Dušan Spremo se ponovo 16. 10. 2019. godine našao, ni kriv ni dužan na optuženičkoj klupi u Doboju. U toku današnjeg dana planirano je saslušanje Pančić Tome, Cvijanović Borke i Savanović Dragana koji je, kakva li apsurda, umjesto na optuženičkoj klupi, svjedok tužilaštva!

Savanović je manirom vođe organizovane razbojničke bande, kao generalni direktor ŽRS, zaključio štetan ugovor o kupovini prese koju su ŽRS isplatile, a koja do danas nije uknjižena jer je nefunkcionalna. Savanović je vršio pritiske, ucjenjivao i moboingovao zaposlene koji su se pokušali suprostaviti kupovini, a potom isplati prese. Pogledajmo današnju izjavu i priloge uz istu koje je na sudskom ročištu dao  svjedok Tomo Pančić, mali akcionar i podnosilac krivične prijave u ovom predmetu.

TOMO PANČIĆ

SRPSKE TREBAVSKE BRIGADE 113

16.10.2019. DOBOJ

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U DOBOJU

 

 

IZJAVA

po predmetu Br. 85 0 K 078174 19 Ku svojstvu svjedoka

 

 

Za kredit Vlade države Poljske i kupovinu prese saznao sam 10.02.2010. u Banja Luci kada je na dnevnom redu bila tačka o rebalansu plana sa planiranom nabavkom RAFAMET strugova a među njima je bila i presa za osovinske slogove. Na moje pitanje o kakvoj se presi radi tadašnji direktor poslova razvoja i investicija je rekao da ćemo nabaviti najsavremeniju presu američke proizvodnje sa dva cilindra i da ćemo imati najsavremeniju presu u Evropi.

Podržao sam nabavku takve prese jer sam znao da se veliki novac izdvaja za plaćanje takvevrste usluge stranim preduzećima, što se može vidjeti i izZapisnik sa pomenute skupštine.

Početkom 2013. saznao sam da je isporučena presa koja nije ni slična ugovorenoj te da je nabavljena presa neispravna i nefunkcionalna te da se radi o jednocilindričnoj (jednostrukoj) presi kao i da se ne radi o presi COMAC CWP600DC koja je ugovorena i da ta presa nije mogla obavljati nikakve poslove čak do početka 2014., tačnije nije mogla raspresavati i napresavati nikakve osovine, zbog čega su vršene različite prepravke, popravke i dorade. Imam u posjedu zvanični dokument broj II-4.7. od 28.02.2014. br II-4.7., koji je pisao direktor sekcije za OŠV Prijedor u kojem jasno kaže da su na isporučenoj presi vršene višestruke prepravke i dorade, čak 13 puta, iako je presa isporučena nova.

Prvi napresavani osovinski slogovi, najprostije konstrukcije, su vagonski osovinski slogovi, koji su mnogostruko puta jednostavniji od osovinskih slogova svih ostalih željezničkih vozila.

Rješenjem od 30.04.2014., ministar Čubrilović je dopustio da se mogu vršiti napresavanja i raspresavanja za vagonske osovine samo do 20 tona nosivosti,  ali ne i za ostale vrste vagonskih osovina, a tek za lokomotive nikako jer se nisu ni mogle raditi zato što presa ima konstrukcionu i izvedenu grešku jer te osovine ne može primiti u alate za raspresavanje i napresavanje.

Tek 2017. god. pokušano je, ali nije uspješno izvršeno, napresavanje i lokomotivskih osovina u količini od sedam komada, kada je ministar Neđo Trninić ishitreno donio rješenje 10.02.2017. da se mogu napresavati i raspresavati i lokomotivskih osovine uz pomoć improvizovanog, naknadno izrađenog alata, sadžaka, međutim nakon samo nekoliko dan atrčanj asve osovine su demontirane sa lokomotiva zbog neotklonjivih i nepopravljivih grešaka, što je u potpunosti demantovalo Trninićevo Rješenje, dok se za pružna vozila presa nikad anije ni probala jer jednostavno ne može te osovinske slogove primiti u svoje alate za prihvat, kako do danas tako ni u budućnosti.

Poslije neuspijelog pokušaja napresavanja sedam lokomotivskih osovinskih slogova i njihove demontaže sa lokomotiva (svih sedam osovina su škartirane), nikada se više nije probalo ni sa lokomotivskim osovinama, iako su preko potrebne za ŽRS.

 

 

Prema mojim saznanjima presu su popravljali, nadograđivali i rekonstruisali Poljaci, Amerikanci, radnici i inženjeri sekcije za OŠV Prijedor, ali su sve vrijeme u osposobljavanju neugovorene a isporučene neispravne i nefunkcionalne prese učestvovali i profesori sa mašinskog fakulteta iz Banja Luke.

U više navrata sam se obraćao Mašinskom fakultetu u njihovom Dekanu, protestvujući zbog njihovog angažovanja, na osposobljavanju neispravne i nefunkcionalne prtese u garantnom roku, jer su takvim radom prikrivali nedostatke na presi i direktnoučestvovali u skrivanju istine, a to je da isporučena presa ne odgovara onoj presi iz ugovora, kako po obliku, tako i po učinkovitosti, a posebno po cijeni koštanja. Lično smatram da su profesori jedni od krivaca što se neispravna presa u garantnom roku nije vratila isporučiocu i tražila ispravna i ugovorena presa.

Profesori su učestvovali i bili vodeći u naknadnoj konstrukciji i izradi improvizovanog alata tzv. „Sadžak“, za raspresavanje lokomotivskih osovina, čime su imali namjeru da prikriju nedostatke prese, a na štetu ŽRS koja ih je za taj posao dobro i platila.

Dokumenti od 02.12.2013. , 30.12.2013. , 06.03.2014., 25.05.2015. i 10.08.2015. kao i obavještenje Mašinskom fakultetu u Sarajevu od 13.02.2017. svjedoče o tome.

Mašinski fakultet iz Banja Luke je od samog pošetka ovog projekta imao „sumljivu“ ulogu.

Uradio je Studiju opravdanosti i za sve druge mašine iz Studije je jasno i nedvosmisleno naveo punu oznaku i tip mašine, kao i proizvođača, a samo za presu nikadanije napisao ni tip, ni oznaku, ni proizvođaća prese.

Nigdje u Studiji ne spominju da se radi o presi COMAC CWP600DC nego samo koriste termin presa za montažu u demontažu osovinskih slogova.

Posebno napominjem da su profesori MF BL u navedenoj studiji napisali potpuno identične parametre ugovorene prese, koje su opet totalno identične, što bi se reklo u (mm) sa parametrima originalne američke prese COMAC CWP 600 DC, sa Floride.

Zašto profesori nisu napisali oznaku i naziv te prese je pitanje za njih.

Ali je prosto nemoguće znati i imati u rukama tehničke parametre prese, pa čak i cijenu iste sa preciznošću u 1/100 evra,  a ne znati o kojoj presi se radi.

Najinteresantniji parametar na koji se u studiji pozivaju profesori MF iz BL, a koji parametar u suštini nema nikakvog značaja, je razmak ili rastojanje između dveju horizontalnih vođica ramaprese koji su u studiji napisali profesori i zahtijevaju dato bude 1370 mm, koliko baš iznosi rastojanje između navedenih vođica originalne prese COMAC CWP 600 DC.

Isto tako napomiljem da profesori takođe navode dimenzije poprečnog presjeka grede konstrukcije prese i pišu da je poprečni presjek grede 100×300 mm, što je više nego interesantno, jer uopšte u studiji ovaj podatak nije bitan.

Navedena dvaparametra, a koji u suštini se nikada nisu ticali ovakve jedne studije, koje su naveli uvaženi profesori govore da su profesori imali u rukama prospektni materijal prese COMAC CWP 600 DC, prepisali iste sa prospekta konkretne prese, samo nisu htijeli ili nisu smijeli da napišu i tip prese, čime su svjesno ostavili prostora zamanipulacije koje su se kasnije i desile.

Prema ugovoru i prema studiju koji je radio Mašinski fakultet Banja Luka, isporuka prese je planirana u Doboj ali ona nije isporučena u Doboj, gdje je planirano nego je tadašnji generalni direktor Savanović samovoljno a suprotno odluci skupštine akcionara ŽRS od 10.02.2010. i načelima studije i odredbama međunarodnog ugovora, naredio da se presa isporuči u Prijedor.

I za ovo su profesori znali, ali nisu htjeli da se sjete šta su napisali u Studiji.

 

 

Savanović je pokušao aneksom ugovora od 07.09.2011. br. II-I 21477/11 da pribavi pokriće za zlouptrebu i prekoračenje ovlaštenja i položaja. Poljaci nisu pristali na aneks ugovora jer se radi o međunarodnom ugovoru ali su presu ipak isporučili u Prijedor.

   Smatram da je ovo bio početak malverzacija po principu usluga za uslugu.

Krivične prijave sam podnio protiv uprave, nadzornog odbora, odbora za reviziju, predstavnika državnog kapitala, ministra saobraćaja i veza te predsjednika vlade RS, koji su navedeni u prijavi zbog zloupotrebe položaja te prekoračenja ovlašćenja kao i činjenja i nečinjenja na štetu ŽRS i to kako slijedi:

29.12.2013., 10.06.2013., 12.05.2014., 17.06.2014., 16.03.2016. i 22.09.2016..

Presa je isporučena neispravna, nefunkcionalna, suprotna međunarodnom ugovoru, pa su jedni gurali da se presa po svaku cijenu primi takva kakva je , drugi su prikrivali te radnje a treći su prećutno sve to odobravali.

Tužilac je moju krivičnu prijavu odbio kao neosnovanu sa obrazloženjem koje nije bilo istinito, niti je meni bilo prihvatljivo i ubjedljivo. Iz obrazloženja je bilo vidljivo da tužilac ne želi da procesuira one koji su krivi za isporučenu presu a koja nije bila ugovorena, što tužilac veoma dobro zna.

Odmah sam, u zakonski ostavljenom mi roku uložio pritužbu zbog činjenice da obrazloženje tužioca za odbacivanje prijave kao neosnovane nije istinito i uvjerljivo i da sumnjam da tužilac želi da prikrije prave krivce i da istragu odvede u drugom pravcu. Pritužbu sam uložio, po pouci o pravnom lijeku, višoj instanci tužilaštva dana 11.10.2016. kada je ista prihvaćena tj. da je moja pritužba osnovana i da će ista biti data u proceduru  od datuma 28.12.2016. br T15 0 KTP 0013367 16.

Protiv okrivljenog Dušana Spreme, nikada nisam podizao krivičnu prijavu tako da sam iznenađen optužnicom protiv njega, posebno iz razloga što je taj isti Dušan Spremo, zajedno sa ostatkom tadašnje komisije, osujetio pokušaj prevare ŽRS od strane firme Rafamet, na način da su odbili primiti tri druge prese koje im je Rafamet tada nudio, a ni jedna od nuđenih presa nije bila presa COMAC CWP 600 DC koja je trebala biti predmet razgovora.

Takođe napominjem da je baš taj isti Dušan Spremo, sa ostatkom tadašnje komisije prvi puta ugradio u zvanične papire potpun naziv prese, koji je kasnije ugrađen i u ugovor, a to je presa COMAC CWP 600 DC.

Smatram da je ova optužnica skretanje pažnje s puta dokazivanja prave istine i tražim da se istraga pokrene protiv onih lica koja sam naveo u svojim krivičnim prijavama kako je to prihvatio i kolegij tužilaca po mojoj pritužbi svojim aktom od 28.12.2016., a što će se sigurno i dokazati u ovom sudskom procesu.

Nikada nisam dobio nikakvo obrazloženje niti obavještenje zašto nije pokrenut postupak istrage protiv lica navedenih u mojim krivičnim prijavama iako je kolegij tužilaca utvrdio i napisao u svom  gore navedenom aktu da će to biti učinjeno. Tražio sam i naknadno 31.05.2017. informaciju o tome od kolegija tužilaca ali takođe nisam dobio nikakav odgovor.

Napominjem da ŽRS nije izvršila reklamaciju prese u zakonskom roku i zamijenili je za novu po svemu odgovarajućoj onoj iz zaključenog međunarodnog ugovora nego su postojeću popravljali i dorađivali više od 13 puta, što je u suprotnosti sa odredbama ugovora a koje se odnose na kvalitet isporučene prese COMAC CWP 600 DC.

Vrlo važno je primjetiti da je Presa tri puta finalno primljena, što je više nego uobičajeno,  a ti isti članovi komisije za finalni prijem, koji su presu tri puta primili, u svom pismenom izvještaju odjelenju interne revizije ŽRS kažu da presu nikada nisu finalno primili, dokumenti od 05.02.2013, 21.03.2013. i 12.04.2013..

 

Više puta ŽRS su ugovarale poslove raspresavanja i napresavanja osovinskih slogova za lokomotive i pružna vozila pri čemu je plaćana cijena i do 200 000KM a imaju svoju presu.

Presa ni danas ne može da raspresava i napresava osovine lokomotiva i pružnih vozila.

Presa NIKADA NIJE UKNJIŽENA, ŠTO POTVRĐUJE DA NIJE ISPORUČENA U SKLADU SA UGOVOROM.

Imam saznanja da se presa u popisu vodi kao investicija u toku, kao da se još uvijek pravi i nije dovršena,iako je prošlo više od sedam godina nakon isporuke iste, kao da je ona neka građevina u izgradnji a ne mašina koja je kupljena gotova, kao i nova kola kada neko uzima npr kupite mercedesa sa duplom vučom a dobijete škodu sa jednom vučom i na nju stavite naljepnicu sa oznakom mercedesa sa duplom vučom, i tvrdite da je to mercedes, ali da „D“ ne znači da je dupla vuča nego da mercedes može imati dva smjera kretanja, naprijed i nazad.

Imam u posjedu Rješenje, koje prilažem uz ovu Izjavu, kojim je generalni direktor Savanović imenovao posebnu  Komisiju  u sastavu Mladen Radaković, Mirko Radić i Nikola Ilić čiji  zadatak je da izvrši analizu umanjenja vrijednosti za investiciju prese COMAC CWP600DC i PROBNICA, koje datiraju iz ranijeg perioda, jer, kako Savanović kaže,  postoje indicije da je došlo do značajnog pada vrijednosi tih investicija.

Šta to znači, da mašini koja je stara svega tri godine a puštena u polovičan rad prije svega jednu godinu i sedam mjeseci, dana  15.12.2015.  treba umanjiti vrijednost.

Komisija nije  predlažila da se umanji vrijednost prese, ali je predložila da se ista presa uknjiži kao osnovno sredstvo pod nazivom presa COMAC CWP600DC.

Međutim, prema mojim najnovijim saznanjima, kasnije je ipak došlo do umanjenja vrijednosti prese i to do drastičnog umanjenja na oko 460 000KM a podsjećam da je ta ista presa plaćena oko 1 400 000KM, koja od nabavke do danas  nije napresala više od nekoliko stotina osovina, što bi se reklo običnim riječnikom nije još ni razrađena.

  Takođe želim napomenuti da se isporučena presa u tehničkoj dokumentaciji na engleskom jeziku vodi kao model CWP600SC, što u prevodu znači jednostruka-jednocilindrična presa (S – znači single-jedan), a prema Ugovoru u slučaju ne dorečenosti ili spornih elemenata dokumentacije validna je za tumačenje jedino dokumentacija na engleskom jezilu, a u prevedenoj dokumentaciji na srpski jezik piše CWP600DC koja oznaka u prevodu znači da je  DC (double) dvostruka.

 

 

Prilog ovoj Izjavi čini Spisak sa dokaznim materijalima

 

 

S poštovanjem!

 

Doboj, 16.10.2019 .god.

Pančić Tomo

________________

 

 

 

 

PRILOG uz IZJAVU

po predmetu br. 85 0 K 078174 19 K od 16.10.2019.god.

 

 1. Krivična prijava, Okružnom tužilaštvu Doboj, od 29.05.2013.god.
 2. Dopuna krivične prijave, Okružnom tužilaštvu Doboj, od 10.06.2013.god.
 3. Krivična prijava, Specijalnom tužilaštvu Banja Luka, od 12.05.2014.god.
 4. Dostava materijalnih dokaza, Specijalnom tužilaštvu Banja Luka, od 17.06.2014.god.
 5. Obavijest specijalnog tužilaštva Banja Luka, broj T19 0 KTK 0000595 14 od 16.03.2016.god.
 6. Obavijest o donošenju naredbe o nesprovođenju istrage, Okružnog tužilaštva Doboj, broj T15 0 KTK 0013357 16 od 22.09.2016.god.
 7. Pritužba na naredbu o neprovođenju istrage, Okružnom tužilaštvu Doboj, od 11.10.2016.god.
 8. Rješenje Okružnog tužilaštva Doboj, o usvajanju pritužbe, broj T15 0 KTP 0013357 16 od 28.12.2016.god.
 9. Dopuna dokaznog materijala Okružnom tužilaštvu Doboj od 06.02.2017.god.
 10. Traži se informacija od Okružnog javnog tužolaštva Doboj, od 31.05.2017.god.

 

 

 1. Protokol o razgovorima predstavnika ŽRS i firme Rafamet iz Poljske od 06.08.2010.god.
 2. Protokol o preliminarnom prijemu prese u Poljskoj, od (04-05). 09.2012.god.
 3. Prvi finalni prijem prese od 05.02.2013.god.
 4. Drugi finalni prijem prese od 21.03.2013.god.
 5. Treći finalni prijem prese od 12.04.2013.god.
 6. Odgovor finalne komisije za finalni prijem Odjeljenju iinterne revizije da nikad anisu konačno primili presu, od 20.06.2016.god.

 

 

 1. Izvještaj o provođenju verifikacije RJ za napresavanje monoblok točkova, od strane Mašinskog fakulteta iz BL, broj 16/1.1408-5/14 od 19.02.2014.god.
 2. Protokol od 28.02.2014.god.
 3. Izvještaj o aktivnostima servisera Rafamet na presi COMAC CWP 600 DC
 4. Rješenje ministarstva saobraćaj ai veza RS broj 13.04/152-796/14 od 30.04.2014.god.
 5. Punuda za uslugu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, broj 16/1.1553-1/14 od 27.08.2014.god.
 6. Protokol, Sekcije za OŠV Prijedor, od 20.10.2014.god.
 7. Zahtjev firme Đuro Đaković Slavonski Brod, od 23.03.2015.god.
 8. Rješenje ministarstva saobraćaja io veza RS broj 13.04/340-217/17 od 10.02.2017.god.

 

 

 1. Dopis Dekanu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, od 02.12.2013.god.
 2. Dopis Dekanu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, od 30.12.2013.god.
 3. Dopis Dekanu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, od 06.03.2014.god.
 4. Dopis Dekanu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, od 25.05.2015.god.
 5. Dopis Dekanu Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, od 10.08.2015.god.
 6. Obavještenje Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo, od 13.02.2017.god.

 

 

 1. Pismo dobre namjere, predsjedniku Vlade RS, Aleksandru Džombiću, od 30.01.2013.god.
 2. Pismo dobre namjere, predsjedniku Vlade RS, Željki Cvijanović, od 02.04.2013.god.
 3. Obavještenje predsjedniku Vlade RS Željki Cvijanović, od 10.06.2013.god.

 

 

 1. Odluka o kreditnom zaduženju, broj I-1.34010-2/09 od 10.02.2010.god.
 2. Prijedlog Aneksa Ugovora, od strane gen.direktora ŽRS Dragana Savanovića, firmi Rafamet, broj II-1.24477/11 od 07.09.2011.god.
 3. Zaključak Nadzornog odbora broj I-2.3353/13 od 15.02.2013.god.
 4. Odluka o otkazu Ugovora o radu direktoru odjeljenja interne revizije broj I-4. 4671/13 od 08.03.2013.god.
 5. Obavještenje Glavnog revizora ŽRS Odboru za Reviziju, broj I-3.1.5679/13 od 22.03.2013.god.
 6. Zaključak predsjednika Uprave, Dragana Savanovića, broj I-4.8404/13 od 26.04.2013.god.
 7. Zaključak NO broj I-2.3353-2/13 od 30.05.2013.god.
 8. Zaključak NO broj I-2.10839/13 od 30.05.2013.god.
 9. Rješenje o imenovanju komisije za tender za nabavku usluge navlačenje lokomotivskih osovina, broj V-5.14519/13 od 09.07.2013.god.
 10. Demanti direktora Odjeljenja interne revizije u iznuđenoj ostavki, g-dina Milenka Janjića od 24.04.2014.god.
 11. Informacija, traži se broj V-5.11539/14 od 19.06.2014.god, Sektora za nabavku i prodaju, a zbog narušavanja zaključenog Ugovora sa Đurom Đakovićem.
 12. Zahtjev firme Đuro Đaković Slavonski Brod, od 23.03.2015.god.
 13. Žalba na presu CWP 600 DC (odbijanje firme Rafamet da u garantnom roku popravi neispravnu presu) broj TS/R/17/15 od 29.09.2015.god.
 14. Zahtjev za nabavku usluge trećih lica, iako imamo svoju prersu, broj III-1.int.4145/15 od 04.11.2015.god.
 15. Rješenje o imenovanju komisije za „nezakonito“ umanjene vrijednosti prese, broj IV-2.1.24659/15 od 09.12.2015.god.
 16. Izvještaj komisije koja je trebala umanjiti vriednost prese, broj IV-2.1.24659/5/15 od 15.12.2015.god.

 

 

 1. Originalna engleska naslovna stranica isporučene prese, sa fotografijom i origionalnom oznakom prese sa jednim cilindrom COMAC CWP 600 tona singl, SA PREVODOM OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK OD 13.04.2018.GOD, Tanje Petrović
 2. Originalna presa dobivena direktno sa Floride sa dva i sa jednim cilindrom uz prevode ovlaštenog sudskog tumača, od 26.10.2017.god.
 3. Fakture (dvije različite, a za jednu istu presu) isporučene prese na engleskom jeziku i prevedene od ovlaštenog sudskog tumača na srpskom jeziku, od 11.09.2019.god, Tanja Petrović.
 4. Firma CM&ES sa Floride sa napomenom da se nba ovom prospektu vidi da ova firma od 1990 god. egzistira pod logom COMAC
 5. Fotografija prese, obilježerna sa brojem 1, firme CM&ES u tehničkoj dokumentaciji isporučene prese, iz koje se vidi da je Rafamet fotografisao tuđu presu, a isporučio sasvim drugu presu, koja ovoj i ne liči.
 6. Fotografija prese obilježena sa brojem 2 koja je isporučena u Prijedor slikan aiz jednog ugla
 7. Fotografija prese obilježena sa brojem 3 koja je isporučena u Prijedor slikana iz drugog ugla
 8. Sadžak, improvizovani alat, naknadno konstruisan i izrađen 2014.god, kako bi se spasio Rafamet, na štetu ŽRS, slika obilježena sa brojem 4.
 9. Mail firme CM&ES sa Floride, sa cijenama jednocilindrične i dvocilindrične prese COMAC, od 02.juli 2013.god.
 10. Vertikalni strug za točkove, slika obilježena sa brojem 5, na kojoj se vidi jasno logo firme CM&ES sa Floride, COMAC
 11. Fotografije sa obilježenim brojem 6, jednocilindrične (single) i dvocilindrične (double) preswe, nekig drugih proizvođača, sa kojih se vidi da presa sa dva cilindra uvijek ima oznaku „D“-double, a presa sa jednim cilindrom uvijek nosi oznaku „S“ single.
 12. Članak iz novina obilježen sa brojem 7 i brojem 8 u kojima se vidi da je falsifikovanje oznaka na osnovnim sredstvima nezakonito,
 13. Prilozi carinskih papira obilježeni brojevima 9, 10, 11 i 12, a koji uopšte nisu usaglašeni sa fakturama.

 

 

Doboj, 16.10.2019.god.

Tomo Pančić