Na adresu našeg portala stiglo je pismo iz PFS Gradiška u kojem žele ponuditi svoju stranu priče oko cijelog slučaja “Bajinaca i Šibovske” koji je zatalasao fudbalsku javnost u Srpskoj, a kulminiralo je suspenzijom predsjednika PFS Banjaluka Draška Ilića.

Pismo ćemo pustiti, iako na njemu nema niti pečata niti potpisa organizacije za koju se predstavljaju, ali vjerujemo da ia svega stoje zvanični organi PFS Gradiška……

 

DEMANTIJ NA TEKST “GRADIŠKA MAFIJA: ŽRIJEBALI ŠIBOVSKU I BAJINCE PONOVO!

Radi objektivnog i instinitog informisanja javnosti, a u vezi sa neistinitim navodima u tekstu “GRADIŠKA MAFIJA: ŽRIJEBALI ŠIBOVSKU I BAJINCE PONOVO! koji je dana 01.09.2018. godine objavljen na portalu PRAVDABL.COM, a koje su dalje prenijeli i drugi mediji, bez iznošenja stava druge strane sa namjerom rušenja ugleda Područnog fudbalskog saveza Gradiške iznošenjem neistina o rukovodiocima Saveza,  saopštavamo sljedeće:

„Slučaj“ FK Mladost(Bajinci)-Borac(Šibovska)

 

U dijelu sportske javnosti jednostrano je apostrofirano kažnjavanje: FK Mladost (Bajinci) i FK Borac (Šibovska), a koje su izrekli organi Područnog fudbalskog saveza Gradiška, gdje su klubovi predstavljeni kao „žrtve“ osvete organa istog saveza, bez ikakvih mogućnosti da javnost bude upoznata sa hronologijom dešavanja cijelog slučaja, ponašanje aktera, učinjenih prekršaja, što je u skladu sa pozitivnim propisima prouzrokovalo sankcionisanje klubova.

Hronološki gledano „slučaj“ kreće od završetka prvenstva Područne fudbalske lige Gradiška za sezonu 2017/18, čiji prvak(u ovom slučaju FK „l3 skojevki“(Grabavci) ima pravo prelaska u viši rang takmičenja-Regionalnu ligu Zapad Fudbalski Savez RS  u daljem tekstu FSRS). Pomenuti klub koristi pravo iz propisa FSRS da ne igra u tom rangu takmičenja jer nema infrastrukturne uslove za isti rang i o tome pravovremeno obavještava FSRS,u čijoj je nadležnosti vodjenje predmetnog rang takmičenja.

FSRS traži od PFS Gradiška da isti ponudi  2,3 i 4 plasiranom klubu Područne lige Gradiška da istaknu kandidaturu na upražnjeno mjesto pravaka, a u ovom slučaju ta ponuda je data: FK Kalemi (Trebovljani), FK Kozara (Turjak) i FK Mladost (Bajinci). Klubovi na ponudu odgovaraju da nemaju namjeru nastupati u Regionalnoj ligi, s tim što FK Mladost (Bajinci) svojim dopisom konstatuje da nije zadovoljan radom organa PFS Gradiška, da nema vremena da donese pravu odluku, da je ponašanje FK „l3 skojevki“ nekorektno, a o čemu je PFS Gradiška službeno izvjestio FSRS.

Nakon propuštenih rokova FK Mladost se dopisom od 09.07.2018. godine obraća FSRS da ima namjeru igrati u Regionalnoj ligi-Zapad,što Izvršni odbor FSRS odbija kao zakasnelu ponudu.

O svemu je FK Mladost pismeno obvješten na što klub svojim dopisom obavještava PFS Gradiška da ima namjeru napustiti takmičenje u Područnoj ligi Gradiška, preći u drugi područni savez. Isti metod koristi i FK Borac (Šibovska) jer smatraju da nisu trebali ispasti iz Područne lige, iako su takmičarski zauzeli 13. mjesto koje zahtjeva prelazak u niži stepen takmičenja.

Oba kluba su 24.07.2018. godine pravovremeno upozorena na drastična kršenja odredbi Statuta FSRS oko načina prelaska kluba u drugo registraciono i takmičarsko područje, te posljedicama koje proizilaze iz takvih satavova.

Naime Statutom FSRS je predvidjena mogućnost mijenjanja registracionog i takmičarskog područja pod uslovom da se takva namjera iskaže na 6 mjeseci prije početka takmičarske sezone, da Skupština matičnog saveza da dozvolu za tako nešto, da Skupština dugog područnog saveza prihvati u svoj sastav takav klub i da za isto bude saglasan IO FSRS. Kršenje i nepoštivanje ovoih odredbi Statuta se smatra kao najteži disciplinski prekršaj.

Uprkos takvom upozorenju oba kluba samovoljno se prijavljuju da se takmiče u Područnoj ligi Banjaluke, gdje prisustvuju žrijebanju za narednu takmičarsku sezonu, a u drastično kršenje Statuta se uključuju organi PFS Banjaluka prihvatajući u takmičenje dotične klubove.

PFS Gradiška zbog takvog narušavanja Statuta FSRS, statuta PFS i OFS-a koji su članovi PFS kao i dotični klubovi, podnosi Disciplinsku prijavu organima saveza protiv FK Mladosti (Bajinci) i FK Borac (Šibovska), te odgovornog lica u PFS Banjaluka.

Odlukom Disciplinskog sudije FK Mladost (Bajinci) od 10.08.2018.godine zbog učinjenih prekršaja je vraćena u najniži stepen takmičenja (opštinsku ligu)  i 8 (osam) negativnih bodova u dotičnoj sezoni,a FK Borac (Šibovska) zbog istog prekršaja ima se takmičiti u Opštrinskoj ligi te imati 6(šest) negativnih bodova.

Klubovi su se na ovu odluku Disciplinskog sudije žalili u drugostepenom postupku Apelacionom sudiji koji je potvrdio odluke disciplinskog organa, čime su odluke postale konačne i izvršne.

Kada je u pitanju prijava protiv odgovornog lica PFS Banjaluka ista je u nadležnosti Disciplinske komisije FSRS, i u prvom stepenu je izrečena kazna koja zbog rokova ima pravo žalbe Apelacionoj komisiji.

Uz sva upozorenja upućena klubovima i PFS Banjaluka isti i dalje vrše samovolju, klubovi igranjem u PFL Banjaluke ,a organi PFS Banjaluka prihvatanjem istih u takmičenje, što u najmanju ruku može dovesti do toga da se organi PFS Banjaluka suspenduju, a dotični klubovi trajno izbace iz takmičenja FSRS.

Sagledavajući cijelu hronologiju slučaja jasno je vidljivo da su navedeni klubovi i PFS Banjaluka procjenili da mogu sami, mimo zakonskih propisa, donositi norme, uredjivati medjusobne odnose po vlastitom nahodjenju, zanemarujući činjenicu da su dobrovoljno uključeni u FSRS, time i uzeli na sebe obavezu da poštuju prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta dotične organizacije, ne želeći na redovan i zakonit način da svoje namjere, prijedloge, preporuke i zahtjeve ostvare na zakonit i demokratski način putem najviših organa- Skupština kojima pripadaju kao dio fudbalske porodice FSRS.

Širenje takvih dezinformacija, koje nisu provjerene nikako ne doprinosi ugledu pisanog medija koji bi trebalo da javnost informiše objektivno i istinito, niti daljem unapređenju već postojećih dobrih odnosa.

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama RS i Zakonom o zaštite od klevete RS, zahtjevamo  da ovaj demanti bude objavljen na istoj strani na kojoj je objavljen i sporni tekst.

                                  PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA