Stigao je odgovor UEFA koji su poslali Dino Begić i Mile Kovačević, bez saglasnosti kako prvo IO FSRS, tako i poslije IO FSBiH na temu Skupštine FSRS i smjene predsjednika.

Na naš portal stigao je odgovor šest članova Izvršnog odbora FSRS, a to su: Dušan Marković, Milorad Lale, Mirko Milošević, Dragan Aranđić, Mladen Kršić i Vico Zeljković.

Još da dodamo da će cijela priča oko sage već sada bivšeg predsjednika FSRS Mile Kovačevića biti okončana u narednih 10 dana, a uskoro o svim detaljima!

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

————————————————————————————

REAGOVANJE NA ČLANAK ”UEFA odgovorila” objavljen na sajtu FS RS dana 08.10.2019. godine

Dana 08.10.2019. godine, na sajtu FS RS, objavljen je članak u kome se ističe da UEFA prihvata mišljenje Pravnog komiteta FS BiH od 21.08.2019. godine, te se pozivaju svi članovi organa i tijela NS/FS BiH i FSRS na striktno poštovanje Statuta, pravilnika i odluka NS/FS BiH i FS RS, te da se suzdrže od bilo kakvih oblika nestatutarnog postupanja.

S tim u vezi ističemo sledeće:

Krajnje je tendenciozan i netačan zaključak nadležnih lica u FS RS iznesen u gore pomenutom članku, gdje se kaže da UEFA prihvata mišljenje Pravnog komiteta FS BiH od 21.08.2019. godine, obzirom da ukoliko se pogleda sadržina istog, jasno je da se takav zaključak ne može izvući, tj. isti je krajnje tendenciozno i netačno interpretiran u korist službenih lica FS RS.

Naime, UEFA u svom dopisu jasno navodi da po pitanju toga (misli se na mišljenje Pravnog komiteta FS BiH od 21.08.2019. godine), a imajući u vidu da isto može zavisiti od nacionalnog zakonodavstva kao primjenjivog u određeno vrijeme u BiH, a priori smatra da nema razloga da sumnja u tačnost mišljenja Pravnog komiteta FS BiH, obzirom da je isti sastavljen od članova iz FS RS i NS FBiH (u skladu sa članom 44. stav 2. Statuta FS BiH).

Iz navedene formulacije jasno je da UEFA ne ulazi u tačnost, odnosno pravnu argumentovanost mišljenja od 21.08.2019. godine, tj. njegovu usklađenost sa Statutom, već da koristi uopštenu formulaciju da nema razloga da sumnja u isto, a za takav stav razloge valja tražiti u činjenici da to zavisi od nacionalnog zakonodavstva, kako se u stavu i navodi.

Odrednica ”a priori” jasno ukazuje da svoj stav UEFA bazira na pretpostavci koja u konkretnom slučaju nije emprijski (činjenično) provjerena, tj. dokazana (misli se na tačnost mišljenja Pravnog komiteta FS BiH), što potvrđuje i formulacija da to pitanje može zavisiti od nacionalnog zakonodavstva.

Naročito je bitno insistiranje UEFA-e na poštovanju Statuta i propisa od strane svih saveza koji su podređeni u odnosu na FS BiH, a što se, dakle, odnosi i na FS RS, kao i da navedeni savezi moraju da se ravnaju i usklade sa Statutom, pravilnicima i odlukama u cilju obezbjeđenja harmonizacije i stabilnosti na svim nivoima FS BiH.

Upravo ovaj zaključak, odnosno stav UEFA-e je bitan iz razloga što se njime propagira obaveza svih saveza koji su podređeni FS BiH, a tu spada i FS RS, da se pridržava odredbi Statuta, a što nije ispoštovano u konkretnom slučaju od strane predsjednika FS RS, koji je počinio višestruke povrede Statuta FS RS u vezi sa sazivanjem sjednica Izvršnog Odbora i vanredne Skupštine FS RS, što je potvrđeno Rješenjima Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektora prosvjetne inspekcije – odjeljenje Banja Luka broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine i 24.120/616-266-40-2/19 od 30.09.2019. godine, koja je u skladu sa ovlašćenjima koja proizilaze iz zakona obavila inspekcijski pregled, utvrdila višestruke povrede Statuta FS RS od strane odgovornog lica u FS RS, te rješenjima naložila mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, a koje mjere nisu izvršene od strane odgovornih lica u FS RS, što takođe predstavlja još jedan vid nezakonitosti.

Upravo ove činjenice, koje se odnose na nezakonito postupanje predsjednika FS RS, nisu bile prezentovane UEFA-i prilikom slanja famoznog mejla dana 27.09.2019. godine, kojom prilikom im je dostavljena određena dokumentacija (ne i Rješenje Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektora prosvjetne inspekcije – odjeljenje Banja Luka broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine), što samo ukazuje da je mejl na adresu UEFA-e poslat u trenutku kada je predmetnim rješenjem naloženo predsjedniku FS RS da otkloni utvrđene nezakonitosti u vezi sa primjenom odredbi Statuta FS RS.

Dakle, više je nego jasno da na ovaj način odgovorna lica u FS RS žele da obmanu javnost i skrenu pažnju sa počinjenih nezakonitosti koje su utvrđene rješenjima nadležne inspekcije, te da stvore sliku kako su oni poštovali Statut FS RS, što ne odgovara činjeničnom i pravnom stanju stvari utvrđenom od strane nadležne inspekcije.