Željeznice Republike Srpske su uvijek bile veliki sistem sa eminentnim stručnjacima priznatih od strane svih korisnika željezničkih  usluga, finansijskih izvještaja priznatih od strane Evropskih i Svjetskih banaka itd. Godišnje izvještaje su radili stručnjaci sa najvišim znanjem, obrazovanjem, maksimalnim  poznavanjem sistema i okruženja, sa ciljem da izvještaji pokažu i daju određeno saznanje i poruku korisnicima tih izvještaja, kao i viziju budućeg rada i razvoja željeznica.

Na žalost, nezapamćeno ruglo i sramotu za ŽRS i durštvo u cijelini, predstavlja javno objavljen Godišnji izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu, koji je potpisao predsjednik Odbora za reviziju a odobrio Nadzorni odbor. Ovaj Izvještaj je prepisan, falsifikovan i očiti je primjer da ŽRS vode i predstavljaju nestručna, nekompetentna lica, sklona falsifikovanju službene dokumentacije, isti slučaj je i sa kontrolnim organima željeznice. Najružniju poruku kroz ovaj Izvještaj šalju u eter, nesposobni    ”kadrov”  koje je oko sebe okupio i sam je takav, generalni direktor Dragan Savanović. Pisali smo o nesposobnostima Savanovića pa čak i nestručnim licima oko njega koja ne ispunjavaju uslove najodgovornijih radnih mjesta ili su čak psihološki neuravnoteženi kao što je primjer sa direktorom Odjeljenja interne revizije, senilnim starcem Miloradom Nedimovićem.

Vratimo se objavljenom ”Godišnjem izvještaju o radu odbora za reviziju za 2016.godinu” autor ovog akta, nestručni i senilni Nedimović ili njegova ”desna i lijeva ruka”, medicinska sestra, nisu čak znali ni uskladiti datume na prvoj strani  ”kvazi izvještaja” pa je isti za 2016. godinu  sačinjen u maju 2016. godine a na vrhu izvještaja datum je 26. 05. 2017. godine. Sadržaj nazovimo izvještaja je neuporedivo gori od naslova, a danas će se naći na Skupštini akcionara ŽRS zakazanoj za 29. 07. 2017. godine u 11,00 časova u Banjoj Luci. Naime,  ”kvazi  izvještaj” nije čak ni izvod iz Zapisnika sa sjednica Odbora za reviziju nego čisto preslikan zapisnik sa sjednica odbora za reviziju potpisan od strane Mirjane Dejanović predsjednika odbora za reviziju iz Prijedora, koja ima privatnu revizorsku kuću , jadne li ”revizorke” i njene kuće.  Izvještaj Odbora za reviziju za 2015. godinu , gotovo identičnog sadržaja,  nije usvojen do danas na Skupštini akcionara, a Godišnji izvještaj za 2016 .godinu je još gori, zapravo njegov je falsifikat, bio bi red da se gospođi Dejanović ne omogući moralan čin ostavka, nego da bude smjenjena i da potom odgovara za krivična dijela falsifikovanja i prikrivanja.

Uvidom u Zapisnike nismo stekli utisak da se radi o reviziji jer najmanje je tema o izvještajima Odjeljenja za internu reviziju. Prednjači opis načina otpisivanja potraživanja, načina vršenja kasacija, formiranja cijena otpadnog materijala, prihvatanje planova i rebalansa planova Društva, ”izvještaj” sadrži čiste operativne poslove Društva koji nemaju bilo kakvih dodirnih tačaka niri veze sa revizijom.  Ako se slučajno i pojavi neki revizorski izvještaj Odjeljenja za internu reviziju on se ne prosleđuje Nadzornom odboru, iako je to pravilo, dostavi se kontrolisanom segmentu, Upravi Društva koja ga skloni ili u najgorem slučaju kao što je to definisano na dvadeset četvrtoj (24) sjednici od 05. 12. 2016. godine pod AD 6. (tačkom) Izvještaj o spornim potraživanjima od stranih operatera 2007 – 2009 , ”da je izvještaj dostavljen Generalnom direktoru i izvršnim direktorima kao SLUŽBENA TAJNA” .  Revizorski izvještaju ne smiju biti službena tajna, već moraju sadržati preporuke koje će omogućiti da se nepravilnosti otklone ili u najgorem slučaju da sadrže obavještenje prema isljednim organima.

Konačni revizorski izvještaji Odjeljenja za internu reviziju ŽRS su u nadležnosti Generalnog direktora i on je dužan da ih ustupi na zahtijev suda, tužilaštva i slično. Neshvatljivo je da Odbor za reviziju na zahtijev suda da u predmetu koji su pokrenuli mali akcionari  odlučuje i u ime generalnog direktora zabranu dostavljanje traženog izvještaja sudu. Odbor za reviziju je prekršio Zakon i prekoračio ovlaštenja.

Haotično je stanje u Odjeljenju za reviziju, koga vodi Milorad Nedimović, nekompetentno i nestručno lice za oblast revizije, a ljudi sumnjivog stručnog znanja vode i Odbor za reviziju što potvrđuje Godišnji izvještaj odbora za reviziju za 2016.godinu  koji predstavlja pravu bruku i sramotu. Da ne govorimo o neusvojenom Izvještaju za 2015. godinu.

Na 20. (dadesetoj)  redovnoj sjednici Odbora za reviziju održanoj dana 02. 03. 2016. godine tačka 9. koja glasi ”Upoznavanje sa dopisom Borke Cvijanović broj : 745/16 od 18. 01. 2016. godine ”Zaštita od zlostavljanja, ponižavanja, narušavanja ugleda ……..” Odbor nije konstatovo da se radi o Glavnom revizoru Odjeljenja za internu reviziju koja traži zaštitu od zlostavljanja, ponižavanja, narušavanja ugleda i slično. Odbor za reviziju smatra to normalnim i navodi da ”ne želi da učestvuje u kadrovskim pitanjima”, te da isključivu odgovornost za izbor i rukovođenje licima zaposlenim u Odjeljenju ima Direktor Odjeljenja za internu reviziju.  Kao kruna svega, Odbor za reviziju ipak predlaže Upravi Društva da ovaj slučaj razmotri i riješi na adekvatan način, u skladu sa svojim ovlašćenjima. Odbor za reviziju, kao nije načisto ko to treba da riješi, povampireni, senilni ili psihički oboljeli direktor Odjeljenja ili Uprava Društva ali zajedno učestvuje u zlostavljanju jedinog radnika koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove za obavljanje revizije . U svakom slučaju u narednim tekstovima o sudskoj presudi kojom su zbog mobinga vršenog nad Glavnim revizorom u Odjlejenju interne revizije, osuđeni Milorad Nedimović, Dragan Savanović, odnosno ŽRS, kao i ogromnim kaznama za preduzeće. Nismo prikupili pismene dokaze o sankcijama za Odbor za reviziju  i pojedine članove Odbora.

Detaljnije podatke o bruki i sramoti za ŽRS i Vladu Republike Srpske možete pronaći i pročitati na web stranici Berze u okviru  materijala za redovnu sjednicu Skupštne akcionara ŽRS  zakazane za dan 29. 05. 2017. godine u 11,00 časova u Banjoj Luci.