GENERALNI DIREKTOR DOVEO PREGOVARAČKE SINDIKALNE TIMOVE U PONIŽAVAJUĆU POZICIJU NAKON ŠTO SU VOĐE ODUSTALE OD ZAHTJEVA

U pregovorima između menadžmenta i šest sidnikalnih organizacija menadžment predstavljaju niži nivovi bez prava na usvajanje svih primjedbi predstavnika pregovaračkih timova sindikalnih organizacija koje predvode predsjednici.

Sidnikalne vođe su pregovarajući sa licima nekopetentnim da odluče po njihovim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima pristale na ponižavajući položaj. Činjenica što su sindikalne vođe pristale na pregovore o nezakonitim pravilnicima na snazi govori da nisu na visini funkcija koje im je povjerilo članstvo. Ipak znaju sindikalne vođe bar toliko da doneseni pravilnici nisu u skladu sa zakonom, da su ih radila lica u zvanjima menadžmenta različitih privrednih ili društvenih oblasti, stečenim u poodmakloj životnoj dobi, da se Dalibor Đurđić sa zvanjem diplomiranog pravnika stečenim na Pravnom fakultetu, u vrijeme izrade i usvajanja pravilnika na radnom mjestu izvršni direktor Pravilnih poslova, javno ogrdio od nezakonitih pravilnika, o čemu je, kako je saopštio sindikalnim vođama u prisustvu generalnog direktora, predsjednika i članova Nadzornog odbora, u skladu sa svojim obavezama upozorio menadžment.

Po svemu sudeći u sve je prste umješala politika, predsjednik Nadzornog odbora je iznio a mediji nedavno ponovo prenijeli, njegovu autentičnu izjavu i priznanje, da dug prema zaposlenima iznosi oko 12 prosječnih plata što je, kako reče 7.500 KM po zaposlenom. Sindikalne vođe su ušle i u dio razgovora sa Upravom oko termina isplate ovih potraživanja iako nemaju mandat članstva jer je su po tim pitanjima u korist njihovog članstva presudili sudovi od Osnovnog do Ustavnog suda BiH.

Po svemu sudeći vođe sindikalnih organizacija nisu načisto dali ostatit kod statutarnih obaveza, zaštite interesa članstva ili zaštiti menadžment koji bez sindikalne  podrške nema šanse obezbjediti sredstva Svjetske banke  za isplatu otpremnina i otpuštanja zaposlenih.

Bilo kako bilo pregovori sa stranom u kojoj su nekompetentna lica da odluče o izmjeni pravilnika suprotnih zakonu koji su  na snazi i u primjeni, ne mogu se uporediti ni sa kozmetikom, bliža je uporedba sa sipanjem vode u kacu bez dna. Vođe su po svemu sudeči odlučile obezbjediti za svoje članstvo onoliko vrijednosti koliko litara vode ostane u kaci bez dna.

Logična su mišljenja učesnika protesta koji tvrde, da su svjesni da se potpuni kolaps ŽRS ne može  odložiti ničim, obezbjedio ga je aktuelni menadžment. Govorili su da je to poznato onima koji odlučuju, ali da ne mogu vladati bez većine za koju je ključna stranka koja stoji iza kadrova koji ŽRS i dalje vode u propast. Kako njihova Stranka (DNS) da ih se  odrekne, pitali su se učesnici protesta, ko se još odrekao koke koja izvlači i donosi ”zlatna jaja,” a to oni šestu godinu čine u ŽRS, bez posljedica a ”zlatnih jaja” ima. Činilo im se malo pa su išli čak do nivoa da nam otmu topli obrok i oteli su a sada prijete, pripremaju otkaze koji neće pogditi one koji nisu tužili.

Ko danas još sluša radnike. Sit gladnom nikada nije vjerovao, posebno ne kada je iznad njega.

Sadržaj primjedbi-mišljenja svih šest sidnikalnih organizacija na Pravilnik o radu :

”Broj : 15 – 03/17

Dana: 24.03.2017. godine

NADZORNI ODBOR

UPRAVA DRUŠTVA

ŽRS  D O B O J

PREDMET:   MIŠLJENJE SINDIKATA NA  PRAVILNIK O RADU

TEKSTUALNI DIO

 1. Pravilnik o radu ŽRS ( u daljem tekstu pravilnik )  je donesen od strane Nadzornog odbora ŽRS dana 22.02.2017 .godine  pod brojem : I-2.3145-1/2017 a stupio na snagu 03.03.2017.god. Prije utvrđivanja i donošenja konačnog teksta pravilnika o radu, Nadzorni odbor trebao je kao i Uprava Društva zatražiti mišljenje sindikata te mišljenje razmotriti čime se prekršio član 3. stav 4. i 5. Zakona o radu (udaljem tekstu Zakona) Samim tim,  navedeni pravilnik nema pravnu snagu i ne može se primjenjivati. Prinuđeni smo da mišljenje sindikata i predloge usklađivanja pravilnika sa Zakona   dajemo sada  kako sljedi:

Preambulu teksta mjenjati koja  treba da glasi „ Na osnovu člana 3.  stava 4. i 5. Zakona o radu („ Službeni glasnik RS “ broj : 1/16 ) i člana 7. Zakona o javnim preduzećima („ Službeni glasnik RS “ broj : 75/04 i 78/11 ) i člana 46. Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj   ( broj : I -1.10230-4/15 od 13.07.2015. .god) te prvim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj ( broj : I – 1. 14260 _ 3/16 od 07.12.2017.god. ), Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj, nakon zatraženog, dostavljenog te razmotrenog mišljenja sindikata, donio je dana ___________ 201____ . godine

 1. Prilikom donošenja navedenog pravilnika i normiranje ( propisivanje sadržine ) nije se vodilo računa o zabranama sadržanim u članu 9. i 10. Zakona pa shodno tome dajemo mišljenje da se odredbe Član 2. dopune i  član treba da glasi :

Član 2.

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve radnike Društva, donosi se na neodređeno vrijeme i važi dok se ne donese novi pravilnik .

(2) Ovim Pravilnikom mogu se odrediti povoljnija i druga prava i uslovi rada od prava i uslova rada utvrđenih Zakonom.

(3) Odredbe ovog Pravilnika koje utvrđuju nepovoljnija prava ili nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih Zakonom su nezakonite i umjesto njih se primjenjuju odredbe Zakona.

 1. Iza poglavlja „ I OPŠTE ODREDBE „ treba da se uvrsti poglavlje „ II PRAVA I OBAVEZE UGOVORENIH STRANA „ pošto zakon o radu ne propisuje – već kaže šta treba da bude predmet Pravilnika o radu a to je„ utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.

Prema tome, sadržaj Pravilnika o radu su prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Navedeno poglavlje je izostavljeno a veoma značajno za regulisanje međusobnih odnosa Društva i radnika. Shodno tome dajemo mišljenje da se u pravilnik uvrsti poglavlje II PRAVA I OBAVEZE UGOVORENIH STRANA  sa sljedećim članovima kako sljedi:

II PRAVA I OBAVEZE UGOVORENIH STRANA

 1. Prava i obaveze radnika

Član ——-.

(1)       Radnik na način i pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom i ugovorom o radu ima pravo na platu , naknadu plate i drugih primanja .

(2)       Pored prava iz stava 1. ovog člana, radnik ima pravo na bezbjednost i zaštitu života i zdravlja na radu, pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, te druga prava i druge oblike zaštite u skladu sa odredbama Zakona, ovog Pravilnika i drugih posebnih zakona i opštih akata.

(3)       Pravo na udruživanje, kolektivno pregovaranje, mirno rješavanje radnih sporova, konsultovanje, informisanje i izražavanje svojih stavova, radnik ostvaruje neposredno ili posredstvom sindikata.

Član _____

(1)       Radnik je obavezan da poštuje organizaciju rada i poslovanje Društva, kao i da svjesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi.

(2)       Radnik je dužan da obavjesti Društvo o okolnostima koje mogu da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, kao i potencijalnim opasnostima po život i zdravlje radnika i nastanka materijalne štete.

(3)       Radnik je dužan da se podvrgne zdravstvenim pregledima na zahtjev i o trošku poslodavca.

(4)       Radnik je dužan da izvršava svoje ugovorene obaveza u periodu otkaznog  roka.

Član ______

(1)       U slučaju više sile ( prirodnih ili drugih nesreća u kojima je ugrožen život i zdravlje ljudi ili imovine ), spasavanje ljudskih života i zdravlja, iznenadnog kvara postrojenja, sirovina i materijala koji prouzrokuju potpun ili dijelimičan zastoj radnog procesa u Društvu, radnik je dužan da privremeno obavlja poslove koji ne odgovaraju ni vrsti ni stepenu njegovog stručnog obrazovanja, znanja i radnog iskustva.

(2)       Poslove iz stava 1. ovog člana radnik je dužan da obavlja dok te okolnosti traju, pod uslovom da je osposobljen za rukovanje sredstvima rada i sredstvima zaštite na radu na poslovima koje je dužan privremeno obavljati, po usmenom ili pismenom nalogu Društva.

(3)       Izuzetno, Društvo može radnika privremeno rasporediti na druge poslove koji ne odgovaraju vrsti i stepenu njegovog stručnog obrazovanja u slučaju iznenadnog povećanja obima posla, zamjene odsutnog radnika ili obaveze izvršavanja ugovorenog posla, s tim da takav raspored ne može trajati duže od 60 dana, u toku jedne godine.

(4)       Radnik za vrijeme obavljanja poslova iz stava 2. i 3. ovog člana ima pravo na platu svog radnog mjesta, odnosno platu radnog mjesta na koje je privremeno raspoređen, ukoliko je ta plata za njega povoljnija.

 1. Obaveze Društva

Član _______

(1)       Društvo je dužno da radniku neposredno po zaključivanju ugovora o radu i prije stupanja na rad uruči ovjeren ugovor o radu, radnika prijavi na obavezne vidove osiguranja i uruči mu kopiju prijave i identifikacionu ispravu, zatim da mu obezbijedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu i da za obavljeni rad isplati platu, naknadu plate i obezbijedi ostvariiivanje drugih prava.

(2)       Društvo je dužno da kolektivno osigura sve radnike za slučaj nesreće na poslu, te da radnika pojedinca, u roku od 15 dana od dana stupanja na rad, upozna sa obavezama koje proizilaze iz propisa o radu i propisa o bezbjednosti i zaštiti života i zdravlja na radu.

(3)       Društvo je dužno da radniku obezbijedi uslove rada i organizuje rad kojim se garantuje bezbjednost i zaštita života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(4)       Društvo može na oglasnoj tabli da objavi upražnjena radna mjesta sa punim i nepunim radnim vremenom, potrebne uslove za njihovo obavljanje, s ciljem obavještvanja radnika o mogućnostima prelaska sa nepunog na puno radno vrijeme i obrnuto.

 1. Prava i obaveze Društva i radnika

Član ______

Društvo i radnik dužni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

 1. Prilikom donošenja Pravilnika, nije se imalo u vidu i činjenicu da sam Zakon sadrži veći broj upućujući odredaba. Pravilnik nebi trebao da ima upućujuće odredbe kao npr : „ može „. Odredbe moraju biti jasne za tumačenje i primjenu pa na osnovu toga dajemo sljedeće mišljenje :

Član 3.stav 3. koji glasi „ Uprava Društva može „ ……. Brisati riječ „ može „ pa rečenica treba da glasi „ Uprava Društva će donijeti Pravilnik o zapošljavanju radnika  kojima će precizirati itd ….. zatim odrediti rok npr: u roku od tri meseca nakon usvajanja ovog pravilnika.

 1. Član 8. stav 1. „ Radni odnos u Društvu može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremeno „ ………. Pošto ta radna mjesta nisu definisana u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, ako jesu navesti član iz pravilnika o organizaciji, ako nisu treba ih definisati u Pravilniku o radu.
 2. Član 10 . stav 1. zadnja rečenica „ ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđen zakonom, podzakonskim aktima ili opštim aktima Društva „ …. Vezati se za primjedbu 3.(tri ) ovog dopisa u kome mora biti tačno određeno koje uslove radnik treba da ispuni pri zasnivanju radnog odnosa pa se tu vezati za član koji to reguliše u ovom Pravilniku, brisati uopštenu konstataciju „ utvrđeni zakonom, podzakonskim aktima ili opštima aktima „. Isti član 10. stav 4. na kraju rečenice dodati „ ili Kolektivnim ugovorom“.
 3. Član 17 . stav 1 . koji glasi „ može zaključiti ugovor o dopunskom radu pod uslovima utvrđenim zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „ navesti kojim članom je to regulisano u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ako nije mora se definisati u ovom pravilniku .
 4. Član 19. stav 1. dopisati direktora interne revizije.
 5. Član 24. uvrstiti novi stav 5. koji treba da glasi „ radniku koji se ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana , prestaje radni odnos uz obavezu isplate otpremnine od strane Društva .“
 6. Član 29. stav 2. nije naveden član Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u kome je regulisano koja su to radna mjesta sa poslovima za čije završenje nije potrebno puno radno vrijeme . Ukoliko to nije regulisano u navedenom pravilniku mora se regulisati u Pravilniku o radu.

PLATE ,NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

 1. Član 73. iza stava 2. dodati novi stav 3. Koji treba da glasi „ Odluka poslodavca ili sporazum koji  su u suprotnosti sa stavom (2) ovog člana su ništavni.“ Stav 3. Postaje stav 4. Itd. Isti član stav 4. Zadnja rečenica iza zareza umjesto „ osim u slučajevima koji su utvrđeni odredbamaovog pravilnika „ treba da glasi „ osimu slučajevima utvrđeni članom _______ovog Pravilnika „
 2. Član 75. iza dijela plate za radni učinak dodati „ i uvećanje plate „ .
 3. Primjedba na članove od 76 . do 81. Ovog Pravilnika a tiču se poglavlja 3. Osnovna plata , koja po ovim segmentima ima nejasnoća i uopštenih konstatacija kao npr :

–          Član 76. Stav 1. koji glasi… „ Osnovna plata određuje se na osnovu uslova potrebnih za rad na poslovima koje je radnik zaključio ugovor o radu u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih opštih akata koji se primjenjuju u Društvu, i vremena provedenog na radu. Stav sindikata je da se briše Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta a upiše kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

–          Član 76. Stav 2. Koji glasi … „ osim u posebnim slučajevima iz člana 78 „ u kome nije definisan poseban slučaj ,koja sprema , na kom radnom mjestu isl. Po mišljenju sindikata taj stav treba ukinuti dato obrazloženje u članu 78. ovog dopisa pa se nebi ni trebalo pozivati na taj član, stav 4. „ razvrstavanje poslova po složenosti i stručnostoj spremi …… se vrši po klasifikaciji zanimanja „ klasifikacija zanimanja je trebala biti uvrštena u Pravilniku u organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta pa se u ovom pravilniku treba pozvati na  članove koji to regulišu u navedenom pravilniku, Stav 5. dopuniti sa „ i rasponima koeficijenata složenosti posla „. Stav 6. koji govori „ Raspon koeficijenata po grupama i koeficijenti i dodataka za pojedina radna mjesta, kao i predviđeni fiksni novčani iznosi određena su i prikazani u Prilogu 1 ovog pravilnika . “

Potpuno pogrešna konstatacija jer u tekstualnom dijelu Pravilnika mora da se definišu :

Razvrstavanje radnih mjesta po grupama, u okviru grupa treba identifikovati  koja su to radna mjesta, platne razrede za radna mjesta određene grupe, raspon kojeficijenata u okviru te grupe, procentualno povećanje na uslove rada, složenost na poslu i sl. U tekstualnom dijelu pravilnika nije utvrđen kriterij za dodatak na radnim mjestima pa se dodatak kreće u rasponu od 0% do 70%. U tekstualnom dijelu pravilnika nije utvrđen pravni osnov fiksnih plata koja radna mjesta i zašto podliježu fiksnom određivanju plata, ako se uzme u obzir da pojedina radna mjesta nisu ni postojala do izrade ovog pravilnika a već su određena kao posebna radna mjesta sa fiksnim iznosom. Kada se definišu sva ta pitanja u tekstualnom dijelu i kada na tekstualni dio pravilnika daju svoje mišljenje sindikati te se njihovo mišljenje razmotri pa ako ima pravnog osnova usvoji tek tada se može pristupiti izradi tabelarnog dijela pravilnika. Predloženi tabelarni dio pravilnika je rađen po „ nahođenju „ , slobodnoj procijeni pojedinaca“ sa ciljem zaštite plata pojedinih radnika i radnih mjesta na štetu ostalih radnika i njihovih radnih mjesta.

 1. Osim toga, prilikom izrade Pravilnika o radu, oblast plate, nije utvrđena moguća masa novčanih sredstava za isplatu plata i naknada. Taj iznos se može utvrditi na osnovu ukupnih troškova Društva i realnog procentualnog učešća troškova plata u ukupnim troškovima Društva. U skladu sa tim primjenom ovog Pravilnika bi se utvrdio i njegov efekat koliki bi bili  troškovi  plata a ujedno bi se uveo i kontrolni mehanizam praćenja troškova plata. Prema ovako postavljenom pravilniku velika mogućnost je da mjesečna masa za isplatu plata bude na skoro istom nivou kao i do sada, zato što će doći do prelivanja sredstava sa plata radnika na plate rukovodioca ili plate izmišljenih radnih mjesta.

–          Član 77. Ocjena radnog učinka, nije dat okvirni procenat uvećanja ili smanjenja u odnosu na plan , nije određen period u kome se vrši ocjena radnog učinka  isl. Stav 2. ovog člana nije moguće primjeniti bez gore navedenog te sam izvještaj neposrednih rukovodioca radnika o ocjeni doprinosa i učinaka radnika će biti proizvoljan i podložan diskriminaciji jednih u odnosu na druge radnike, miljenike šefova, rukovodioca isl.

–          Član 78. Stav 1. Koji glasi „ Plata radnika može se u mjesečnom ili dužem trajanju utvrditi i u većem iznosu od onog koji radniku pripada ……….. ukoliko radnik po ocjeni uprave društva poseduje posebna stručna znanja i sposobnosti  …….itd „ Kao prvo koliko se maksimalno može povećati plata i čime je uslovljena ako društvo posluje sa gubitkom – nije definisano,  šta znači ocjena uprave društva za posebna stručna zvanja ? – jeli to mogućnost uprave da nagradi radnike partiske kolege, poslušnike, doušnike isl. Po mišljenju sindikata brisati stav 1. ovog člana jer nagrađivanje radnika treba da bude definisano u posebnom Pravilniku o nagrađivanju radnika u kojem mora biti definisani kriteriji i uslovi koje radnik treba da ispuni kako bi ostvario neko povećanje plate. Na osnovu toga bi i uprava mogla donijeti svoj stav a radnici mogućnost da obavljaju svoj posao najbolje što mogu.  Sledeće što se pojavljuje u članu 78 stav2. je predviđena fiksna plata za pojedina radna mjesta, tako da je raspon između najniže plate i najviše plate ogroman. Nigdje u pravilniku nije utvrđeno kako je došlo do fiksne plate kojim načinom, kojim obrazloženjem,  koja radna mjesta isl. Zakon o radu ne poznaje kategoriju fiksne plate mada daje mogućnost da se u pravilnik ugrade i veća prava nego što zakon predviđa, međuti u uslovima finansiijske nelikvidnosti gdje je Društvo izloženo velikim gubitcima sudbina plate mora biti za sve radnike ista od radnika do generalnog direktora. Samim tim stvara se mogućnost malverzacije pogotovo uvođenjem novih radnih mjesta gdje se nezna kakva su očekivanja i koje rezultate mogu da ostvare radnici na tim radnim mjestima,  ako se još radi o profilu kadra koji nije potreban željeznici, posledice su ogromne a na štetu radnika. Stav 3. Ovog člana ,šta podrazumjeva konstatacija da se „ odredbe ovog pravilnika i drugih opštih akata …. neće se primjenjivati u dijelu koji je regulisan posebnim ugovorom o plati iz stava 1. Ovog člana „ . Po mišljenju sindikata taj stav nema smisla pošto je dat predlog da se stav 1. ovog člana briše ili stvore gore navedeni uslovi za njegovu primjenu.

–          Član 79. Stav 1. Osnovna plata radnika može se uvećavati po osnovu vršenja složenih poslova ……….. itd a uvećanje plate ( dodatak ) za pojedina radna mjesta definisani su u Prilogu 1. ovog pravilnika. Po mišljenju sindikata, u tekstualnom dijelu pravilnika, koji prethodi izradi tabelarnog dijela pravilnika, nije definisano koja su to povećanja, koji rasponi povećanja za složenost posla i uslove rada po grupama pripadaju pojedinim radnim mjestima, ne može se to utvrditi u tabelarnom dijelu pravilnika bez pravnog osnova kako su ti dodatci nastali. Obrazloženje dato u članu 76. stav 6. ovog pravilnika. Stav 2. brisati dok se ne donese Pravilnik o nagrađivanju radnika  u kome će se tačno definisati ko i u kojim uslovima može dobiti uvećanje osnovne plate . Koja masa sredstava za platu to može pdnijeti ??????

 1. Primjedba na član 80. stav 2.

Po mišljenju sindikata  dodatke na platu treba usaglasiti sa sindikatima a nikako da to samoinicijativno radi Uprava Društva.

 1. Primjedba na članove 85. Naknade plate. Prilikom izrade pravilnika o radu treba se voditi računa o vezama sa drugim dokumentima ( zakonima, kao što su: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, prava invalida rata i rada isl.
 2. Član 86. Naknada troškova prevoza na posao i sa posla stav 4. je u suprotnosti sa Zakonomo radu. Pravilnik o radu ne smije sadržavati odredbe kojima se radniku daje manja prava ili utvrđuju nepovoljni uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni u zakonu. Ako pravilnik u svojim odredbama utvrđuju nepovoljna prava ili nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih zakonom oradu, takve odredbe su nezakonite i umjesto njih će se primjenjivati odredbe Zakona o radu. Član 132. stav 1. tačka  2. Zakona o radu glasi „ Poslodavac radniku isplaćuje naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla, ukoliko prevoz nije organizovan od strane poslodavca.“ Mišljenje sindikata, visina i način ostvarivanja navedenih primanja utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a poslodavac ima mogućnost da ih ovim pravilnikom utvrdi samo u većem iznosu .

PRILOG 1 OVOG PRAVILNIKA ( Tabelarni dio koji govori o plati radnih mjesta ) .

Pojedini dijelovi Priloga 1. ovoga pravilnika a tiče se Tabelarnog dijela pravilnika nismo u mogućnosti komentarisati i u potpunosti ga ODBACUJEMO dok se ne stvore sljedeći uslovi za izradu istog a to su prvenstveno:

 1. a) tabelarni dio pravilnika nije podržan tekstualnim dijelom kao osnov za njegovu izradu, kako je navedeno u ovom tekstu, pa su pojedine pozicije rezultat nahođenja pojedinaca i predstavlja statistički zbir nabacanih podataka
 2. b) Pravilnik o sistematizaciji nema pravnog uporišta zbog niza nepravilnosti, po kome smo dali svoje neslaganje, pa dok se Pravilnik o sistematizaciji ne usaglasi nema pravnog osnova za izradu tabelarnog dijela pravilnika,
 3. c) Osim toga, prilikom izrade Pravilnika o radu, oblast plate, nije utvrđena moguća masa novčanih sredstava za isplatu plata i naknada. Na osnovu toga dio mase bi se rezervisao za osnovnu platu sa kojeficijentima, dio mase za zakonske naknade a ostatak mase za dodatke na platu. Prema ovako postavljenom pravilniku velika mogućnost je da mjesečna masa za isplatu plata bude na skoro istom nivou kao i do sada ili čak veća, jer nema analize ekonomske opravdanosti isplate plate po ovom pravilniku, zato što će doći do prelivanja sredstava sa plata radnika na plate rukovodioca ili plate izmišljenih radnih mjesta.
 4. d) Ovim pravilnikom nije omogućen kontrolni mehanizam isplate plate, prekoračenja mase plate jer se stvara mogućnost samoinicijativnog ( od strane uprave ) povećanja plate POJEDINCIMA .

Predlog:

Predlažemo da se usvojeni Pravilnik o radu stavi van snage, da se formira stručna Komisija sastavljena od predstavnika Uprave Društva s jedne i predstavnika sindikata s druge strane, sa zadatkom da se analiziraju primjedbe i prijedlozi svih sindikata, s ciljem usaglašavanja konačnog teksta Pravilnika o radu na obostrano zadovoljstvo svih učesnika.

Svaka druga varijanta dobrim dijelom udaljila bi sindikate i Upravu od usaglašenog zajedničkog teksta, iz razloga što svaka strana sa svoga stanovišta, pristupa izradi Pravilnika o radu.

PREDSJEDNIK…….”

U nastavku ćemo prvo objaviti maratonsku istragu koje tužilaštvo vodi protiv generalnog direktora Dragana Savanovića, predsjednika Nadzornog odbora u virjme načinjenih krivičnih djela Borislava Stevanovića, predsjednika Odbora za reviziju ŽRS u vrijeme načinjenih krivičnih djela Borislava Paravca.

Objaićemo podatke i dokaze o skandalima do kojih kontinuirano dovodi tužilac u istrazi, od donošenja Odluke o nesprovođenju istrage, poništenja ove Odluke od strane Ureda Tužioca, nastavka istrage uključenjem vještaka pod utjecajem člana menadžmenta ŽRS, do dokaza o načinjenoj šteti.

U jednom od nastavaka objavićemo i dokaze o krivičnim djelima falsifikovanja i uništenja dokumentacije, obmanjivanja i dovođenja u zabludu menadžmenta ŽRS, a radi se o krivičnim  djelima koja je načinio neuki i senilni direktor Odjeljenja interne revizije Milorad Nedimović. Menadžment je kriv samo zbog toga što je Nedimovića izabrao na mjesto direktora Odjeljenja interne revizije iako je znao da ne ispunjava uslove utvrđene Zakonom. Nedimović je iz neukosti ili namjere, uništio dokumentaciju čiji originali su u posjedu Pravde. Dokumentaciju je prethodni direktor Odjeljenja interne revizije putem protokola dostavio Odboru za reviziju. Nedimović je naredio nekompententnim, neovlaštenim i nestručnim licima da izrade druge izvještaje koji su falsifikat stanja i dostavio ih Odboru za reviziju. Menadžment ne zna za ova i mnoga druga krivična djela koja je u (ne)radu načinio direktor  Odjeljenja interne revizije Milorad Nedimović ili je krivična djela činio po nalogu menadžmenta ili njegovih pojedinih članova.. To su razlozi sumnji u Nedimovićevu nestručnost, senilnost, ako isključimo da je postojala namjera falsifikovanja i uništenja dokumentacije kojom su utvrđena krivična djela čija je posljedica višemilionska šteta pričinjena ŽRS.

Nastaviće se.