Po svemu sudeći BiH fudbal potresće još jedna snažna afera! Preduzeće “Mavas”d.o.o. Mrkonjić Grad dostavilo je saopštenje za javnost u kojem “optužuje” FSBiH da se mimo zakona i ustaljene procedure za izvođača radova na 15 tererna s vještačkom travom, umjesto firme iz Mrkonjića odlučio za beogradski Pejkom!

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

NS/FS BIH je u januaru 2019. godine objavio Konkurs za izbor najboljeg dobavljača sistema vještačke trave za terene u okviru izabranih 15 lokalnih zajendica BiH u okviru projekta “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu”. Nije vođena javna nabavka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama jer navodno NS/FS BIH ne podliježe ovom zakonu. U periodu podnošenja ponuda vršena je prepiska ponuđača sa NS/FS BIH odnosno sa gospodinom Nihadom Hodžićem. Na pitanje “Mavas-a” d.o.o. Mrkonjić Grad od 27.1.2019. godine gospodin Nihad Hodžić je dao svoj komentar da mu se čini da Mrkonjić Grad neće biti poznat samo po zasjedanju ZAVNOBIH-a već i po firmi Mavas d.o.o., što je bio znak da gospodin Hodžić ne postupa kao ovlašteno lice, već da je direktno zainteresovan da “Mavas” d.o.o. ne bude prihvaćen kao ponuđač. Na otvaranju ponuda 4.2.2019. godine bilo je jasno da Mavas d.o.o. ima najbolje uslove jer ne traži avans i dao je odgodu plaćanja 3 godine. Međutim, dana 11.02.2019.godine Komisija NS/FS BiH donosi odluku kojom ocjenjuje da je najpovoljnija ponuda ponuđača “Pejkom”d.o.o. Beograd. (Pejkom je jedina firma od svih ponuđača koja je isla na tender sa KINESKOM travom, što je apsurd na ostale ponuđače jer u kvalitetu KINESKE I EVROPSKIH trava apsurdno je komentarisati, a to vrlo dobro znaju ljudi iz NS/FS BiH).

U obrazloženju odluke se navodi da je analizurajući ponudu “Mavas”-a d.o.o. Komisija ustanovila da isti nije dostavio dokaz da je ispunio obaveze u vezi plaćanja penzijskog i invalidsko osiguranja , te zdravstvenog osiguranja, pa je isključen kao ponuđač. Međutim, Mavas je dostavio uredno uvjerenje Poreske uprave RS od 5.12.2018. godine u kojoj se organ pozvao na Zakona o poreskom postupku koji u RS propisuje jedinstven postupak naplate poreza i doprinosa. Stoga je Mavas uz žalbu na odluku od 11.02.2019. godine dostavio pojašnjenje od strane Poreske Uprave RS od 12.2.2019.godine gdje je jasno konstatovano da je priloženo uvjerenje dokaz o plaćenim doprinosima. Mavas je tražio uvid u dokumentaciju ostalih ponuđača, ali je NS/FS BiH dopisom od 13.02.2019. godine odbio zahtjev za uvid u dokumentaciju i svaku ponudu, što je najgrublje kršenje odredbe člana 79. Zakona o upravnom postupku FBIH-pravo razgledanja spisa, te spriječavanje da se utvrdi valjanost ostalih ponuda. Nakon podnesene žalbe od strane Mavas Izvršni odbor NS/FS BiH usvaja dana 11.03.2019. godine žalbu “Mavas-a” sa obrazloženjem da je Mavas dokazao da je izmirio obaveze penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, što proizlazi iz Uvjerenja Poreske uprave RS i Odgovora na molbu Poreske uprave RS od 12.02.2019.godine. Predmet je vraćen na ponovni pregled, ocjenjivanje i odlučivanje. U ponovljenom postupku Komisija NS/FS BiH donosi Odluku 13.03.2019.godine da ponovo bira “Pejkom” d.o.o. Beograd kao najpovoljnijeg ponuđača, te ponovo isključuje kao ponuđača “Mavas” d.o.o. sa obrazloženjem da nije dostavio dokaz da su tereni, za koje je dostavio FIFA sertifikate izgrađeni u 2018. godini, što znači da je Komisija ponovo izvršila analizu ponude Mavas-a, iako je tu analizu već ranije izvršila prije donošenja odluke od 11.02.2019.g odine i utvrdila samo jednu navodnu nepravilnost ( Uvjerenje Poreske Uprave RS). Komisija izvodi ovaj zaključak sa obrazloženjem da iz dostavljenog sertifikata FIFA Quality za teren izgrađen u Belfastu vidljivo je da isti važi od 01.12.2017.godine, te zaključuju da je teren izgrađen u 2017.g odini . Zaključak je izveden iz teksta Sertifikata FIFA quality koji glasi: Od 01.12.2017.g odine do 30.11.2021. godine ova ugradnja sertifikovana je u skladu sa “programom kvaliteta FIFA-e za fudbalski teren sa vještačkom travom-FIFA Quality. Zbog navedednog Mavas je zatražio od ovlaštenog instituta akreditovanog od strane FIFA “Sports Labs Ltd” Livingston pojašnjenje certifikata, te su dobili odgovor od 13.3.2019.g odine u kojem se navodi da je sertifikat važeći od 19.02.2018. godine budući da je ovo  zvaničan datum koji je FIFA navela, da je Domo Sports Grass morao da se prijavi za dobijanje broja prije ispitivanja kao dio administrativnog procesa. Takođe je dobijen dopis od 18.3.2019.g odine od Sports and Leisure Group NV ( PJ Domo Sports Grass) da je datum naveden u sertifikatu datum podnošenja zahtjeva, da je ugradnja obavljena 2018.godine i da je ispitivanje terena izvršeno 2018. godine sa pozivom na dopis Sports Labs od 13.3.2019.godine. Mavas je dana 18.03.2019.g odine podnio žalbu na odluku od 13.3.2019.g odine , te ukazao na povrede postupka jer je Komisija ponovo vršila analizu ponude Mavas-a iako je ta analiza već vršena i da je tada utvrđena navodna nesipravnost ponude zbog uvjerenja Poreske uprave RS , da nije vršena analiza ponude Pejkom d.o.o. , da postoji sumnja u validnost bankarske garancije Pejkom d.o.o.i drugoplasirane firme po odluci MAXMAR GROUP d.o.o Jasrebarsko da nisu dostavili trazene certificate za terene , da Mavas-u nije dozvoljena uvid u spis i ostale ponude, da se Komisija nije pozvala ni na jedna propis na kojem zasniva svoju odluku, da je dato pojašnjenje sertifikata FIFA prilaganjem pojašnjenja od Sports Labs Ltd Instituta i Sports and Leisure Group NV ( jedna od najvećih proizvođača vještačke trave u svijetu) . Na kraju žalbe je navedeno da , kako je postupak vođen bez pozivanja na neki od zakona, da se očekuje da u odluci ne bude pouke o pravnom lijeku, pa se traži pouka kojem sudu se podnosi tužba. Međutim, Izvršni odbor na svojoj sjednici subota 23.03.2019.godine sa početkom u 18,00 sati (IZVRSNI ODBOR OD POSTOJANJA NIKAD NIJE ZAKAZAO SJEDNICU SUBOTOM U 18h . PRED UTAKMICU REPREZENTACIJE STO DOVOLJNO GOVORI DA SE NEKOM ŽURILO DA DONESE OVAKVU ODLUKU KOJA JE PROTIVNA SVIM NAČELIMA ZAKONA I PRAVA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE), odnosno neposrdno pred utakmicu reprezentacije BiH-Armenija dana 23.3.2019.godine u 20,45 sati donosi odluku kojom žalbu odbija, a u pouci o pravnom lijeku se navodi da je odluka konačna i da protiv iste se ne može izjaviti žalba, bez navođenja mogućnosti podnošenja tužbe u upravnom sporu.
Kako su odluke NS/FS BIH dobijane elektronskpom poštom Mavas se obratio NS/FS BIH dana 26.3.2019. godine elektronskom poštom kojom je upoznao ovlaštena lica da će podnijeti tužbu u upravnom sporu , da će preduzeti mjere radi podnošenja prijave izvršenja krivičnog djela vezano za postupak nabavke, da odluka ne može biti pravosnažna dok se ne okonča upravni spor, i da će za eventualnu štetu odgovarati, pored NS/FS BIH i ovlaštena lica koja su kršila zakon.

“Mavas” d.o.o. Mrkonjić Grad