Milan Kiković, fudbalski radnik iz Banjaluke pokrenuo je niz disciplinskih mjera protiv dvojca iz FSRS Mile Kovačevića i Gorana Ćejića!

– Tačno je da sam danas predao Prijave o dijelu teških prekršaja koje su načinili Mile Kovačević predsjednik i Goran Ćejić generalni sekretar FS RS. Prekršaj je težak i kažnjiv je članom 31 Disciplinskog pravilnika FS RS, prema kome se prekršioc kažnjava trajnim isključenjem iz fudbalske organizacije poslije koje se kažnjeno lice briše iz članstva fudbalske organizacije i ne može obavljati ni jednu funkciju u fudbalskom sportu.Kovačević i Ćejić su blokirali rad svih organa/tijela FS RS da bi samovoqno činili šta im je volja, tako uporno i drsko obmanjuju neupućeni disciplinskim prjava kako bi trajno paralisali rad Skupštine i IO FS RS, Komiteta za hitna pitanja i komisije za pravna pitanja čime su oni preuzeli uloge njihove uloge. Do te mjere su ispoljili drskost da tumače Disciplinski pravilnik ne samo FS RS nego i FS BiH oni negiraju činjenice da nadležnost nad rješavanjem o prekršajima koje su izvršili sportski radnici i funkcioner kao i članovi  fudbalskog saveza entiteta, prema članu 98 Disciplinskog pravilnika FS BiH imaju  disciplinski organi entiteta, što je utvrđeno i članom 92 Disciplinskog pravilnika FS RS. Brojni su razlozi zbog kojih sam podnio disciplinske prijave – kaže sportski radnik koji duže od 10 godina daje, ali ništa ne uzima od fudbala.

Prema njegovom mišljenju Kovačević bi davno otišao da je moralan, sjećanja Kovačevićeva likovanja poslije ispadanja ili suspenzija Borca iz Premijer lige BiH pod čudnim okolnostima i brojnih drugih Kovačevićevih slaloma od još uvijek svježeg, nezakonitog budžetskog finansiranja Napretka iz Donjeg Šepka, do posljednjeg javno vidljivog pokušaja reketiranja čovjeka koji je uložio sredstva u uspješno funkcionisanje kluba iz rodnog mjesta Gornjeg Crljenova. Najbolnije je bilo podnositi diskriminatorski odnos prema Školama fudbala, a posebno trpjeti ono što je sistemski rađeno Želji, tvrdi ovaj sportski radnik koji se može susresti  utakmicama od Šipova do Bijeljine.

Najčešće ga viđamo na utakmicama svoga Želje, članskom kartom se nije služio nikada, redovno je kupovao ulaznice i onda kada je bio predsjednik, ni danas se ne krije ni iza funkcije ni članske karte, a na dan učlanjenja je platio članarinu, unapred, za stotinu godina.

 

Prenosimo u cjelosti sadržaj disciplinskih prijava dostavlejnih danas putem Protokola FS RS u Banja Luci, Disciplinskoj komisiji FS RS, Prvom i Drugom  podpredsjedniku.

      

”Milan Kiković,

Jevrejska 101

78 000 Banja Luka

Banja Luka, 19. 09. 2019. godine

Kontakt telefon : 066 288 725

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA FS RS

 

Na osnovu člana 100. stav 1 i 2 i člana 100a (1) i (2) Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Republike Srpske, od 19. 04. 2019. godine, (u daljem DP FS RS), te da je odredbama člana 98 DP Fudbalskog saveza, (FS), BiH, utvrđeno da je disciplinski organi entitetskog fudbalskog saveza nadležni za rješavanje o prekršajima koji su izvršili sportski radnici kao i članovi fudbalskog saveza entiteta, na osnovu čega je članom 92 DP FS RS, utvrđena Vaša nadležnost za prekršaje koji su načinili sportski radnici kao članovi tijela FS RS, podnosim:

 

PRIJAVU ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

PROTIV;

  1. Kovačević Mile, predsjednik FS RS,
  2. Ćejić Goran, generalni sekretar FS RS,

 

zbog načinjenih težih prekršaja iz člana 35 i 40, DP FS RS, za koje je utvrđena kazna u članu 31 DP FS RS.

 

Uvidom u odredbe člana 92 DP FS RS je utvrđena vaša nadležnost za rješavanje u disciplinskim postupcima

 

Postoje osnovane sumnje da su načinili navedene prekršaji i druge nezakonitosti koje imaju obilježja krivičnih djela podmićivanja, na način da su rješavajući po zahtjevu delegata za sazivanje vanredne Skupštine FS RS sa predloženim Dnevnim redom: ”Razrješenje predsjednika FS RS”, sačinili i dostavili delegatima – podnosioocima zahtjeva Odgovor FS RS broj 673/19 od 09. 09. 2019. godine, u kojim ih obavještavaju da odbacuju njihov zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS sa zahtjevanom tačkom Dnevnog reda.

 

Postoje osnovi sumnje da su prijavljeni u ulozi predsjednika i generalnog sekretara FS RS, ovim postupcima zloupotrebili službeni položaj i ovlaštenja uskraćujući legitimna prava delegata Skupštine FS RS utvrđena članom 26 Statuta FS RS od 19. 04. 2019. godine, članom 76 Zakona o sportu, (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 4/02, 66/03, 73/08, 102/08), Zakona o udruženjima i fondacijama, (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52/01, 42/05), što predtavlja prekršaje kažnjive Disciplinskim pravilnikom FS RS od 03.07.2019. godine.

 

Prijavljeni su dana, 12. 09. 2019. godine ponovo načinili nove teže prekršaje iz člana 35 i 40 DP FS RS  na način što su  6 (šestoricu) članova Izvršnog odbora FS RS, (u daljem tekstu IO FS RS), u Odgovoru obavjestilu da odbacuju njihov zahtjev od 11. 09. 2019. godine za sazivanje vanredne sjednice IO FS RS sa Dnevnim redom : ”Sazivanje vanredne sjednice Skupoštine FS RS,  navodeći da je razlog odbijanja zahtjeva vanredne sjednice IO FS RS što uz zahtjev i Dnevni red sjednice IO FS RS nije dostavljen i Dnevni red vanredne Skupštine FS RS, iako je u članu 26. tačka 3 Statuta FS RS utvrđeno da IO FS RS utvrđuje Dnevni red vanredne Skupštine FS RS pa bi dostavljanje Dnevnog reda bila samovolja i uzurpiranje prava od strane pojedinca koja su u skladu sa članom 26. stav 3  u nadležnosti IO FS RS.

 

Prijavljeni su upornom i naročito drskom bezobzirnom izvršenju prekršaja proizveli naročito teške posljedice, blokirade rada Skupštine, IO FS RS, postupaju bez konsultacija sa drugim tijelima Komitetom za hitna pitanja, Pravnom komisijom FS RS zbog čega je 6 (šest) članova IO FS RS dana 16. 09. 2019. godine predalo zahtjev kojim traži sazivanje i održavanje vanredne sjednice IO FS RS sa tačkom Dnevnog reda : ”Razrješenje predsjednika FS RS’.

Članovi IO FS RS se u zahtjevu pozivaju na član 42 Statuta FS RS kojim je utvrđena njihova obaveza i pravo da, u slučaju teškog kršenja Stauta FS RS, mogu razrješiti pojedinca ili tijelo, što odmah stupa na snagu. Obzirom da  je predsjednik FS RS i IO FS RS pojedinačno predstavničko tijelo iz člana 18 Statuta FS RS i da je načinio teške prekršaljje iz člana 35 i 40 DP FS RS kažnjive članom 31 DP FS RS, IO FS RS nema samo pravo da ga razrješi sa dužnosti predsjednika FS RS nego je to i njegova obaveza kao i vaša da po zaprimljenoj disciplinskoj prijavi provedete proceduru utvrđenu DP FS RS.

 

Dokazi: Po službenoj dužnosti pribaviti i izvršiti uvid u zahtjeve sa prilozima delegata Skupštine i članova IO FS RS za sazivanje vanrednih sjednica i odgovore prijavljenih na iste,

Uvid u odredbe Disciplinskog pravilnika FS RS od 03. 07. 2019. godine,

Uvid u odredbe Statuta FS RS od 19. 04. 2019. godine,

Uvid u Zakona o sportu, (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 4/02, 66/03, 73/08, 102/08), Uvid u Zakon o udruženjima i fondacijama, (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52/01, 42/05).

Postoje osnovane, dokazive sumnje, i pretpostavke da su prijavljeni u pripremi Odgovora FS RS broj 673/19 u postupoanjima, podmićivanjem  delegata koga navode u izjavi počinili i kriuvična djela davanja mita, direktno, ili posredstvom trećeg lica.

Podnosilac prijave

 

Milan Kiković”

 

”Milan Kiković,

Jevrejska 101

78 000 Banja Luka

Banja Luka, 19. 09. 2019. godine

Kontakt telefon : 066 288 725

 

Prvi podpredsjednik FS RS

na ruke gosp. Dušan Marković

 

Drugi  podpredsjednik FS RS

na ruke gosp. Milorad O. Lale

U prilogu Vam dostavljam sadržaj Prijave dostavljenoj i Disciplinskoj komisiji FS RS protiv prijavljenih :

  1. Kovačević Mile, predsjednika FS RS,
  2. Ćejić Gorana, generalni sekretar FS RS,

 

zbog načinjenih težih prekršaja iz člana 35 i 40, DP FS RS, za koje je utvrđena kazna u članu 31 DP FS RS, a koji su opisani u prijavam u prilogu.

 

Osnov za podnošenje prijave je  član 100. stav 1 i 2 i član 100a (1) i (2) Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Republike Srpske, od 19. 04. 2019. godine, (u daljem DP FS RS), a kako je odredbama člana 98 DP Fudbalskog saveza, (FS), BiH, utvrđeno da je disciplinski organi entitetskog fudbalskog saveza nadležni za rješavanje o prekršajima koji su izvršili sportski radnici kao i članovi fudbalskog saveza entiteta, na osnovu čega je članom 92 DP FS RS, su prekršaji koji su načinili sportski radnici kao članovi tijela FS RS, u nadležnosti DK FS RS.

Iz navedenih razloga i okolnosti ne priznavanja tijela/organa FS RS od strane prijavljenih, Vas molim da u skladu sa svojim obavezama preduzmete mjere kako bi navedena prijava koju Vam dostavljam u prilogu bila dostavljena nadležnoj DK FS RS u rad i nadležno postupoanje.

 

Milan Kiković”