Brojni skandali su obilježili vladavinu Mile Kovačevića, a kulminirali su na kraju dvanaeste, na sreću, posljednje godine njegove vladavine.

Lažna moć karakeristična za narcistčki poremećena lica, jedino je objašnjenje za skandalozno ponašanje koje ispoljava Mile Kovačević, uzurpacijom tijela/organa FS RS čiju je ulogu preuzeo sam Kovačević.

Ekskluzivno saznajemo da je Disciplinska komisija FS RS okončala disciplinske postupkepo prijavama  koje je predsjednik FS RS, pozivajući se na član 100, tačka 1 i 2 DP FS RS, podnio protiv članova Skupštine, IO FS RS i drugoih sportskih radnika, koji su potpisali zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine i IO FS RS, a i neutvrđenog broja onih za koje je sumnjao da su na tu temu, makar i telefonski komunicirali.

Odluku o odbacivanju prijave protiv 13 delegata Disciplinska komisija FS RS je donijela, ali nemamo pouzdanu informaciju da je istu sačinila, pozivajući se na član 102  Disciplinskog pravilnika FS RS kojim je utvrđeno:

”(1)Disciplinski organ neće pokrenuti postupak, nego će svojom odlukom odbaciti prijavu zbog sljedećih razloga:

a) ako je prijava podnesena od neovlaštenog lica,

  1. b) kad radnja opisana u prijavi nije prekršaj,”

Kovačević je prije sastavljanja, saznao da će odluke biti oslobađajuće,  povlači prijave, i  dio oslobođenih, ponovo disciplinski prijavljuje Disciplinskoj komisiji FS BiH. Većina Kovačevićevih prijava Disciplinskoj FS RS nisu sa namjerom zavedene u protokol kako nebi postojalui tragovi da je več vođen disciplinski postupak i da se ni po tom osnovu nebi mogao ponovo voditi pred Disciplinskom komisijom FS BiH U Sarajevu.

Članovi Disciplinske komisije FS BiH, nisu raspravljali po disciplinskim prijavama kojima je 13 – oricu ”žigosao” Mile Kovačević imitirajući predsjednika FS RS.

Da postoje još jedan osnov za izuzeće dvojice danas prisutnih članova Disciplinske mogli su shvatiti i oni sami. Delegat u Skupštini FS RS Radivoje Lazarević je, iako član Disciplinske FS BiH,  zajedno sa Milom Kovačevićem, priporemao ove disciplibnske prijave u istom predmetu, vođenom pred Disciplinskom FS RS, a jedini od članova imao kompletan predmet koji je preuzeo od Kovačevića i donio sobom na sjednicu Disciplinske FS BiH. Podnosilac disciplinskih  prijava  je Lazarevića na njegov prijedlog naveo kao svjedoka u istim predmetima vođenim pred nadležnom Disciplinskom komisijom FS RS.

Članom  101. (Izuzeće) DP FS BiH je utvrđeno slijdeće ”(1)Član disciplinskog organa ne može učestvovati u disciplinskom postupku ako postoji ozbiljan osnov za dovođenje u pitanje njegove nepristranosti, a naročito:

  1. a) ako ima direktan interes za odluku u predmetu,
  2. b) ako je povezan sa bilo kojom od strana u postupku,
  3. c) ako se ranije u bilo kakvim okolnostima već bavio predmetom.

(2) U slučaju iz st.1. ovog člana, član disciplinskog organa je dužan o tome odmah obavjestiti predsjednika disciplinskog organa i zatražiti svoje izuzeće, a što mogu tražiti i stranke u postupku.

Kovačević i Lazarević su kao funkcioneri FS RS i Kluba povezani a naročito je to bilo naglašeno tokom prethodnih sezona u vrijeme sumnjivog finansiranja FK Napredak iz Donjeg Šepka iz budžeta FS RS

Član 98. (Disciplinski organi entitetskih nogometnih/fudbalskih saveza) Disciplinskog pravilnika FS BiH je utvrđeno da:

(1)Disciplinski organ entitetskog nogometnog/fudbalskog saveza nadležan je za rješavanje u prvom stepenu o svim prekršajima koje su izvršili:

  1. a) ako ima direktan interes za odluku u predmetu,
  2. b) ako je povezan sa bilo kojom od strana u postupku,
  3. c) ako se ranije u bilo kakvim okolnostima već bavio predmetom.

(2)U slučaju iz st.1. ovog člana, član disciplinskog organa je dužan o tome odmah obavjestiti predsjednika disciplinskog organa i zatražiti svoje izuzeće, a što mogu tražiti i stranke u postupku.

(3)O izuzeću odlučuje predsjednik disciplinskog organa, a ako se radi o izuzeću predsjednika, onda o tome odluku donose ostali članovi disciplinskog organa.

(4)Odluke, donesene u postupku u kojem je učestvovao član disciplinskog organa koji je trebao biti izuzet, ništave su.

 

Iz Sarajeva saznajemo,  da Lazarević nije obavijestio predsjednika Disciplinske komisije da je u sukobu interesa, jer je svjedok podnosioca prijave u predmetima koji su vođeni ili se vode zbog iste stvari pred Disciplinskom komisijom FS RS, zbog čega bi donesene odluke bile ništave.

Kovačević i Lazarević su tokom dugogodišnje poslovne i privatne saradnje, bezbroj puta potvrdili skromno  pravničko znanje, da li baš toliko da ne prepoznaju, da su usklađenost Disciplinskih pravilnika FS RS sa Disciplinskim pravilnikom FS BiH, odnosno član 92 Disciplinskog pravilnika FS RS koji glasi:

”(1)Disciplinska komisija FS RS nadležna je za rješavanje u prvom stepenu o svim prekršajima koje su izvršili:

  1. a) sportski radnici kao članovi tijela FS RS,”

je u potpunosti u skladu sa članom 98 Disciplinskog pravilnika FS BiH, (Disciplinski organi entitetskih nogometnih/fudbalskih saveza) koji glasi :

(1)Disciplinski organ entitetskog nogometnog/fudbalskog saveza nadležan je za rješavanje u prvom stepenu o svim prekršajima koje su izvršili:

a) sportski radnici kao članovi tijela nogometnog/fudbalskog saveza entiteta

(2)Protiv odluka disciplinskog organa entitetskog saveza donesenih u prvom stepenu žalba se podnosi drugostepenom organu koji je određen statutom entitetskog saveza.

Potpunu kompatibilnost članova 92 i 98 Disciplinskog pravilnika FS RS i FS BiH, je prepoznalo više od desetine polaznika sedmog razreda jedne banjalučke Osnovne škole, a svi upitani su, za razlike od dvojici ”prljavih”  advokata, za koje se ne može tvrditi da su toliko slabi pravnici ali se oni ne trude  da prikriju oskudnost ili bolje rečeno krizu morala.