Skupština Republike Srpske umjesto traženja odgovornosti za organizovani kriminal kojim su ŽRS dovedene u kolaps, odlučuje povjeriti nova sredstva istim odgovornim koji su se toliko obogatili da otvaraju banke, trostruke špedicije, kako bi proširili kanale da sredstva što prije izz kase ŽRS prebace u svoje džepove.

Poslije uvodnog teksta objavićemo sadržaj materijala koji će se na sjednici Skupštine Republike Srpske dana 06. februara 2018. godine, po hitnom postupku naći pred poslanicima, u okviru tačaka :

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske i

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske

Neupitno je usvajanje odluka kojim će  ŽRS imati na raspolaganju 51 milion i 300 hiljada evra. Nije greška ovoliki novac iz kredita Svjetske banke za restruktuiranje ŽRS, biti će na raspolaganju novom vlasniku Mikro kreditne organizacije u Banja Luci, vlasniku Špedicije koja se od 2011. ne njemu ne vodi, vlasniku više firmi u prostorijama ŽRS u Prijedoru  licu koje je od 2011. godine bio generalni direktor a trenutno nezakoniti v. d. generalnog direktora  ŽRS Dragan Savanović.

Privatnim špedicijama i firmama Dragana Savanovića (nezakonitog v. d. jer je treći put imenovan za v. d. generalnog direktora) u izvlačenju dijela novca iz kreditnih sredstava će se pridružiti tri privatne  špedicije ključnog saradnika i stranačkog kolege Slavka Gligorića koje posluju sa ŽRS koristeći bez naknade željezničko zemljište. Učešće u radu će naći još jedna špedicija koja posluje sa ŽRS a u vlasništvu je visoko pozicioniranog rukovodioca i Savanovićevog saradnika Draženka Todorovića.

Savanović se pobrinuo da obezbjedi Branislavu Đurici privilegovanu poziciju i platu u ŽRS, a preko vrha DNS odnedavno i poziciju člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Savanović je na ovaj način obezbjedio svojoj Mikrokreditnoj organizaciji sigurnu budućnost. Član Agencije za bankarstvo Đurica ima obavezu prema Savanovićevoj Mikrokreditnoj banci u Banja Luci, jer ga ovaj plaća i rasporedom određuje visinu plate kao generalni direktor.

Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Slavko Gligorić je ostao stalno zaposlen u ŽRS i na mjestu direktora Sektora komercijalnih poslova u ŽRS i stvorenim sistemom, odobrava i ugovara prevoze roba prugama ŽRS, lično određuje cijene tih prevoza i sav prevoz usmjerava preko jedne od svojih 3 špedicije, Savanovićeve ili Todorovićeve.

Branislavu Đurici, Draganu Savanoviću, Slavku Gligoriću, Draženku Todoroviću  nedostaje upravo ovih 3,5 miliona evra u Planu namjenjenih za obuku i savjetovanje radnika obuhvaćenih Projketom resturiranja, a i 5 miliona evra za ”formiranje profitabilnih centara.” namjenom je obezbjeđena krađa,  sistem smo opisali, njega čine pravni subjekti u vlasništvu, a kadrove čine oni.

Kontejnerski terminal na  zemljištu u vlasništvu ŽRS na kome svakodnevno čeka pretovar ili se pretovara 200 kontejnera, je vlasništvo trade transa log čiji je poslanik i direktor u ŽRS Slavko  Gligorić suštinski vlasnik.

Ovako uspostavljen odnos u poslovanju između ŽRS i privatnih firmi i Mikrokreditne banke u vlasništvu četvorice  njenih rukovodilaca, su ŽRS doveli u teško  stanje. Potpunu propast ŽRS je obezbjeđena povjeravanjem  kreditnih sredstava Svjetske banke ovoj petorci.

Na prepoznatljive granice sukoba interesa i krivičnog djela, smo ukazivali, govore radnici, gladovanje, posljednji vapaj jednog umirćeg od nas nije došao ni do poslanika. Naročito nam se ogadio poslanik Gligorić iz naših redova, a najnemoralniji.

Zaista nemoralno i nespojivo Gligorić tokove novca usmjerava i drži pod punom kontrolom, odlučivaće i kao poslanik DNS-a u Skupštini Srpske i rukovodic komercijalnih poslova u ŽRS Slavko Gligorić. Privatna firma ”trade trans” log d. o. o. registrovana u ulici Branka Ćopića 15 u Banja Luci a na stvarnoj lokaciji u magacinu željezničke stanice Banja Luka u Ložioničkoj. Slavko Gligorić  firmu kontroliše preko sina Aleksandra Gligorića navedenog kao stalno zaposleno lice za kontakt  sa komintentima,  ŽRS om odnosno ocem Slavkom. Lična paralelna kontrola  nad ovom firmom  omogućena je i generalnom direktoru Draganu Savanoviću, posredstvom drugog kontakt lica Jove Savanovića….

 

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

                                                                                                          PRIJEDLOG

                                                                                                           (po hitnom postupku)

ODLUKA

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BANCI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

 

Banja Luka, januar 2018. godine

                                                                                                             Prijedlog

(po hitnom postupku)

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl.  17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14 i 114/17), čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na ______ sjednici održanoj ________2018. godine, donijela je

 

 

ODLUKA

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BANCI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 51.300.000 evra.

II

Cilj Projekta je unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Željeznice Republike Srpske).

III

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za:

 • finansijsko restrukturiranje, odnosno izmirivanje duga prema radnicima Željeznica Republike Srpske i Poreskoj upravi Republike Srpske, te pretvaranje duga u vlasnički udio (oko 42,7 miliona evra),
 • smanjenje broja zaposlenih, odnosno isplata naknada i ostvarivanje drugih prava propisanih Zakonom o radu, kao i obuka i savjetovanje radnika obuhvaćenih Projektom restrukturiranja (oko 3,5 miliona evra),
 • organizaciono restrukturiranje koje se odnosi na razdvajanje operacija i infrastrukture na dvije računovodstveno i upravljački potpuno razdvojene organizacione jedinice unutar jednog privrednog društva, te formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica, usluge konsultanata i informatizaciju društva (oko 5 miliona evra).

IV

1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 • rok otplate: do 32 godine,
 • period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate,
 • plaćanje glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine,
 • kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR uvećan za varijabilni raspon,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva.

2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu).

V

1) Republika Srpska će kreditna sredstva iz tačke I ove odluke prenijeti na Željeznice Republike Srpske, kao korisnika kreditnih sredstava.

2) Dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja prva je Vlada Republike Srpske, a dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja druga i treća su Željeznice Republike Srpske.

VI

Projekat će realizovati Željeznice Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske.

VII

Planirani rok za realizacije Projekta je od 2018. do 2021. godine.

VIII

Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Projektnog sporazuma između IBRD-a i Republike Srpske,
 • Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i
 • Ugovora o prenosu kreditnih sredstava između Vlade Republike Srpske i Željeznica Republike Srpske.

IX

Za realizaciju i izvještavanje po ovoj odluci zadužuju se Željeznice Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.

X

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj:                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK

 

Datum:                                                                                                                                         NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BACI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                (po hitnom postupku)

I      USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, u kojem je propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte, te raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduženju Republike. Takođe, u čl. 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17) propisano je da Narodna skupština na prijedlog Vlade odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju u toku fiskalne godine, kao i o njegovoj namjeni, te donosi odluku o odobravanju kapitalne investicije, kao i o maksimalnom iznosu zaduženja za finansiranje te investicije, te da se Republika Srpska može zaduživati uzimanjem kredita od vlada stranih zemalja i drugih inostranih kreditora ako za to postoji iskazan interes Vlade, odnosno nadležnih ministarstava, opština, gradova, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke i fondova kojima ona upravlja, kao i javnih preduzeća u Republici Srpskoj, uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH, kada je u skladu sa Ustavom BiH takva saglasnost potrebna.

II  USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I          PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj: 22.03-020-21/18 od 10. januara 2018. godine, ustavni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske u kojem je, između ostalog, propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte i odlučuje o zaduženju Republike. Takođe, u članu 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), između ostalog, propisano je da Narodna skupština na prijedlog Vlade odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, kao i o njegovoj namjeni.

Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi prihvatanja zaduženja radi realizacije Projekta restrukturiranja Željeznica Republike Srpske.

Ovom odlukom prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj u iznosu od 51.300.000 evra.

Cilj Projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti Željeznica Republike Srpske putem finansijskog, vlasničkog i organizacionog restrukturiranja.

Kreditna sredstva se odobravaju Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima: rok otplate je do 32 godine; period odgode plaćanja je sedam godina, uračunat u rok otplate; plaćanje glavnice je polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine; kamatna stopa je šestomjesečni EURIBOR uvećan za varijabilni raspon; pristupna taksa je 0,25% iznosa kredita, jednokratno i komisiona provizija iznosi 0,25% godišnje na odobrena, a nepovučena sredstva.

Ovaj sekretarijat uputio je određene sugestije, koje su se odnosile na poboljšanje, odnosno preciziranje formulacija teksta Odluke, te na usklađivanje sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14).

Budući da je Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio da je ovaj prijedlog usklađen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, mišljenja smo da se Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske može uputiti dalje na razmatranje.

III  USKLAĐENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Nakon uvida u propise Evropske unije i analize Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, nije ustanovljeno da pravo EU sadrži izvore koji su relevantni za predmet uređivanja dostavljenog prijedloga, zbog čega u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „neprimjenljivo“.

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Projekat restrukturiranja Željeznica Repubike Srpske a. d. Doboj predviđen je Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015–2018. godina. Vlada Republike Srpske obratila se Svjetskoj banci za pomoć u definisanju programa restrukturiranja Željeznica Republike Srpske (u daljem tekstu: ŽRS), nakon čega je Svjetska banka ponudila kreditna sredstva za finansiranje ovog značajnog projekta za Republiku Srpsku.

Tim Svjetske banke u saradnji sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministrastva saobraćaja i veza i ŽRS oko godinu dana radio je na utvrđivanju stanja u ŽRS, te predložio rješenje i program restrukturiranja ŽRS.

Pregovori po Projektu održani su 3. i 4. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

Odbor direktora Svjetske banke 7. decembra 2017. godine odobrio je Republici Srpskoj kreditna sredstva od 51.300.000 evra za finansiranje Projekta restrukturiranja Željeznica Republike Srpske.

Cilj Pojekta je unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti ŽRS.

Projekat će u Republici Srpskoj realizovati ŽRS u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza.

Projekat će se sastojati od tri dijela:

1)    finansijsko restrukturiranje,

2)    vlasničko restrukturiranje i

3)    organizaciono restrukturiranje.

Finansijsko restrukturiranje podrazumijeva izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske za poreze i doprinose, izmirenje obaveza prema radnicima za naknade za prevoz, topli obrok i regres od 2011. do 2016. godine, konverziju duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, što će dati osnovu za vlasničko restrukturiranje, te finansiranje informatizacije ŽRS (oko 4.000.000 KM).

Svrha finansijskog restrukturiranja jeste restrukturiranje višemilionskih dugovanja prema Poreskoj upravi, radnicima i Vladi Republike Srpske uz pomoć kreditnih sredstava Svjetske banke i kroz konverziju duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, čime bi se riješilo više problema ŽRS. Osim što će se izmiriti obaveze prema zaposlenima za naknade toplog obroka, prevoza i regresa, izmiriće se i zaostale obaveze za poreze i doprinose prema Poreskoj upravi. Nakon uspješno okončanog procesa restrukturiranja ŽRS će biti sposobne da redovno izmiruju obaveze prema zaposlenima i Poreskoj upravi. Pored navedenog, konverzijom duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, te izmirenjem gore navedenih obaveza prema radnicima i Poreskoj upravi, postići će se niz pozitivnih efekata na poslovanje ŽRS, od poboljšanja likvidnosti, finansijske stabilnosti, zaduženosti, smanjenja rashoda kamata i dr.

Vlasničko restrukturiranje podrazumijeva smanjenje vlasničkog udjela manjinskih akcionara na ispod 1%, a potom otkup akcija od manjinskih akcionara, čime će Republika Srpska postati jedini vlasnik ŽRS, sa 100% učešća u vlasništvu. Vlasničko restrukturiranje će se postići kroz konverziju duga koji ŽRS imaju prema Vladi Republike Srpske po osnovu inostranih kredita koje Vlada Republike Srpske otplaćuje u njihovo ime, u kapital. Na ovaj način će Republika Srpska postati vlasnik više od 99% akcija ŽRS, nakon čega će se pristupiti otkupu akcija manjinskih akcionara.

Svrha vlasničkog restrukturiranja je i obezbjeđenje stoodstotnog vlasništva Republike Srpske nad akcijskim kapitalom  ŽRS, s obzirom na to da je i u prethodnom periodu Republika Srpska bila jedini vlasnik koji je kroz subvencije pomagao poslovanje ŽRS, te da se od Republike Srpske očekuje u budućem periodu ulaganja u ovo preduzeće, a na ulaganja manjinskih akcionara se ne može računati.

Organizaciono restrukturiranje će se sprovesti kroz smanjenje broja zaposlenih, razdvajanje poslova infrastrukture i na dvije računovodstveno i upravljački potpuno odvojene organizacione cjeline, te kroz formiranje profitnih centara od pojedinih organizacionih dijelova preduzeća (na primjer radionica za održavanje šinskih vozila i dr.). Planirano je da se broj zaposlenih smanji za 1.000 radnika, i to 500 zaposlenih do kraja 2018. godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturiranja (naredne tri do četiri godine).

Svrha organizacionog restrukturiranja je postizanje optimalne organizacione strukutre jednog složenog sistema kao što su ŽRS sa jedne i postizanje optimalne strukture i broja zaposlenih, sa druge strane. Kroz smanjenje broja zaposlenih nastoji se broj zaposlenih svesti na optimalan nivo, koji je potreban za funkcionisanje ovog sistema, uzimajući u obzir i modernizaciju i informatizaciju, kojima bi se smanjila potreba za brojem izvršilaca na određenim radnim mjestima. Pored navedenog, kroz smanjenje broja zaposlenih nastoji se postići optimalna struktura zaposlenih u vezi sa kvalifikacijom i starosnom strukturom, smanjenje troškova bruto zarada i naknada zarada na godišnjem nivou, te postizanje višeg nivoa produktivnosti radne snage.

V RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU

             Zakon o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 114/17. Isti je stupio na snagu 01. januara 2018. godine. S tim u vezi, u Odluci o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj  su unesene navedene izmjene.

Takođe, a u skladu sa predviđenim Akcionim planom za reformu Željeznica Republike Srpske potrebno je postići planirane aktivnosti, kako bi radnici stekli povjerenje u reformske procese i ne bi se pokretali nove tužbe, čime bi se izbjegli dodatni troškovi

VI    OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJE

Tačkom I prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja željeznica.

Tačkom II definisan je cilj prihvatanja zaduženja.

Tačkom III definisana je namjena Projekta.

Tačkom IV definisani su kreditni uslovi pod kojima Sjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrava kreditna sredstva  Republici Srpskoj.

Tačkom V definisano je da će Republika Srpska prenijeti kreditna sredstva na Željeznice Republike Srpske, te definisani dužnici za kreditna sredstva po komponentama.

Tačkom VI definisano je da će Projekat realizovati Željeznice Republike Srpske.

Tačkom VII definisan je period realizacije Projekta.

Tačkom VIII definisano je ovlašćenje ministra finansija za potpisivanje sporazuma.

Tačkom IX za realizaciju i izvještavanje po odluci zadužuju se Željeznice Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.

Tačkom X definisan je period stupanja na snagu Odluke.

VII    FINANSIJSKA SREDSTVA I EKONOMSKA OPRADANOST  DONOŠENJA ODLUKE

Projekat restrukturiranja Željeznica Republike Srpske realizovaće se kreditnim sredstvima Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 51.300.000 evra.

Uslovi pod kojima Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrava kreditna sredstva Republici Srpskoj su: rok otplate: do 32 godine, period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate, plaćanje glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine, kamatna stopa šestomjesečni EURIBOR, uvećan za varijabilni raspon, pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno i komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva. Kamatna stopa trenutno iznosi 0,689%.

Za realizaciju ove odluke potrebno je obezbijediti sredstva za otplatu kredita, u skladu sa uslovima i otplatnim planom odobrenog kredita. Sredstva za otplatu kredita planiraju se u budžetu Republike Srpske, s tim da će sredstva namijenjena za finansiranje komponenata 2 i 3 (8.500.000,00 evra) biti naplaćena od Željeznica Republike Srpske.

 

Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu)

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

                                                                                                          PRIJEDLOG

                                                                                                           (po hitnom postupku)

 

 ODLUKA

O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BANCI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANjA ŽELjEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

 Banja Luka, januar 2018. godine

                                                                                                            Prijedlog

(po hitnom postupku)

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl.  17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14 i 114/17), čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na ______ sjednici održanoj ________2018. godine, donijela je

ODLUKA

O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BANCI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANjA ŽELjEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 51.300.000 evra.

II

Cilj Projekta je unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj (u daljem tekstu: Željeznice Republike Srpske).

III

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za:

 • finansijsko restrukturiranje, odnosno izmirivanje duga prema radnicima Željeznica Republike Srpske i Poreskoj upravi Republike Srpske, te pretvaranje duga u vlasnički udio (oko 42,7 miliona evra),
 • smanjenje broja zaposlenih, odnosno isplata naknada i ostvarivanje drugih prava propisanih Zakonom o radu, kao i obuka i savjetovanje radnika obuhvaćenih Projektom restrukturiranja (oko 3,5 miliona evra),
 • organizaciono restrukturiranje koje se odnosi na razdvajanje operacija i infrastrukture na dvije računovodstveno i upravljački potpuno razdvojene organizacione jedinice unutar jednog privrednog društva, te formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica, usluge konsultanata i informatizaciju društva (oko 5 miliona evra).

IV

1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima:

 • rok otplate: do 32 godine,
 • period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate,
 • plaćanje glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine,
 • kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR uvećan za varijabilni raspon,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva.

2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu).

V

1) Republika Srpska će kreditna sredstva iz tačke I ove odluke prenijeti na Željeznice Republike Srpske, kao korisnika kreditnih sredstava.

2) Dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja prva je Vlada Republike Srpske, a dužnik za kreditna sredstva iz tačke III alineja druga i treća su Željeznice Republike Srpske.

VI

Projekat će realizovati Željeznice Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske

VII

Planirani rok za realizacije Projekta je od 2018. do 2021. godine.

VIII

Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:

 • Projektnog sporazuma između IBRD-a i Republike Srpske,
 • Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i
 • Ugovora o prenosu kreditnih sredstava između Vlade Republike Srpske i Željeznica Republike Srpske.

IX

Za realizaciju i izvještavanje po ovoj odluci zadužuju se Željeznice Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.

X

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“

Broj:                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK

Datum:                                                                                                                                           NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

OBRAZLOŽENjE ODLUKE

O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE PREMA

SVJETSKOJ BACI – MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ PO PROJEKTU RESTRUKTURIRANjA ŽELjEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                (po hitnom postupku)

I      USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, u kojem je propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte, te raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduženju Republike. Takođe, u čl. 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17) propisano je da Narodna skupština na prijedlog Vlade odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju u toku fiskalne godine, kao i o njegovoj namjeni, te donosi odluku o odobravanju kapitalne investicije, kao i o maksimalnom iznosu zaduženja za finansiranje te investicije, te da se Republika Srpska može zaduživati uzimanjem kredita od vlada stranih zemalja i drugih inostranih kreditora ako za to postoji iskazan interes Vlade, odnosno nadležnih ministarstava, opština, gradova, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke i fondova kojima ona upravlja, kao i javnih preduzeća u Republici Srpskoj, uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH, kada je u skladu sa Ustavom BiH takva saglasnost potrebna.

 

 

II  USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I     PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj: 22.03-020-21/18 od 10. januara 2018. godine, ustavni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske u kojem je, između ostalog, propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte i odlučuje o zaduženju Republike. Takođe, u članu 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17), između ostalog, propisano je da Narodna skupština na prijedlog Vlade odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, kao i o njegovoj namjeni.

Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi prihvatanja zaduženja radi realizacije Projekta restrukturiranja Željeznica Republike Srpske.

Ovom odlukom prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj u iznosu od 51.300.000 evra.

Cilj Projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti Željeznica Republike Srpske putem finansijskog, vlasničkog i organizacionog restrukturiranja.

Kreditna sredstva se odobravaju Republici Srpskoj pod sljedećim uslovima: rok otplate je do 32 godine; period odgode plaćanja je sedam godina, uračunat u rok otplate; plaćanje glavnice je polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine; kamatna stopa je šestomjesečni EURIBOR uvećan za varijabilni raspon; pristupna taksa je 0,25% iznosa kredita, jednokratno i komisiona provizija iznosi 0,25% godišnje na odobrena, a nepovučena sredstva.

Ovaj sekretarijat uputio je određene sugestije, koje su se odnosile na poboljšanje, odnosno preciziranje formulacija teksta Odluke, te na usklađivanje sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14).

Budući da je Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio da je ovaj prijedlog usklađen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, mišljenja smo da se Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske može uputiti dalje na razmatranje.

III  USKLAĐENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Nakon uvida u propise Evropske unije i analize Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, nije ustanovljeno da pravo EU sadrži izvore koji su relevantni za predmet uređivanja dostavljenog prijedloga, zbog čega u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „neprimjenljivo”

IVRAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Projekat restrukturiranja Željeznica Repubike Srpske a. d. Doboj predviđen je Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015–2018. godina. Vlada Republike Srpske obratila se Svjetskoj banci za pomoć u definisanju programa restrukturiranja Željeznica Republike Srpske (u daljem tekstu: ŽRS), nakon čega je Svjetska banka ponudila kreditna sredstva za finansiranje ovog značajnog projekta za Republiku Srpsku.

Tim Svjetske banke u saradnji sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministrastva saobraćaja i veza i ŽRS oko godinu dana radio je na utvrđivanju stanja u ŽRS, te predložio rješenje i program restrukturiranja ŽRS.

Pregovori po Projektu održani su 3. i 4. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

Odbor direktora Svjetske banke 7. decembra 2017. godine odobrio je Republici Srpskoj kreditna sredstva od 51.300.000 evra za finansiranje Projekta restrukturiranja Željeznica Republike Srpske.

Cilj Pojekta je unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti ŽRS.

Projekat će u Republici Srpskoj realizovati ŽRS u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza.

Projekat će se sastojati od tri dijela:

1)    finansijsko restrukturiranje,

2)    vlasničko restrukturiranje i

3)    organizaciono restrukturiranje.

Finansijsko restrukturiranje podrazumijeva izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske za poreze i doprinose, izmirenje obaveza prema radnicima za naknade za prevoz, topli obrok i regres od 2011. do 2016. godine, konverziju duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, što će dati osnovu za vlasničko restrukturiranje, te finansiranje informatizacije ŽRS (oko 4.000.000 KM).

Svrha finansijskog restrukturiranja jeste restrukturiranje višemilionskih dugovanja prema Poreskoj upravi, radnicima i Vladi Republike Srpske uz pomoć kreditnih sredstava Svjetske banke i kroz konverziju duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, čime bi se riješilo više problema ŽRS. Osim što će se izmiriti obaveze prema zaposlenima za naknade toplog obroka, prevoza i regresa, izmiriće se i zaostale obaveze za poreze i doprinose prema Poreskoj upravi. Nakon uspješno okončanog procesa restrukturiranja ŽRS će biti sposobne da redovno izmiruju obaveze prema zaposlenima i Poreskoj upravi. Pored navedenog, konverzijom duga prema Vladi Republike Srpske u kapital, te izmirenjem gore navedenih obaveza prema radnicima i Poreskoj upravi, postići će se niz pozitivnih efekata na poslovanje ŽRS, od poboljšanja likvidnosti, finansijske stabilnosti, zaduženosti, smanjenja rashoda kamata i dr.

Vlasničko restrukturiranje podrazumijeva smanjenje vlasničkog udjela manjinskih akcionara na ispod 1%, a potom otkup akcija od manjinskih akcionara, čime će Republika Srpska postati jedini vlasnik ŽRS, sa 100% učešća u vlasništvu. Vlasničko restrukturiranje će se postići kroz konverziju duga koji ŽRS imaju prema Vladi Republike Srpske po osnovu inostranih kredita koje Vlada Republike Srpske otplaćuje u njihovo ime, u kapital. Na ovaj način će Republika Srpska postati vlasnik više od 99% akcija ŽRS, nakon čega će se pristupiti otkupu akcija manjinskih akcionara.

Svrha vlasničkog restrukturiranja je i obezbjeđenje stoodstotnog vlasništva Republike Srpske nad akcijskim kapitalom  ŽRS, s obzirom na to da je i u prethodnom periodu Republika Srpska bila jedini vlasnik koji je kroz subvencije pomagao poslovanje ŽRS, te da se od Republike Srpske očekuje u budućem periodu ulaganja u ovo preduzeće, a na ulaganja manjinskih akcionara se ne može računati.

Organizaciono restrukturiranje će se sprovesti kroz smanjenje broja zaposlenih, razdvajanje poslova infrastrukture i na dvije računovodstveno i upravljački potpuno odvojene organizacione cjeline, te kroz formiranje profitnih centara od pojedinih organizacionih dijelova preduzeća (na primjer radionica za održavanje šinskih vozila i dr.). Planirano je da se broj zaposlenih smanji za 1.000 radnika, i to 500 zaposlenih do kraja 2018. godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturiranja (naredne tri do četiri godine).

Svrha organizacionog restrukturiranja je postizanje optimalne organizacione strukutre jednog složenog sistema kao što su ŽRS sa jedne i postizanje optimalne strukture i broja zaposlenih, sa druge strane. Kroz smanjenje broja zaposlenih nastoji se broj zaposlenih svesti na optimalan nivo, koji je potreban za funkcionisanje ovog sistema, uzimajući u obzir i modernizaciju i informatizaciju, kojima bi se smanjila potreba za brojem izvršilaca na određenim radnim mjestima. Pored navedenog, kroz smanjenje broja zaposlenih nastoji se postići optimalna struktura zaposlenih u vezi sa kvalifikacijom i starosnom strukturom, smanjenje troškova bruto zarada i naknada zarada na godišnjem nivou, te postizanje višeg nivoa produktivnosti radne snage.

VRAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE PO HITNOM POSTUPKU

             Zakon o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 114/17. Isti je stupio na snagu 01. januara 2018. godine. S tim u vezi, u Odluci o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj  su unesene navedene izmjene.

Takođe, a u skladu sa predviđenim akcionim planom za reformu Željeznica Republike Srpske potrebno je postići planirane aktivnosti, kako bi radnici stekli povjerenje u reformske procese i ne bi se pokretali nove tužbe, čime bi se izbjegli dodatni troško

VI    OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH RJEŠENjA

Tačkom I prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restrukturiranja željeznica.

Tačkom II definisan je cilj prihvatanja zaduženja.

Tačkom III definisana je namjena Projekta.

Tačkom IV definisani su kreditni uslovi pod kojima Sjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrava kreditna sredstva  Republici Srpskoj.

Tačkom V definisano je da će Republika Srpska prenijeti kreditna sredstva na Željeznice Republike Srpske, te definisani dužnici za kreditna sredstva po komponentama.

Tačkom VI definisano je da će Projekat realizovati Željeznice Republike Srpske.

Tačkom VII definisan je period realizacije Projekta.

Tačkom VIII definisano je ovlašćenje ministra finansija za potpisivanje sporazuma.

Tačkom IX za realizaciju i izvještavanje po odluci zadužuju se Željeznice Republike Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.

Tačkom X definisan je period stupanja na snagu Odluke.

VII    FINANSIJSKA SREDSTVA I EKONOMSKA OPRADANOST  DONOŠENjA ODLUKE

Projekat restrukturiranja Željeznica Republike Srpske realizovaće se kreditnim sredstvima Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 51.300.000 evra.

Uslovi pod kojima Svjetska banka – Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrava kreditna sredstva Republici Srpskoj su: rok otplate: do 32 godine, period odgode plaćanja: sedam godina, uračunat u rok otplate, plaćanje glavnice: polugodišnje, 15. maja i 15. novembra svake godine, kamatna stopa šestomjesečni EURIBOR, uvećan za varijabilni raspon, pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno i komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva. Kamatna stopa trenutno iznosi 0,689%.

Za realizaciju ove odluke potrebno je obezbijediti sredstva za otplatu kredita, u skladu sa uslovima i otplatnim planom odobrenog kredita. Sredstva za otplatu kredita planiraju se u budžetu Republike Srpske, s tim da će sredstva namijenjena za finansiranje komponenata 2 i 3 (8.500.000,00 evra) biti naplaćena od Željeznica Republike Srpske.

Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):

 • javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 4.215,41 miliona KM (41,80% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu),
 • ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. septembar 2017. godine iznosi 5.331,15 miliona KM (52,87% procijenjenog BDP-a za 2017. godinu).