Apelaciona komisija  FSRS uvžila je žalbu Željka Dubravca, sportskog radnika iz čelinca i ukinula presude, odnosno vratila ih prvostepenom organu na postupak. Podsjećamo Dubravac je kažnjen sa 12 mjeseci zabrane rada u fudbalu, a KMF Čelinac sa 2.500 KM.

– Pravda je spora ali dostižna –započeo je za naš portal priču Dubravac, pa nastavio u jednom dahu:

Ima u FS RS i onih ljudi koji znaju da rade posao za koji su izabarni. Nažalost, fudbala u Republici Srpskoj i svih nas koji smo u njemu ili oko njega, neznanje, nerad, sujete, “greške – namjerne ili slučajne” su obično velike i sa posledicama, pa oni čestiti, to ne uspijevaju da poprave, koliko god se trudili, znali i pošteno radili.  Kaže jedan moj prijatelj, FS RS – Dubravac 0:2, pitam ja kako, šta 0:2, pa kaže 0:1 je bio sam proces koji su poveli i to autogolom, a 0:2 je sada gol pravo u rašlje u “devedesetku”, neodobranjivo,… Sada im ostaje ili da sačuvaju taj “korektan” rezultat ili da nastave “srljati” i dožive debakl. Iskren da budem ja očekujem nastavak ovog procesa i potpuno sam spreman, te na temeljnim principima pravde i konačnu “pobjedu…Mada,bi bilo logično da shvate, oni koji su započeli ovu “utakmicu” da je to sve bilo potpuno besmislen i bespotrebno, jer je sve potpuno neosnovano i zasnovano na čistim insinuacijama i podmetanjima, bez dokazivih činjenica bilo kakvog prekršaja, posebno se to odnosi na tzv “kvalifikacije” uvrede, klevete i slično, ali vidjećemo…

Ja sam tu sa istom energijom i željom, sa istim načelima i principima u pogledu razvoja sporta i fudbala, odnosno malog fudbala, ali i unapređenja neophodnog procesa uvažavanja različitih stavova i mišljenja, a sve samo sa jednim jedinim ciljem, napredak i razvojfudbala u Republici Srpskoj, odnosno FS RS – poručio je Željko Dubravac.

A, mi vam donosimo obje prihvaćene žalbe, uz konstataciju da li u FSRS konačno duvaju vjetrovi koji će vratiti loptu u prvi plan, ili je to samo “povjetarac”, odnosno “sjeverac” iza kojeg ide oluja, kiša i snijeg,….

FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE

BANJA LUKA

Aleja Svetog Save blok D

Tel/faks 051/217 – 266, 230 – 430, 230 – 431

Žiro račun FS RS 567 – 353 – 19001336 – 80

Broj: 456/17

Datum: 21.06.2017. godine.

 

Na osnovu člana 62. Statuta FSRS i člana 119. stav 2. i 5. Disciplinskog pravilnika FSRS, Apelaciona komisija FSRS, odlučujući po žalbi kažnjenog Kluba malog fudbala „Čelinac“ iz Čelinca izjavljenoj protiv odluke Disciplinske komisije FSRS broj: 336/17 od 22.05.2017. godine, na sjednici održanoj 21.06.2017. godine u Banja Luci, donosi sljedeću:

O D L U K U

 Žalba kažnjenog kluba se usvaja, odluka Disciplinske komisije FSRS broj: 336/17 od 22.05.2017. godine se ukida i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanom prvostepenom odlukom Disciplinke komisije FSRS, broj: 336/17 od 22.05.2017. godine (u daljem tekstu: prvostepeni organ) KMF „Čelincu“ iz Čelinca (u daljem tesktu: žalilac) je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.500,00 KM, zbog izvršenja disciplinksog prekršaja iz člana 62. stav 2. Disciplinskog pravilnika FSRS iz jula 2016. godine (u daljem tesktu: DP).

Protiv ove odluke žalilac je blagovremeno izjavio žalbu zbog povrede odredaba članova 99, 103, 104 i 105 DP i povrede odredaba članova 9, 69 i 88 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, sa kasnijim izmjenama i dopunama, u daljem tekstu: ZUP), sa prijedlogom da se poništi ožalbena odluka.

Ispitujući pobijanu prvostepenu odluku u granicama žalbenih razloga ovaj organ je odlučio kao u izreci odluke iz sljedećih razloga:

Predmet ovog disciplinskog postupka je disciplinska prijava predsjednika Komisije za mali fudbal, broj: 261/17 od 08.05.2017. godine protiv žalioca, zbog nepojavljivanja na završnici futsal kupa FSRS održanoj dana 30.04.2017. godine u Istočnom Sarajevu.

Odlučujući o navedenoj disciplinskoj  prijavi provostepeni organ je zaključio da iz provedenih materijalnih dokaza neupitno proizilazi da je žalilac svojim postupanjem neopravdano odustao od nastupa na završnici od futsal kupa FSRS, slijedom čega je kažnjen navedenom novčanom kaznom za prekršaj iz člana  62. stav 2. DP.

Ovakva odluka prvostepenog organa je pogrešna i nezakonita.

Osnovano se žalbom ukazuje da je pobijana odluka rezultat pogrešne primjene odredaba DP, tako što prvostepeni organ nije pravilno primjenio relevantne odredbe DP.

Naime, odredbom člna 99. stav 1. DP propisano je da je disciplinski organ koji vodi postupak dužan da potpuno i istinito utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje odluke o prekšaju. Stavom 3. istog člana je propisano da organ koji vodi  disciplinski postupak ocjenjuje dokaze po slobodnom uvjerenju sa obavezom da svaki dokaz cijeni posebno i da u vezi sa ostalim dokazima izvede zaključak o tome da li je neka činjenica dokazana. U konkretnom slučaju izostala je ocjena dokaza, imajući u vidu da se u obrazloženju pobijane odluke samo navode materijalni dokazi dostavljeni uz disciplinsku prijavu, bez cjenjenja svakog dokaza posebno i dovođenja u vezu sa ostalim dokazima, slijedom čega prvostepeni organ nije izveo pravilan zaključak o tome da li je neka činjenica dokazana. Kako je izostala ocjena dokaza, to prvostepeni organ nije mogao potpuno i istinito utvrditi činjenice koje su od važnosti za donošenje odluke o prekršaju. Da bi se izveo pravilan zaključak o odlučnim činjenicama za donošenje odluke o prekršaju nije dovoljno samo citirati odredbu DP, kako je to uradio prvostepeni organ, navodeći u pobijanoj odluci „Komisija je analizirajući svaki dokaz pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj vezi, nesumnjivo utvrdila postojanje disciplinskih prekršajai odgovornosti učinioca prekršaja g-dina Željka Dubravca…“. Ocjena dokaza po slobodnom uvjerenju podrazumijeva obavezu da se svaki dokaz cijeni posebno i u vezi sa ostalim dokazima, što u konkretnom slučaju prvostepeni organ nije učinio, što je za posljedicu imalo donošenje pogrešne i nezakonite odluke, s obzirom da odluka nema obrazloženje, odnosno obrazloženje pobijane odluke ne zadovoljava standard koji se za ovakvu vrstu odluka traži.

Prvostepeni organ nije postupio u skladu sa odredbama člana 103. stav 2. u vezi sa članom 104. stav 1, 2, 3 i 4 DP s obzirom da je donio pobijanu odluku u toku trajanja roka za izjašnjenje na okolnosti prijave. Naime, prvostepeni organ je dopisom broj: 307/17 od 16.05.2017. godine pozvao žalioca da se u roku od 7 dana izjasni, a pobijana odluka je donesena dana 22.05.2017. godine, tako da žalilac nije imao mogućnost da se izjasni u ostaljenom roku koji je isticao 23.05.2017. godine, na koji način nije ispoštovano pravo žalioca na iznošenje odbrane. Prvostepeni organ u pobijanoj odluci navodi izjavu žalioca, ali tu izjavu ovaj organ nije pronašao uvidom u predmetnom spisu.

Žalbene navode u vezi sa povredama ZUP-a, ovaj organ nije posebno razmatrao, s obzirom da se odredbe DP, kao leks specijalis propisa, imaju primjeniti u ovoj pravnoj stvari, a radi se o povredama postupka koje su propisane jednim i drugim propisom.

Zbog navedenih povreda odredaba DP, shodno odedbi člana 119. stav 2 i 5 DP, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. U ponovnom postupku prvostepeni organ treba da na svojoj sjednici sasluša okrivljenog ili da ga pisanim putem pozove da dostavi svoju pismenu izjavu u određenom roku, nakon čega će slobodnom ocjenom dokaza, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno izvesti pravilan zaključak o dokazanim činjencama, te na osnovu istih donijeti pravilnu i zakonitu odluku o prekršaju, uvažavajući stavove ovog organa.

Pravna pouka:   Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

 

Predsjednik

                                                                      Apelacione komisije FS RS

 

 

Broj: 455/17

Datum: 21.06.2017. godine.

 

Na osnovu člana 62. Statuta FS RSi člana 119. stav 2. i 5. Disciplinskog pravilnika FSRS, Apelaciona komisija FSRS,odlučujući po žalbi kažnjenog Dubravac Željka izjavljenoj protiv odluke Disciplinske komisije FSRS broj: 335/17 od 22.05.2017. godine,na sjednici održanoj 21.06.2017. godine u Banja Luci, donosi sljedeću:

O D L U K U

 Žalba kažnjenog se usvaja, odluka Disciplinske komisije FSRS broj: 335/17 od 22.05.2017. godine se ukida i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Pobijanom prvostepenom odlukom Disciplinke komisije FSRS, broj: 335/17 od 22.05.2017. godine (u daljem tekstu: prvostepeni organ) Željku Dubravcu (u daljem tesktu: žalilac) je izrečena disciplinska mjera zabrane vršenja funkcije u bilo kojem organu ili tijelu FSRS u trajanju od 12 mjeseci.

Protiv ove odluke žalilac je blagovremeno izjavio žalbu zbog povrede odredaba članova 99, 103, 104 i 105 Disciplinskog pravilnika FSRS iz jula 2016. godine (u daljem tesktu: DP) i povrede odredaba članova 9, 69 i 88 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, sa kasnijim izmjenama i dopunama, u daljem tekstu: ZUP), sa prijedlogom da se poništi ožalbena odluka.

Ispitujući pobijanu prvostepenu odluku u granicama žalbenih razloga ovaj organ je odlučio kao u izreci odluke iz sljedećih razloga:

Predmet ovog disciplinskog postupka je disciplinska prijava predsjednika Komisije za mali fudbal, broj: 263/17 od 08.05.2017. godine protiv žalioca zbog iznošenja neistina i kleveta u medijima na račun FSRS i takmičarskih organa FSRS (prekršaj iz člana 73. DP) i učestvovao u izvršenju prekršaja iz člana 62. DP (odustajanje od takmičenja u futsal kupu FSRS).

Odlučujući o navedenoj disciplinskoj  prijavi provostepeni organ je zaključio da iz provedenih materijalnih dokaza neupitno proizilazi da je žalilac svojim istupanjem u sredstvima javnog informisanja stvarao i širio lažnu sliku o pojedincima i organima FSRS, te odlučujući doprinio nenastupanju KMF „Čelinac“ iz Čelinca na završnici futsal kupa FSRS za 2017. godinu, na koji način je počinio prekršaje iz člana 62. stav 2. DP i člana 73. stav 3. DP. Ovakva odluka prvostepenog organa je pogrešna i nezakonita.

Osnovano sa žalbom ukazuje da je pobijana odluka rezultat pogrešne primjene odredaba DP, tako što prvostepeni organ nije pravilno primjenio relevantne odredbe DP.

Naime, odredbom člana 99. stav 1. DP propisano je da je disciplinski organ koji vodi postupak dužan da potpuno i istinito utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje odluke o prekršaju. Stavom 3. istog člana je propisano da organ koji vodi  disciplinski postupak ocjenjuje dokaze po slobodnom uvjerenju sa obavezom da svaki dokaz cijeni posebno i da u vezi sa ostalim dokazima izvede zaključak o tome da li je neka činjenica dokazana. U konkretnom slučaju izostala je ocjena dokaza, imajući u vidu da se u obrazloženju pobijane odluke samo navodematerijalni dokazi dostavljeni uz disciplinsku prijavu, bez cjenjenja svakog dokaza posebno i dovođenja u vezu sa ostalim dokazima, slijedom čega prvostepeni organ nije izveo pravilan zaključak o tome da li je neka činjenica dokazana. Kako je izostala ocjena dokaza, to prvostepeni organ nije mogao potpuno i istinito utvrditi činjenice koje su od važnosti za donošenje odluke o prekršaju. Da bi se izveo pravilan zaključak o odlučnim činjenicama za donošenje odluke o prekršaju nije dovoljno samo citirati odredbu DP, kako je to uradio prvostepeni organ, navodeći u pobijanoj odluci „Komisija je analizirajući svaki dokaz pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj vezi, nesumnjivo utvrdila postojanje disciplinskih prekršajai odgovornosti učinioca prekršaja g-dina Željka Dubravca…“. Ocjena dokaza po slobodnom uvjerenju podrazumijeva obavezu da se svaki dokaz cijeni posebno i u vezi sa ostalim dokazima, što u konkretnom slučaju prvostepeni organ nije učinio, što je za posljedicu imalo donošenje pogrešne i nezakonite odluke, s obzirom da odluka nema obrazloženje, odnosno obrazloženje pobijane odluke ne zadovoljava standard koji se za ovakvu vrstu odluka traži.

Prvostepeni organ nije postupio u skladu sa odredbama člana 103. stav 2. u vezi sa članom 104. stav 1, 2, 3 i 4 DP s obzirom da je donio pobijanu odluku u toku trajanja roka za izjašnjenje na okolnosti prijave. Naime, prvostepeni organ je dopisom broj: 307/17 od 16.05.2017. godine pozvao žalioca da se u roku od 7 dana izjasni, a pobijana odluka je donesena dana 22.05.2017. godine, tako da žalilac nije imao mogućnost da se izjasni u ostavljenom roku koji je isticao 23.05.2017. godine, na koji način nije ispoštovano pravo žalioca na iznošenje odbrane. Prvostepeni organ u pobijanoj odluci navodi izjavu žalioca, ali tu izjavu ovaj organ nije pronašao uvidom u predmetni spis.

Pored navedenog žalilac kao sportski radnik se kažnjava za prekršaj iz člana 62. DP (odustajanje od takmičenja ili takmičenje sa nedovoljnim brojem selekcija), iako je za

ovaj prekršaj predviđeno kažnjavanje samo kluba. U stavu 2. ovog člana DP stoji da će klub kojineopravdano odustane od takmičenja za fudbalski kup FSRS biti kažnjennovčanom kaznom do 5.000,00 KM. Prvostepeni organ je utvrdio da je žalilac počinio prekršaj, ali ga nije kaznio novčanom kaznom, već u sklopu disciplinske sankcije za prekršaj iz člana 73. stav 3. DP.

Žalilac u žalbi ističe da on nije lično istupao u sredstvima javnog informisanja, već da su to činili nadležni organi KMF „Čelinac“ iz Čelinca, a u vezi okolnosti koje mu se stavljaju na teret u smislu prekršaja iz člana 73. stav 3. DP (vrijeđanje i klevetanje). Ovaj organ nalazi da prvostepeni organ nije potpuno utvrdio činjenično stanje  u vezi sa radnjama žalioca koje je kvalifikovao kao teži prekršaj iz člana 73. DP.

Žalbene navode u vezi sa povredama ZUP-a, ovaj organ nije posebno razmatrao, s obzirom da se odredbe DP, kao leks specijalis propisa, imaju primjeniti u ovoj pravnoj stvari, a radi se o povredama postupka koje su propisane jednim i drugim propisom.

Zbog navedenih povreda odredaba DP,shodno odredbi člana 119 stav 5 DP, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

U ponovnom postupku prvostepeni organ treba da na svojoj sjednici sasluša okrivljenog ili da ga pisanim putem pozove da dostavi svoju pismenu izjavu u određenom roku, nakon čega će slobodnom ocjenom dokaza, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno izvesti pravilan zaključak o dokazanim činjencama, te na osnovu istih donijeti pravilnu i zakonitu odluku o prekršaju, uvažavajući stavove ovog organa.

Pravna pouka:Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

 

Predsjednik

                                                                      Apelacione komisije FS RS

                                                         Branko Bera