Odbor za reviziju ŽRS je na današnjoj sjednici smjenio kontraverznog Milorada Nedimovića sa mjesta direktora Odjeljenja interne revizije ŽRS.

Podsjetićemo, Nedimović je kadar DNS-a, pa je uz pomoć Pavićeve političke partije, a po želji visoko pozicioniranog člana Dragana Savanovića, prije nekoliko godina izabran na mjesto direktora Odjeljenja interne revizije ŽRS. Nedimović je tokom Savanovićevog mandata na mjestu generalnog direktora prijedorske ”Toplane” bio angažovan na najstručnijim poslovima u internoj reviziji ovog prijedorskog komunalnog preduzeća iako za obavljanje istih ne ispunjava uslove.

Stranačka pripadnost je ovom senilnom starcu obezbjedila visoke dužnosti u ova dva državna preduzeća pored činjenica da se radi o licu koje, kako zbog  neukosti, tako i ne ispunjavanja uslova nije moglo biti raspoređivano na poslove  rukovodioca  Odjeljenja interne revizije.

Dokaze o štetnim i teškim posljednicama Nedimovićeva (ne)rada po ŽRS potvrđuje i pravosnažna, konačna i izvršna presuda nadležnog suda, prema kojoj su, prvotuženi generalni direktor i ŽRS Dragan Savanović i drugotuženi Milorad Nedimović, krivi jer su godinama činili mobing nad zaposlenima u Odjeljenju, nisu dozvoljavali rad Odjeljenja interne revizije i na taj način prikrili vlastita brojna krivična djela među kojima falsifikovanja završnih računa ŽRS za 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. godinu a potom ispravke svih falsifikovanih računa i njihovo prilagođavanje novim potrebama.

Pravosnažnom sudskom presudom ŽRS je prije više od godinu dana, naloženo zaustavljanje mobinga i vraćanju ovlaštenja licenciranim revizorima u Odjeljenju interne revizije ŽRS.

ŽRS su odbili izvršiti pravosnažnu odluku Suda zbog čega pripadnici Kriminalističke policije po nalogu tužilaštava prikupljaju dokaze radi procesujiranja odgovornih u Upravnom odboru i Upravi ŽRS zbog krivičnih djela nesprovođenja pravosnažnih i obavezujućih sudskih presuda, a istraga se vodi protiv istih i zbog toga što nisu prijavili krivična djela koje su načinili članovi Odbora za reviziju imenovanjem Nedimovića na mjesto direktora Odjeljenja iako su članovi Uprave i Upravnog odbora prije tri godine bili pismeno upoznati da Nedimović ne ispunjava uslove za izbor na mjesto direktora kao i da čini krivičnba djela mobinga, falsifikovanja i/ili uništavanja revizorskih izvještaja i izvještaja Unutrašnje kontrole kojima su razobličeni nosioci najtežih oblika krivičnih djela kojima su ŽRS oštećene za višemilionske iznose. Pravosudni organi od Osnovnog suda u Doboju do Vrhovnih sudova će vjerovatno poasti na ispitu pred međunarodnim sudom u Strazburu, koji je pismeno obavijestio apelante da je primio njihovu apelaciju na sramne odluke sudova iz BiH o legalizaciji nezakonitog obezvrijeđivanja vrijednosti kapitala malih akcionara, koji je u ŽRS sveden nezakonitim postupcima na svega 50.000 KM. Za nezakonito obezvrijeđivanja kapitala i pljačku uŽRS  su odgovorna lica koja su u peiodu od 2011. godine do danas bili članovi Uprava, Nadzornih odbora i Odbora internih revizija u ŽRS kao i predstavnici, većinskog državnog kapitala jer su predlagali ili glasali za predložene odluke.

Odbor za reviziju je na današnjoj sjednici, za vršioca dužnosti direktora Odjeljenja interne revizije,  umjesto Milorada Nedimovića imenovao Milana Žigu. Za razliku od Nedimovića Žiga, ispunjava uslove koji su propisani zakonom za obavljanje poslova direktora Odjeljenja interne revizije ŽRS.

Milan Žiga je radni vijek proveo u ŽRS gdje je obavljao brojne dužnosti među kojima dužnost rukovodioca finansija i Glavnog internog revizora i Odjeljenju interne revizije. Žiga je na lični zahtjev a zbog prijetnji, pritisaka i omalovažavanja 2009. godine   upućivanih od tadašnjeg generalnog direktora i saradnici napustio radno mjesto Glavnog revizora i ŽRS. Razlgo, odbijanje da pri obavljanju poslova Glavnog internog revizora u Odjeljenju interne revizije ŽRS, prikrivanjem krivičnih djela i sam učlestvuje u činjenju krivičnih djela  kojima pojedinci do danas ostvarivaruju porotivpravnu imovinsku korist na štetu ŽRS.

Upućeni dovode u vezu dolazak Žige kao prethodnice budućem generalnom direktoru ŽRS. Milan Žiga je angažovan u Odboru interne revizije ZP ”Elektro Doboj” sa sjedištem u Doboju.

Obzirom da i u ŽRS postoji ”kriza fakultetskih diploma”, a da se među brojnim zaposlenim sa upitnom validnošću fakultetske diplome spominje lider dobojskog DNS-a kontraverzni Slavko Gligorić, isti se ne usuđuje konkurisati za mjesto generalnog u ŽRS, pa se dao u potragu za stranačkim kadrom za ovo mjesto.

Gligorić je baš u ”Elektro Doboju” pronašao kandidata za generalnog direktora ŽRS, za koga vjeruju  da bi bio poslušnik Savanovića i DNS-a.

Za razliku od Zorana Ilinčića sadašnjeg DNS – ovog  v. d. generalnog, koji je do zvanja diplomiranog elektroinženjera došao studrianjem u Travniku, novi DNS-ov kandidat za generalnog direktora Saša Đekić, pored posjedovanja zvanja diplomiranog elektroinženjera i doktorata, stečenih tokom redovnog studiranja na državnim fakultetima.

Ukoliko se vladajuća koalicija opredijeli da i dalje povjeri ”liji da koke čuva”, prijedlog Slavka Gligorića i dobojskog DNS-a za generalnog direktora će biti dr elektrotehničkih nauka Saša Đekić istinski diplomirani inženjer elektrotehnike.

U tom slučaju bi bila potvrđenatačnost našeg izvora koji tvrdi da je Milan Žiga prethodnica Saši Đekiću, budućem generalnom direktoru ŽRS.