Korupcija je u toj mjeri ”metastazirala” što je definitivno ugrozilo čitav organizam, tako da je bolest ”pacijenta,” ŽRS postala neizliječiva, ali ŽRS su naše novorođenče i mi mali akcionari smo, iako svjesni te činjenice i dalje nepoomirljivi, rekao nam je  Tomo Pančić. Pančić sa preostalim brojem malih akcionara u ŽRS, i dalje uporno vodi bitku sa ili kako nam je rekao, protiv pojedinaca u pravosuđu, koje su, zbog ne činjenja, označili kao najodgovornije za  organizovani kriminal u ŽRS. Pored činjenice da su tužioci i sudije  najplaćeniji za (ne)rad u RS i BiH, brojni pojedinci nisu procesuirani za kontinuirano dvodecenijsko izvlačenje i pljačku stotina miliona KM iz ŽRS. Pljačku i izvlačenje stotina miliona vrše kontinuirano od 2001. godine sve do danas, pojedinci na najodgovorenijim dužnostima u ŽRS. Ove pojedince na odgovorne dužnosti u ŽRS od 2001. godine do danas postavljaju i štite u kriminalu, vrhovi političkih partija, dokaze o njihvom učešću u organizovanom kriminalu smo, uz brojne krivične prijave, Okružnom tužilaštvu u Doboju dostavljali, dostavljali, ne samo mi mali akcionari, nego i sindikalne organizacije, drugi zaposleni radnici, službena lica republičkih inspekcijskih organa, MUP a RS, drugih bezbjednosnih struktura RS i BiH, ali su u prvom redu pojedinci iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva ostali uporni u obustavljanju istraga ili usmjeravanju istraga u pogrešnom pravcu, na one koji nisu odgovorni ili bolje, narodski reći, ”ni luk jeli ni lukom mirisali”, govoreći za naš portal, u ime većeg broja prisutnih malih akcionara, predstavnika sindikalnih organizacija, članova porodica poginulih boraca, RVI, boraca VRS i drugih zaljubljenika u ŽRS i Republiku Srpsku, rekao je u jednom dahu Tomo Pančić.

Uvidom u brojne dokaze i sadržaj jedne od brojnih Pitužbi, u kojoj i Tomo Pančić prozvao (ne)odgovorne pojedince, a koju je dana 10. januaa 2020. godine, putem Potokola dostavio Kancelariju tužioca Okužnog javnog tužilaštva u Doboju, uvjrićemo se da su vrlo blage, prethodno iznesene kritike Tome Pančića na rad pojedinaca iz dobojskog tužilaštva, uz odobravanje i podršku nabrojanih prisutnih lica.

Sadržaj pritužbe dostavljene dana 10. januara 2020. godine,  Kancelariji tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju putem protokola prenosimo u cjelosti, u brojne činjenice i dokaze koji potkrijepljuju tačnost navoda iz Pritužbe a koji su sastavni dio predmeta, smo se uvjerili, a sadržaj Pritužbe, ispod koje su dokazi o uručenju putem Protokola OJZZ Doboj, pročitajte ovdje :

”PANČIĆ TOMO , sin Zdravka

Srpske Trebavske brigade broj 113

DOBOJ

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

KANCELARIJA TUŽIOCA

Broj : T15 0 KTK 0022531 19 od 27.12.2019.god.

Predmet : Pritužba .

Ulažem pritužbu na Naredbu , Okružnog javnog tužioca Mladena Simića , za nesprovođenje istrage protiv Dragana Savanovića ,Paravac Borislava , Dejanović Mirjane, KovačevićLjubomira i Nedimović Milorada zbog neutvrđenog činjeničnog stanja i pristrasnosti  tužioca u zaštiti počinioca krivičnih dijela na čelu sa Draganom Savanovićem.

Kao mali akcionar u cilju zaštite dijelaimovine ŽRS , kojami po zakonu pripada , pokrenuo sam   krivičnu prijavu :

  • zbog falsifikovanja finansijskih izvještaja i prikazivanja lažnog stanja imovine isredstava ŽRS za 2012 , 2013 , 2014 . i 2015 . godinu . Na osnovu falsifikovanih i friziranih finansijskih izvještaja umanjen je kapital Željeznica sa   000.000 KM  na 50.000 KM . Umanjenje kapititala je nezakonito a šteta je ogromna .  Onog momenta kada je nezakonito smanjen kapital željeznica Dragan Savanović velikodušno  potpisuje odluku da se izvrši korekcija finansijskih izvještaja za navedeni period , što javni tužioc pozdravlja i navodi kao dobar gest Savanovića i pravda Savanovića što je izvršiokorekciju izvještaja .
  • Činjenica je da postoje revizorski izvještaji kako Glavne službe za reviziju tako i izvještaj odjeljenja interne revizije broj I-3.1.7969/12 od 10.04.2012 .god koji je usvojen na skupštini akcionara ŽRS 07.05.2012 .god u kome je identifikovana obaveza Vlade RS prema ŽRS u iznosu od 142.977.770 KM , za manje doznačena sredsrtva od poreza za redovno i bezbijedno odvijanje željezničkog saobraćaja , koja nije uknjižena u finansijske izvještaje za 2012 , 2013, 2014. i 2015 .god.o čemu tužioc ništa ne govori
  • Zbog ne isplate toplih obroka ,regresa , auto-karata isl. usled čega su usledile tužbe radnika te  načinjena milionska materijalna šteta za željeznicu ( prema zvaničnim izvještajima Uprave Željeznice prezentovanih u Narodnoj Skupštini RS radi se o iznosu od oko 11.500.000 KM ). Šteta se odnosi na zatezne kamate , troškove sudskih presuda , troškove advokatskih usluga , utaje poreza i sl.   koje javni tužioc smatra da su legalne jer su isplaćene  pozajmicom od 51.300.000 eura , dobijene od Međunarodne banke za obnovu i razvoj . Šteta koja je nastala nesavjesnim poslovanjem Dragana Savanovića nije ni bila predmet javnog tužioca Mladena Simića. Javni tužioc se nije bavio štetama nego se bavio kako da opravda nesavjesan rad i zloupotrebu službenog položaja Dragana Savanovića , kao što to rade i ostali tužioci Okružnog javnog tužilaštva Doboja , po mnogim predmetima pokrenutih krivičnih prijava protiv Dragana Savanovića i njegovih aktera.

Da bi se krivičnadijela pokrila i da bi Dragan Savanović mogao nesmetano da radi biloje potrebno da se imenuje Direktor odjeljenja interne revizije koji će tokaoi tužioc prikrivati i zataškati .  Direktor Sveto Janković dobija nezakoniti otkaz , Direktor Milenko Janjić , u kratkom vremenskom periodu svog rada na željeznici , daje neopozivu ostavku i javno u svim novinama u RS obajavljuje i obrazlaže svoju ostavku .  Svi ti direktori  nisu htijeli da učestvuju i da prikrivaju  krivična dijela Savanovića kao i glavni revizor Odjeljenja za internu reviziju.

Da bi se imenovao Direktor odjeljenja za internu reviziju Milorad Nedimović , koji je zajedno sa DraganomSavanovićem radio u gradskoj toplani u Prijedoru , morale su se izvršiti idruge nezakonite radnje a to je :

  • Da se prilikom raspisivanja oglasa za imenovanje direktora interne revizije ne primjenjuje važeći Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta željeznica . Navedeni pravilnik je sačinjen u skladu sa Zakonomo računovodstvu i reviziji RS koji učlanu 59 . kaže „ zabranjena je upotreba zvanja i naziva iz člana 58. ovog zakona od lica koja nisu sertifikovana i licencirana , kao i nuđenje ili obavljanje nezavisnih računovodstvenih ili revizorskih usluga itd….. „kao i u skladu sa Pravilnikom o vrstama profesionalnih stručnih zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji u RS koji učlanu 2. Stav 5. govori šta je licenca ( dozvola za rad ) ko je izdaje isl i napminje „ licenca koja nije obnovljena nije važeća i lice ne može obavljati profesionalnu aktivnost ,bez obzira na to što posjeduje sertifikat“. U ovomslučaju Direktor interne revizije  uopšte nema licence  čak mu i sertifikat izdao Udruženje internih revizora koje nema apslutno nikakvu pravnu snagu. Zamislite samo da sudijadonosi presude a nema pravosudniispit ?????? .Poštoje u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta decidno ispoštovan zakonii propisikojiregulišu ovu materiju Milorad Nedimović ne može biti imenovan za direktora interne revizije . Obrazloženje tužioca da o internim revizioiorima nije ništa u zakonu definisano negoje tek 2016 .godine donesen Zakon o sistemu internih finasijskih kontrola u kome se definiše ko može biti direktor ili rukovodioc interne revizij.Gospodine tužioce pa pročitajte zakon i u njemu piše da ne može obavljati posao direktora bez licence (dozvole za rad ).
  • Da se omogući raspisivanje oglasa za primjemdirektora interne revizije pristupilose nezakonitoj izmjeni Pravilnika o organizovanju rada odjkeljenja za internu reviziju suprotnozakonskoj regulativi(štoje svojstvenoDraganuSavanoviću a izgleda i tužiocima Okružnog javnog tužilaštva Doboj )u kome se omogućava da Milorad Nedimović može dakonkuriše i dabude imenovan za direktora interne revizije  .  Neshvatljiva je činjenica da tužioc , kaoprofesinalac  , treba dazna da interni akt kojinije u skladu sa zakonom je ništavan i  u tomslučaju primjenjuje se zakon izravno . Tužioc kaoi Savanović zakongazi a nezakoniti akt primjenjuje .
  • Tužioc napominje da je Nadzorni odbor na 69.redovnoj sjednici održanoj 18.02.2014god. usvojio frizirani Pravilnik o radu odjeljenja za internu reviziju ida je na sjednici učestvovala Borka Cvijanović . Gospodin tužoc to mora svakako da dokaže , jer se radi opaušlnoj i ne dokazanoj izjavi .
  • Konstatacijada Borka Cvijanović nije podnosila krivičnu prijavu protiv Nedimovića je takođe ne istina . Za zaštitu života obratila se MUP-u Doboja koji su profesionalno odradili svoj zadatak utvrdili da postoji životna ugroženost i izvještaj predao tužilaštvu Doboj . E sada tunastupa tužioc Okružnog javnog tužilaštav Doboj  i izdaju Rješenje broj :  T15 0 KTP 0023364 17 od 19.12.2017 .godine koje glasi Pritužba oštećene Borke Cvijanović se odbija kao neosnovana.

Svjestan sam činjenice da tužioci Okružnog tužilaštva Doboj ne rade ili ne smiju da rade svoj posao profesionalno i nepristrasno i da će i ova moja pritužba završiti bez pravne osnove ali  nastaviću borbu i dalje pa valjda će neko raditi svoj posao poslovu zakona  .

Doboj , 10.01.2020 .god                                                               Podnosilac   Pančić Tomo”