izne­na­đu­ju­ćeg po­dat­ka da Ba­nja­lu­ka, do sa­da ni­je ima­la pred­sje­dni­ka FSRS. Prvi pred­sje­dnik FSRS bio je Bran­ko Lazarević iz PFS Bi­je­lji­na, na­sli­je­dio ga je Mi­lan Je­lić iz PFS Do­boj, da bi po­sli­je nje­go­ve izne­na­dne smrti na po­vrši­nu is­pli­vao kon­tro­ver­zni Mi­le Ko­va­če­vić, spor­tski ra­dnik iz Žera­vi­ce, kod Gra­di­ške.

–  Da bi se vla­da­lo Ba­nja­lu­kom, od ja­ke fu­dbal­ske re­gi­je na­prav­lje­na su tri sa­ve­za – ba­nja­lu­čki, pri­je­dor­ski i gra­di­ški. Op­šti­ne ko­je pri­ro­dno gra­vi­tu­ra­ju pre­ma Ba­nja­lu­ci, kao što su La­kta­ši i Prnja­vor, pri­po­je­ne su PFS Gra­di­ška, dok je Te­slić izvu­čen iz Do­bo­ja i pri­po­jen Ba­nja­lu­ci. Gdje je tu lo­gi­ka, mo­lim vas?   Sa ta­kvim odno­som sna­ga, Ko­va­če­vić ve­oma la­ko vla­da svim pri­li­ka­ma u FSRS – kaže Dra­ško Ilić, pred­sje­dnik PFS Ba­nja­lu­ka, ko­ji je i sam dva pu­ta izla­zio na crtu Ko­va­če­vi­ću, ali zbog ta­kvog odno­sa sna­ga, ni­je imao ni­ka­kvu šan­su.

On sma­tra da je fu­dbal­ska Ba­nja­lu­ka žrtva fo­te­lje ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, u ko­joj od 5. sep­tem­bra 1992. go­di­ne, sje­di Ro­do­ljub Pet­ko­vić.

Pet­ko­vić jes­te iz Ba­nja­lu­ke, ali on već de­ce­ni­ja­ma ni­je u ba­zi, odno­sno u PFS Ba­nja­lu­ka. Čak, sve vri­je­me ra­di pro­tiv Ba­nja­lu­ke. Ta­ko tu­ma­čim i nje­go­vo an­gažova­nje u kam­pa­nji za po­no­vni izbor Mi­le Ko­va­če­vi­ća – nas­tav­lja ilić.

Ni u Iz­vršnom odbo­ru FSRS ni­je bo­lja sli­ka. Ba­nja­lu­ka je do­ne­da­vno ima­la je­dnog čla­na, a odne­da­vno joj je odu­ze­to i to mjes­to! Su­di­ja Mi­le Ko­va­če­vić sa svo­jim po­mo­ćni­ci­ma do­di­je­lio je crve­ni kar­ton čla­nu IO FSRS iz Ba­nja­lu­ke De­ja­nu Tra­va­ru. U obra­zloženju odlu­ke, na­pi­sao je da je Tra­var sa­mo­ini­ci­ja­ti­vno iza­šao iz igre, odno­sno po­dnio os­tav­ku!

Is­ti­na je da sam zbog ne­sla­ga­nja sa dne­vnim re­dom de­mon­stra­ti­vno na­pus­tio je­dnu sje­dni­cu, ali ni­ti je­dnom ni­sam re­kao da po­dno­sim os­tav­ku. Tim “ugle­dnog advo­ka­ta iz Žera­vi­ce”, u svom obra­zloženju na­pi­sao je da ne­mam pra­va žal­be, ali u Sta­tu­tu FSRS ja­sno sto­ji da čla­no­ve Iz­vršnog odbo­ra ime­nu­je i ra­zrje­ša­va Skup­šti­na FSRS, pa ću se nji­ma i žali­ti. Ova­kvo sta­nje je pos­ta­lo ne­po­dnoš­lji­vo i ako ne do­đe do pro­mje­na, ne znam če­mu se možemo na­da­ti –  is­ta­kao je De­jan Tra­var.

Ni u or­ga­ni­ma FSRS ni­je bo­lja si­tu­aci­ja. Sve klju­čne fun­kci­je drže lju­di ko­ji su oda­ni Mi­li Ko­va­če­vi­ću, ko­ga fu­dbal­ski ra­dni­ci po­re­de sa zlo­gla­snim vi­so­kim pred­sta­vni­kom Pe­di­jem Ešda­unom, iz pe­ri­oda ka­da je on ko­ris­tio bon­ska ovla­šte­nja. Pot­pred­sje­dni­ci su Mi­lo­rad So­fre­nić iz Brod­ca kod Bi­je­lji­ne, du­go­go­diš­nji šef fi­nan­si­ja Mi­će Mi­ći­ća i Đor­đe Vu­či­nić iz Tre­bi­nja, ko­ji je iz­gu­bio po­dršku ba­ze. Prvi čo­vjek su­dij­ske or­ga­ni­za­ci­je iz RS je Dra­gan Ba­njac iz Ko­zar­ske Du­bi­ce ko­ji, po odo­bre­nju Ko­va­če­vi­ća, kro­ji su­dbi­nu klu­bo­va od Pre­mi­jer li­ge BiH do naj­nižih ran­go­va ta­kmi­če­nja.

Ko­me­sar ta­kmi­če­nja za Prvu li­gu je Ro­do­ljub Olja­ča, ta­ko­đe Ko­va­če­vićev pri­ja­telj iz Gra­di­ške.

Ima­ju­ći kon­tro­lu nad čel­nim lju­di­ma po­dru­čnih sa­ve­za, izu­zev Ba­nja­lu­ke, Ko­va­če­vić je ras­pleo ši­ro­ku mrežu po­slu­šni­ka. Ima­te si­tu­aci­ju u Pri­je­do­ru, da ve­ći­na klu­bo­va pi­še pe­ti­ci­ju za po­dršku Je­li­ću, ali svih se­dam čla­no­va Skup­šti­ne, da­će glas za Ko­va­če­vi­ća. Ka­ko i ne bi, ka­da su ku­plje­ni do­brim mjes­ti­ma u ra­znim ko­mi­si­ja­ma, po­zi­ci­ja­ma ko­me­sa­ra, de­le­ga­ta i ko­ntro­lo­ra – is­ta­kao je Mi­lan Ki­ko­vić, član Skup­šti­ne FSRS iz PFS Ba­nja­lu­ka.

“Narodne novine”