Fu­dba­le­ri ba­nja­lu­čkog Bor­ca ko­ji su do­ne­da­vno vla­da­li bh. te­re­ni­ma, nas­ta­vi­li su u is­tom sti­lu i sa po­zi­ci­je fu­dbal­skih tre­ne­ra. Dodu­še, za sa­da na di­je­lu te­re­na ko­ji pri­pa­da Re­pu­bli­ci Srpskoj, ali oni ko­ji do­bro po­zna­ju taj po­sao, tvrde da su pred nji­ma uspje­šne tre­ner­ske ka­ri­je­re.

Za krat­ko vri­je­me, Vu­le Tri­vu­no­vić, Mar­ko Ma­ksi­mo­vić, Dra­gan Be­nić i Bra­ni­slav Kru­nić, pos­ta­li su tre­ne­ri ko­ji su pože­ljni­ji od Ve­li­mi­ra Stoj­ni­ća, Vla­de Ja­go­di­ća, Zo­ra­na Smi­les­kog…

Vu­le Tri­vu­no­vić je na klu­pi Bor­ca vra­tio na­du da će se ovaj klub ek­spre­sno vra­ti­ti u Pre­mi­jer li­gu BiH, Mar­ko Ma­ksi­mo­vić je u BSK-u po­ka­zao šta tre­ba da ra­de klu­bo­vi ko­ji­ma je cilj da stva­ra­ju do­bre igra­če, Bra­ni­slav Kru­nić je sa  ba­nja­lu­čkim Željom sti­gao na ko­rak do Prve li­ge RS, Dra­gan Be­nić žanje us­pje­he sa omla­din­skim se­le­kci­ja­ma Bor­ca.

Vu­le Tri­vu­no­vić je na klu­pu Bor­ca do­šao po­sli­je de­ve­tog ko­la, ka­da je na­sli­je­dio Vla­du Ja­go­di­ća. U šest uta­kmi­ca, os­tva­rio je pet po­bje­da i je­dan re­mi, i sa “crve­no-pla­vi­ma” na­la­zi se na pu­tu po­vrat­ka u pre­mi­jer­li­ga­ško druš­tvo. Za­nat je pe­kao u Slo­bo­di iz Mrko­njić Gra­da, BSK-u, te srba­čkoj Slo­gi, pri­je ne­go što se vra­tio na Grad­ski sta­di­on, ali ovaj put u ulo­zi tre­ne­ra.

Ako je već Bo­rac do­šao u si­tu­aci­ju da igra Prvu li­gu, bi­tno je da je na mjes­tu ko­je mu pri­pa­da. Ni­je taj­na da je za­da­tak svih u klu­bu, po­vra­tak u eli­tu i ura­di­će­mo sve da se to i os­tva­ri. Na do­brom smo pu­tu, prezadovoljan sam ovim di­je­lom od ka­da sam do­bio šan­su. Po­da­ci go­vo­re sve, ali je i uti­sak ka­da gle­da­te sa stra­ne, odli­čan. Pos­ti­gli smo 17 go­lo­va, stvo­ri­li bar još to­li­ko šan­si iz igre, a sa dru­ge stra­ne, ni­smo pri­mi­li gol. To su po­da­ci ko­ji me ra­du­ju, kao i pris­tup igra­ča – re­kao je Tri­vu­no­vić.

Mar­ko Ma­ksi­mo­vić je pre­uzeo BSK ka­da su go­to­vo svi od nje­ga di­gli ru­ke.

Od eki­pe, ko­ja ni­je mo­gla “skrpi­ti” 11 igra­ča za uta­kmi­cu, na­pra­vio je re­spe­kta­bi­lan sas­tav, ugla­vnom od ba­nja­lu­čke dje­ce. Na Čaira­ma je pa­la Slo­bo­da iz No­vog Gra­da, Željo je izvu­kao re­mi, a ne­ri­jet­ko i sa gos­to­va­nja sti­za­le su li­je­pe vi­jes­ti. “Ro­man­ti­ka” se pono­vo vra­ti­la u mo­du i vrh dru­go­li­ga­škog Za­pa­da, a pe­čat je sva­ka­ko uda­rio Mar­ko Ma­ksi­mo­vić, tre­ner ko­ga po­či­nju da pra­te i poje­di­ni evrop­ski klu­bo­vi.

Mo­ja fi­lo­zo­fi­ja jes­te pružiti šan­su do­ma­ćim igra­či­ma. Dos­ta je bi­lo ku­po­vi­ne “po­lov­nja­ka” ko­ji su ci­je­di­li klu­bo­ve do po­slje­dnje mar­ke. Ovo jes­te naj­mu­ko­trpni­ji put, ali je­di­ni is­pra­van. Sa­mo ta­ko možemo vra­ti­ti banja­lu­čke, ali i os­ta­le ve­li­ke klu­bo­ve iz Srpske u sam vrh bh. fu­dba­la. Na­ra­vno, za ta­ko ne­što po­tre­bno je ulaga­ti u in­fras­tru­ktu­ru, jer bez nje ne­ma re­zul­ta­ta, ali i ovo sada što ra­di ne­ko­li­ko tre­ne­ra sa ovog po­dru­čja, za sva­ku je po­hva­lu – po­ru­čio je Ma­ksi­mo­vić.

Na Grad­skom sta­di­onu, da­le­ko od žiže ja­vnos­ti ra­di još je­dan Bor­čev as, Dra­gan Be­nić, ko­ji je šef omla­din­ske ško­le FK Bo­rac. Ma­li Ba­nja­lu­ča­ni žanju us­pje­he  na svim fron­to­vi­ma, a ka­da se za­vrši po­mo­ćni te­ren, ko­ji će u svom kom­ple­ksu ima­ti i vje­šta­čku podlogu, ne bi tre­ba­lo da bu­de zi­me za no­ve Lju­bo­je­vi­će, Ma­le­ti­će, Vra­nje­še, Ka­ra­li­će, Ko­va­če­vi­će, Ibra­him­be­go­vi­će…

Još je­dan iz­da­nak ba­nja­lu­čke ško­le fu­dba­la jes­te Bra­ni­slav Kru­nić, ko­ji je na­kon za­vršet­ka ka­ri­je­re, bio pri­si­ljen da pre­ki­ne profesi­onal­nu ka­ri­je­ru. Svoj put po­tražio je na  Pred­gra­đu, gdje je od po­to­nu­log Želje, klub do­veo na prag Prve li­ge RS. Kru­nić je tre­ner, i svo­je zna­nje pre­no­si na ta­len­to­va­ne klin­ce iz OFK Sport Te­am, a po­red to­ga što sa klu­pe pre­dvo­di se­ni­or­ski po­gon Željezni­ča­ra, još uvi­jek i igra, pa čes­to svo­jim lu­ci­dnim po­te­zi­ma do­ne­se pre­va­gu u ko­rist svog ti­ma.

“Narodne novine”