Generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Goran Ćejić, uspio je ubjediti sam sebe, Milu Kovačevića i još kojeg jataka, da zahtjev za Vanrednom Skupštinom 43 delegata ovog tijela nije validan!

Može mu se, jer takvo stanje danas vlada u FSRS, ali daleko od toga da je odnio pobjedu, jer je kupio za sebe, i za predsjednika Kovačevića još koji dan. Jer novi zahtjevi, dolaziće u Aleju Svetog Save iz dana u dan, a ako ih bude ignorisao, postoje i druge institucije, koje bi se mogle umiješati, a onda ni silni pravilnici, poslovnici, statuti neće pomoći fikusu od generalnog sekretara.

Uostalom vrijeme je pred nama, a mi ćemo vam pustiti cijeli monolog Gorana Ćejića, kako je to “pravnički” obrazložio. Za povjerovati, ili nepovjerovati, ali takav nam je fudbal.

Postupajući po Zahtjevu delegata za sazivanje vanredene Skupštine FS RS generalni sekretar Saveza Goran Ćejić, u skladu sa datim ovlaštenjima i poštujući zadate rokove koji su utvrđeni Statutom FS RS, dao je odgovor u vezi sa sazivanjem vanredne sjednice Skupštine. U nastavku možete pročitati sadržaj pomenutog dopisa.  

Poštujući odredbe člana 26. stav 1. Statuta FS RS u svojstvu generalnog sekretara FS RS, te postupajući prema Zahtjevu podnosilaca za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, ističem i konstatujem sledeće:

Dana 29.08.2019. godine, Administrativnom sekretarijatu FS RS na protokol, ličnim putem, dostavljen je Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine FS RS koji je u pisanom obliku.

Pomenuti Zahtjev podnijet je prema odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS na koje se podnosilac poziva, odnosno člana 7. Poslovnika o radu Skupštine FS RS, i isti sadrži predloženu tačku Dnevnog reda vanredne Skupštine FS RS koja glasi „Razrješenje Predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske“.

Uz naprijed navedeno, pomenuti zahtjev u formalnom smislu navodi kratko obrazloženje razloga za sazivanje vanredne Skupštine FS RS pozivajući se na potpise 43 delegata Skupštine FS RS kao podnosioce Zahtjeva.

Vršeći neposredni uvid u sam tekst Zahtjeva datiranog na 29.08.2019. godine, kao i cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju, konstatuje se, da isti nije potpisan od strane 43 delegata Skupštine FS RS, obzirom, da sam tekst Zahtjeva nije potpisan od strane 43 delegata Skupštine, već da isti nije potpisan niti od strane i jednog delegata Skupštine FS RS, koji kao saglasnost svoje volje ističu spremnost za sazivanje vanredne Skupštine sa predloženim Dnevnim redom i ponuđenim obrazloženjem, a što je suprotno propisanom iz člana 26. stav 1. Statuta FS RS.

Naime, kao prilog dokumenta Zahtjeva priložen je dokument koji je naslovljen pod nazivom „Delegati svojim potpisom potvrđuju da su saglasni sa Zahtjevom za sazivanje vanredne Skupštine FS RS u skladu sa odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS“, i isti je datiran na 10.08.2019. godine.

Pomenuti dokument od 10.08.2019. godine, sem teksta koji je naslovljen i potpisan od strane 43 delegata kao podnosilaca Zahtjeva, ne sadrži predloženu tačku/e Dnevnog reda vanredne Skupštine FS RS, niti je isti obrazložen razlozima za podnošenje ovakvog zahtjeva, što je suprotno odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS u smislu potrebne formalne procedure za sazivanje vanredne Skupštine FS RS.

Dakle, predmet Zahtjeva sa predloženim Dnevnim redom i obrazloženjem istoga datiran je sa 29.08.2019. godine, dok sami potpisi bez predloženog Dnevnog reda kao prilog Zahtjevu datirani su na 10.08.2019 godine, gdje je iz prednjeg vidljivo, da su obezbjeđeni potpisi bez suštinskog Zahtjeva i predložene teme Dnevnog reda suprotno odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS.

Po navedenom, postavlja se upitnost saglasnost volje delegata Skupštine FS RS  kao podnosilaca zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine FS RS koji su svojim potpisima (njih 43) dali saglasnost za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, u odnosu Zahtjev kojim se predlaže Dnevni red i obrazloženje istoga za vanrednu sjednicu Skupštine datirajući isti na 29.08.2019. godine, obzirom, da sami potpisi su dati znatno ranije (19 dana ranije) u odnosu na sam Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine, predloženi Dnevni red i obrazloženje istoga.

Kao prilog ovakvoj konstataciji, navodim činjenicu, da je dana 04.09.2019. godine u prostorije Administrativnog sekretarijata FS RS pristupio jedan od 43 delegata podnosilaca Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, čije se ime nalazi na spisku podnosilaca dokumenta Zahtjeva od 10.08.2019. godine, i koji je dao pismenu izjavu pod punom matrijalnom i krivičnom odgovornošću koja je deponovana od strane Administrativnog sekretarijata FS RS, navodeći, da je od strane inicijatora za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, predočen mu drugačiji tekst Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, sa drugačije predloženim Dnevnim redom i obrazloženjem istoga, a za koje je dao svoju saglasnost i volju u smislu inicijative za sazivanje vanredne Skupštine FS RS.

Usljed navedenog, a kao posljedica dovođenja u zabludu pomenuti delegat povukao je svoj potpis sa akta od 10.08.2019. godine.

Cijeneći navedeno, u smislu procedure sazivanja vanredne Skupštine, te cijeneći da  sam dokument Zahtjeva od 29.08.2019 godine, na kojem je naznačen prijedlog Dnevnog reda sa jednom tačkom naslovljenom kao Razrješenje Predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, nije praćen potpisima podnosilaca Zahtjeva, već je istim praćen prilogom dokumenta od 10.08.2019. godine, naznačenog sa potpisima 43 delegata Skupštine FS RS  bez formulacije Zahtjeva i Dnevnog reda potpisanog dokumenta, što je suprotno odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS, konstatujem, da ovako podnijet  Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine FS RS zbog formalnih nedostataka koje su utvrđene na naprijed opisan način, suprotan je odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS, usljed čega se isti odbacuje u cijelosti, te ne postoje formalni uslovi za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS propisani odredbama člana 26 stav 1. Statuta FS RS, odnosno ne postoji obaveza moga postupanja kao generalnog sekretara FS RS u skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Statuta FS RS.

Ukoliko podnosioci Zahtjeva i dalje ostaju pri inicijativi za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, obavezni su postupiti u skladu sa odredbama člana 26. stav 1. Statuta FS RS i otkloniti nepravilnosti iskazane u formalno pravnim nedostatcima na koje im je naprijed ukazano, a u smislu, da se svaki delegat Skupštine  kao raniji podnosilac zahtjeva izjasni pojedinačno, u smislu novog Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine FS RS i predloženog Dnevnog reda vanredne Skupštine odnosno obrazloženja razloga za sazivanje Skupštine, kao i da isti bude u cijelosti jasno potpisan sa osnovnim podacima podnosioca.