Da je PDP pri­va­tna par­ti­ja Mla­de­na Iva­ni­ća, pre­ko ko­je svo­je li­čne in­te­re­se ostva­ru­je de­se­tak nje­nih čla­no­va, pot­vrdio je i Zo­ran Ta­lić, odbor­nik u ba­nja­lu­čkoj grad­skoj skup­šti­ni, ko­ji je vra­tio par­tij­sku knjižicu iz­da­tu pri­je 16 go­di­na.

Ta­lić je pro­šao go­to­vo sve or­ga­ni­za­ci­one ni­voe stran­ke, od akti­vis­te u mje­snom odbo­ru, pred­sje­dni­ka mla­dih PDP-a, do predsjedni­ka Grad­skog odbo­ra Banjaluka i čla­na Gla­vnog odbo­ra i Pred­sje­dniš­tva stran­ke.

Unu­tar stran­ke pre­vla­da­le su one sna­ge i po­je­din­ci ko­ji su je po­vu­kli u prav­cu jef­ti­nog po­pu­li­zma sa isključi­vim ci­ljem da os­tva­re li­čne i po­je­di­na­čne po­li­ti­čke in­te­re­se – re­kao je Ta­lić.

Iako ne na­vo­di o ko­me se ra­di, upu­će­ni tvrde da je po­se­bno ki­van na po­ča­snog pred­sje­dni­ka Mla­de­na Iva­ni­ća, te nje­go­ve naj­bliže sa­ra­dni­ke ko­ji su se, i po­red lo­ših izbor­nih re­zul­ta­ta, uhlje­bi­li u in­sti­tu­ci­ja­ma BiH. Pri­je sve­ga, na Igo­ra Crnat­ka, Zo­ra­na Đe­ri­ća, Ve­li­mi­ra Sa­ka­na, Ale­ksan­dra Go­li­ja­ni­na, Di­anu Čekić…

Lju­di iz sa­mog vrha par­ti­je po­če­li su boj­ko­to­va­ti GO PDP Ba­nja­lu­ka, jer su shva­ti­li da se u ba­nja­lu­čkom odbo­ru de­ša­va­ju pro­mje­ne ko­je ni­su pod nji­ho­vom kon­tro­lom i ko­je na­ru­ša­va­ju nji­ho­vu uspos­tav­lje­nu politi­čku si­ne­ku­ru u ko­joj je par­ti­ja tu da služi nji­ma i nji­ho­vim po­li­ti­čkim in­te­re­si­ma, a ne da oni služe partiji – tvrdi Ta­lić.

Ru­ko­vod­stva Grad­skog odbo­ra PDP-a Ba­nja­lu­ka bi­lo je po­tpu­no is­klju­če­no iz pro­ce­sa ime­no­va­nja ka­dro­va PDP-a na fun­kci­je u za­je­dni­čkim or­ga­ni­ma BiH i nje­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i agen­ci­ja­ma ko­je su po ko­ali­ci­onom spo­ra­zu­mu Sa­ve­za za pro­mje­ne, pri­pa­da­le PDP-u.

Oni  su, na svoj već us­ta­lje­ni na­čin i pra­ksu, pro­ve­li i pro­vo­de ka­drov­sku politi­ku PDP-a, is­klju­či­vo pre­ma us­kim li­čnim i po­je­di­na­čnim in­te­re­si­ma bez kon­sul­ta­ci­je or­ga­na PDP-a. Ta­kav pris­tup je odmah u star­tu isklju­čio po­la­zne, ba­zne prin­ci­pe, kao što su stru­čnost, kom­pe­ten­tnost, mo­ral, po­šte­nje, demokratičnost, otvore­nost i ja­vnost ra­da, na ko­ji­ma je grad­ska or­ga­ni­za­ci­ja u po­li­ti­čkoj ja­vnos­ti  i par­tij­skoj or­ga­ni­za­ci­ji zasniva­la pro­ces vra­ća­nja po­vje­re­nja ja­vnos­ti – do­da­je biv­ši pred­sje­dnik ba­nja­lu­čkog odbo­ra PDP-a.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, PDP zbog ova­kve po­li­ti­ke da­nas živi kao po­li­ti­čka lju­štu­ra biv­šeg PDP-a, sa­mo za­hva­lju­ju­ći či­nje­ni­ci što nje­go­vi po­je­di­ni funkcione­ri u po­li­ti­ci fu­kci­oni­šu kao odraz po­kre­ta Sa­ve­za za pro­mje­ne.

Par­ti­ja se da­nas doživ­lja­va kao auto­bus, ko­ja ima vo­za­ča i kon­du­kte­ra. Os­ta­li su pu­tni­ci, na je­dnoj sta­ni­ci uđu, vo­ze se ne­ko vri­je­me i iza­đu, pi­ta­nje je sa­mo ko­li­ko će tra­ja­ti nji­ho­va vožnja – objaš­nja­va Ta­lić.

On do­da­je da se li­der PDP-a Bra­ni­slav Bo­re­no­vić i nje­go­vi naj­bliži sa­ra­dni­ci, nas­pram te­škog i složenog po­li­ti­čkog tre­nut­ka u kome se na­la­zi stran­ka, iscrpljuju si­tnim i ne­važnim stran­ča­re­nji­ma ko­ja tre­ba sa­mo da sa­ču­va­ju nji­ho­vu li­čnu po­zi­ci­ju.

Is­tu­pa­njem  ne­ko­li­ci­ne po­je­di­na­ca iz vrha stran­ke, u po­li­ti­čkoj ja­vnos­ti stva­ra se utisak da je PDP živ i da fun­kci­oni­še kao organi­za­ci­ja. Ali, to ni­je ta­čno. Svako gle­da sa­mo svo­je po­zi­ci­je. De­mo­krat­ski di­ja­log unu­tar PDP-a je praktično umrtvljen – kaže Ta­lić.

Što se ti­če nje­go­vih da­ljih ko­ra­ka, is­ti­če da će nas­to­ja­ti ra­di­ti kao što je i do sa­da ra­dio, od­go­vor­no i sa­vje­sno, da­va­će pri­je­dlo­ge i ide­je, bi­ti kon­stru­kti­van i djelova­ti u in­te­re­su gra­đa­na.

To zna­či da ću bi­ti naj­ve­ći pro­ti­vnik sve­ga što je lo­še, a svo­ju po­dršku ću da­ti sve­mu što je do­bro. Ta­ko može ra­di­ti sa­mo onaj ko je ne­pot­ku­pljiv i ne­za­vi­san, sve os­ta­lo su zlo­na­mjer­ne špe­ku­la­ci­je i de­zin­for­ma­ci­je – za­klju­ču­je Ta­lić.

“Narodne novine”