SINDIKALNE VOĐE PRISTAJU DA NEZAKONITI PRAVILNIICI OSTANU NA SNAZI!?

 Sindikalne vođe su na jučerašnjem sastanku sa mendžmentom postigle kompromis, na osnovu koga odustaju od zahtjeva da menadžment zbog neusklađenosti sa Zakonom o radu poništi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽRS i Pravilnik o radu koji su na snazi. U skladu sa kompromisom menadžment će najkasnije u četvrtak, objaviti, za menadžment prihvatljive primjedbe na važeće pravilnike. Na sastancima koje će predstavnici sindikalnih organizacija tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, održati sa Upravom, kotobože će se uskladiti primjedbe na pravilnike a u četvrtak objaviti da pravilnici ostaju na snazi. Upoređujući osporene pravilnike na snazi sa Zakonom o radu i analizom primjedbi sindikalnih organizacija, zaključujemo da ne postoji mogućnost da se nezakoniti pravilnici usklade sa Zakonom o radu u periodu kraćem od trideset dana.

Nije jasno po čijim su nalozima sidnikalne vođe odustale od, na Zakonu o radu zasnovanih, mišljenja koji u stvari predstavljaju i primjedbe na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o radu. Poznato je da je većina sidnikalnih vođa bila u članstvu DNS čiji su kadar generalni direktor i resorni ministar, pa se ne može sumnjati dali je u pozadini kompromisa politika koja je iznad interesa sindikalnog članstva. Nebi da prejudiciramo ali će  biti jasno već u četvrtak dali su sindikalna rukovodstva odustala od mišljenja o pravilnicima koje objavljujemo u ovom i narednom nastavku. Pitanje je dali su kozmetički zahtjevi sadržani u jučer objavljenim dopisima koje su sindikalne organizacije uputile menadžmentu i nadležnima pod brojem 4, 5, 6 i 7/17 od 06. i 07. 04. 2017. godine, a koje smo jučer objavili.

Mi u svakom slučaju nastavljamo sa objavljivanjem sadržaja opravdanih zahtjeva sindikalnih organizacija upućenih mendžmentu i svim nadležnima od kojih su sindikalne vođe, navodno, djelimično ili potpuno odustale. Oni znaju zašto a na nam je da vas o tome informišemo.

Objavljujemo primjedbe sindikalnih organizacija na Pravlnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sadržanih u ”Mišljenju na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS” broj 16-03/17 od 24. 03. 2017. godine, dostavljenim menadžmentu. Objavićemo sadržaj mišljenja, odnosno citirani tekst primjedbi broj 16-03/17 od 24. 03. 2017. godine, od riječi do riječi. U narednom, trećem nastavku, objavićemo primjedbe sindikalnih organizacija na Pravilnik o radu.

Generalni direktor je na jučerašnjem sastanku sa sindikalnim vođama tvrdio da ”ono što piše Pravdabl nije tačno”. Pravda zaista ne zna dali su svi navodi sadržani u dopisima sindikalnih organizacija broj 4, 5, 6 i 7 tačni, ali su autentični originalima koje su pečatima i potpisima ovjerile sindikalne vođe što ćemo i prikazati poslije objavljivanja svih sadržaja.

Doneseni Pravilnici bez saglasnosti sindikalnih organizacija, nisu u skladu sa zakonom što je lako uočiti na što su reagovali sindikati organizujući proteste.

Sindikalne vođe su svjesne da se pravilnici primjedbama mogu samo kozmetički popraviti, ali su ipak pristali da za dva dana pristanu na sadržaj pravilnika jer je to u interesu menadžmenta.

Dali sindikalne vođe svjesno žrtvuju članstvo čija su se brojna radna mjesta našla na meti nesposobnog menadžmenta.  Usnulost i neodlučnost sindikalnih vođa je dovela do nedavnog štrajka glađu a potom i spontanih okupljanja i blokade saobraćaja. Kao da je gubitak prava članstva na liječenje motivisao sindikalne vođe da podrže nespobni menadžment da nezakonite pravilnike ostavi na snazi.

Mišljenje svih šest sindikalnih organizacija sadržano u dopisu menadžmentu upućenom dana 24. 03. 2017. godine pod brojem 16-03/17 prenosimo u cjelosti :

 

”U IME SVIH ŠEST JEDNA OD SINDIKALNIH ORGANIZACIJA…

Broj : 16 – 03/17

Dana: 24.03.2017. godine

 

NADZORNI ODBOR

UPRAVA DRUŠTVA

ŽRS  D O B O J

 

PREDMET:   MIŠLJENJE NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ŽRS

 

Uprava Željeznica Republike Srpske A.D. Doboj (  u daljem tekstu Društvo ) je  dana 21.02.2017.godine  donijela Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ( u daljem tekstu pravilnik ) pod brojem : I -4.3296/2017, koji je stupio na snagu 03.03.2017.godine. Činjenica je da se Društvo nalazi u fazi restruktuiranja  odvajanja infrastrukture od operacija , stoga  je bilo neophodno , prije izrade ovog Pravilnika , sačiniti Metodologiju odvajanja infrastrukture od operacija ( u daljem tekstu Metodologija ) kao poslovnu politiku Društva  u kome bi se , osim ostalog ,  tačno definisala neophodna  radna mjesta koja moraju zadovoljiti potrebe infrastrukture i neophodna radna mjesta za obavljanje procesa poslova operacija  . To bi bio osnov za izradu  Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  u kome bi se moglo urediti sljedeće :

1)         Organizacioni dijelovi Društva i njihova nadležnost ,

2)         Sistematizacija poslova , vrsta posla  , opis posla , vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima,

3)         Poslovi pri čijem vršenju radnici imaju posebna ovlašćenja i odgovornosti ,

4)         Način rukovođenja i funkcionalna povezanost organizacionih dijelova ,

5)         Odgovornost za izvršavanje poslova i

6)         Druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva.

S obzirom da je izrada Pravilnika rađena bez zvanične poslovne politike u vidu usvojene Metodologije i utvrđene podloge za njenu izradu , dovedena je u pitanje njegova primena zbog niza kontraverzni , nelogičnosti , neusaglašenosti sa zakonskim regulativima a pogotovu bez učešća sindikata u izradi pravilnika. Samim tim i davanje primjedbi na tako sačinjenu podlogu Pravilnika je nemoguće , te je sindikat mišljenja da se isti poništi i neprimjenjuje a da se pristupi izradi novog pravilnika koji će prvenstveno zadovoljiti zakonske okvire a zatim stvarne potrebe Društva za radnim mjestima i potrebe kadrovske strukture neophodne Društvu. Kao podloga za gore navedeno dajemo sljedeće primjere neslaganja sa usvojenim Pravilnikom , počećemo od dijela pravilnika koji govori o Organizaciji rada  :

 1. U Pravilniku nije ispravno definisana Organizacija rada Društva odnosno razvrstavanje organizacionih dijelova u zavisnosti od vrste posla , nije navedeno koje poslove obavljaju  i nisu utvrđene njihove nadležnosti . Pa poglavlje  „II  UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I ODNOSI RUKOVOĐENJA „  treba da glasi „ II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA POSLOVA I NJIHOVA NADLEŽNOST „  .  Shodno tome razvrstati poslove koji pripadaju  Makroorganizacije i poslove Mikroorganizacije  što čini osnov Organizacije rada Društva. To pravdamo činjenicom definisanom u članu 11 . stav  7. Statuta ŽRS a.d. Doboj broj : I-1.10230-4/15 od 13.07.2015. god . i prvim izmjenama Statuta broj : I- 1.14260-3/16 od 07.12.2016 .god ( u daljem tekstu Statut ) u kome se kaže „ Organizacija Društva utvrđuje se posebnim pravilnikom “. Nigdje nisu definisani organizacioni dijelovi i njihove nadležnosti kako u poslovima infrastrukture tako ni u poslovima operacija u zavisnosti od vrste poslova i potreba  Društva (op. posledica nepostojanja Metodologije ) .  Da bi se na funkcionalan način obezbijedio  obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova Društva , treba da se definišu , u pravilniku ,  kako osnovni organizacioni dijelovi i utvrde njihove nadležnost  tako i unutrašnje organizacione jedinice unutar organizacionih dijelova Društva i njihova nadležnost npr:

POSLOVI INFRASTRUKTURE ČINE  :

–          Građevinski poslovi ,

–          Poslovi elektrotehničke djelatnosti itd

POSLOVE OPERACIJA ČINE :

–          Vuča vozova ,

–          Održavanje šinskih vozila itd

ZAJEDNIČKE POSLOVE ČINE :

–          Finansijski poslovi ,

–          Računovodstveni poslovi ,

–          Pravni , kadrovski i opšti poslovi itd.

 1. Nakon definisanja Organizacije rada Društva posebno poglavlje treba da glasi SISTEMATIZACIJA POSLOVA DRUŠTVA u kome trba da se definiše :
 2. Kako se sistematizuju poslovi u Društvu ( npr: navesti u pravilniku poslovi se sistematizuju prema vrsti, složenosti i drugim uslovima potrebnim za njihovo obavljanje u okviru organizacionih dijelova  ) ,
 3. Šta se sistematizacijom poslova utvrđuje ( npr : navesti u pravilniku sistematizacijom poslova utvrđuje se naziv i opis poslova , uslovi za obavljanje poslova i broj izvršioca ) ,
 4. Šta se podrazumjeva pod vrstom poslova ( npr : pod vrstom posla podrazumjeva se skup radnih zadataka i poslova koji su svakodnevni i uobičajeni sadržaj rada jednog ili više radnika , a koji proizilaze iz organizacionog dijela u kome se obavljaju određeni poslovi ) ,
 5. Šta čine opšti uslovi rada a šta čine posebni uslovi rada koje radnik mora da ispunjava ( npr : za obavljanje poslova iz gore navedene tačke 3. pored opštih uslova potrebne za rad koji su propisani Zakonom o radu , radnik mora da ispunjava i posebne uslove , i to : vrstu i stepen stručne spreme , radno iskustvo , posebne radne i druge sposobnosti kao i druge uslove potrebne za rad na određenim poslovima   . Drugi uslovi koji se najčešće utvrđuju su : znanje stranog jezika , rad na računaru , posjedovanje određenih licenci , timski rad  itd ).
 6. Šta su to drugi uslovi koje radnik treba da ispunjava (Drugi uslovi koji se najčešće utvrđuju su : znanje stranog jezika , rad na računaru , posjedovanje određenih licenci , timski rad  itd ),
 7. Definisati stepen stručne spreme i radno iskustvo radnika ( npr:  pod vrstom i stepenom stručne spreme podrazumjeva se školska sprema određenog stepena u zavisnosti od vrste i složenosti posla ),
 8. Definisati čime se dokazuju posebna znanja i sposobnosti radnika ( npr: posebna znanja i sposobnosti dokazuju se odgovarajućim javnim ispravama , položeni specijalistički , pravosudni , stručni ili drugi ispiti . Osim toga tu se podrazumjevaju i posebni uslovi koji su neophodni za obavljanje poslova sa povećanim rizikom, koje radnik može da obavlja samo na osnovu prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima od strane nadležnog organa ) . Pravilnik ne smije biti lični obračun poslodavca sa bilo kojim radnikom , kao što je slučaj u ovom Pravilniku koji gubi smisao svoga postojanja i primjene .
 9. Poglavlje „ III RADNA MJESTA I USLOVI ZA POPUNU RADNIH MJESTA  „ treba da se mjenja i glasi poglavlje „  III VRSTA , OPIS POSLOVA I USLOVI ZA NJIHOVO OBAVLJANJE „ . Pravilnik je urađen bez opisa poslova za svako radno mjesto , uslova za njihovo obavljanje , drugim riječima , na osnovu nahođenja , čak u pojedinim slučajevima namjernog ukidanja radnih mjesta radi obračuna sa radnicima koji ne odgovaraju rukovodiocima , bez obzira na ispunjene uslove koji se po zakonu traže i neophodnost za tim radnim mjestima .  Primjena takvog pravilnika je nemoguća.
 10. Član 13. GRUPA 9. koja glasi „ ….i poslovi od posebne težine i značaja za Društvo , Definisani u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i označeni u tabelama kojeficijenata i dodataka ( Prilog 1 ovog Pravilnika ) kao poslovi iz 9.grupe , a za koje se zahtjeva visoko obrazovanje „ .

Nije naveden član iz Pravilnika koji reguliše koji su to poslovi od posebne težine i značaja a pozivati se na tabelarni dio pravilnika nije prihvatljivo . Tabelarni dio pravilnika treba da bude specifikacija prinadležnosti predviđenih u tekstualnom dijelu Pravilnika u kome moraju biti određeni kriteriji koji se moraju zadovoljiti da bi se ocijenili poslovi od posebne težine i značaja , njihovo vrednovanje , dodatak na platu i druge vidove isplata . Ako toga nema svaka druga opcija onemogućava primjenu pravilnika.

 1. Član 23.stav 1. ovog Pravilnika je u suprotnosti sa zakonskom procedurom izrade pravilnika. Da bi se izradio Pravilnik o sistematizaciji prvo mora da se utvrdi Metodologija odvajanja infrastrukture od operacija , kako je navedeno na početku ovog dopisa , zatim pravilnik o organizaciji posla , zatim opis za svako radno mjesto koje je potrebno za obavljanje procesa rada utvrđenom u Metodologiji , a potom izrada Pravilnika o sistematizaciji . Nezakonita je konstatacija u stavu 1. ovog člana koja glasi „ Članovi uprave Društva , kao nadležni za pojedine poslove društva , dužni su da u roku od 8 dana od donošenja ovog Pravilnika , Upravi na usvajanje dostave prijedlog opisa poslova  i način rukovođenja i odgovornosti za svoje poslove “.  Potpuno pogrešna i naopako postavljena postavka kao prvo sačinjen pravilnik a nema opisa posla , kao drugo  sama konstatacija „ načina rukovođenja i odgovornosti „ koji mora biti posebno poglavlje u pravilniku i odvojena od opisa posla.
 2. Član 25. Staviti van snage i poništiti pravilnik pristupiti izradi pravilnika koji će biti rezultat rada struke a ne bolesnih želja pojedinaca koji zloupotrebljavaju svoje radno mjesto.
 3. Član 26 . ovog Pravilnika je neprihvatljiv . Navedenim članovima se direktno krše odredbe člana 160. Zakona o radu ( Sl.Gl.RS broj : 1/2016 ) koji govori o programu zbrinjavanja radnika tehnološkog viška u Društvu a ovim članom to nije definisano . NPR : Stav 4 . člana 26. glasi „ Status radnika koji se ne budu mogli rasporediti u skladu sa ovim Pravilnikom rješavaće se odlukom ili drugim aktom Uprave Društva , u skladu sa zakonom o radu , ……. Itd „ , Stav 5. ovog člana  koji glasi „ Do donošenja odluka ili akata iz prethodnog stava , neraspoređeni radnici nemaju obavezu prisustvovanja na poslu i redovnog rada , osim u slučaju potrebe za njihovim radom , kada se na rad javljaju po pisanom pozivu generalnog direktora „  .Primjenom odredbi ovih članova je  direktno rušenje ljudskih i radnih prava radnika što opravdano izaziva nezadovoljstvo radnika a ukoliko se nastavi primjena ovog Pravilnika nastaće višegodišnji sudski procesi i ogromni troškovi kako za radnike tako i za ŽRS.
 4. Ugraditi novo poglavlje koje treba da glasi NADZOR I KONTROLA u kome se treba definisati ko će vršiti nadzor i kontrolu nad primjenom odredaba ovog Pravilnika u skladu sa  Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS        ( Sl.Gl. RS brj : 91/16 ) . Pa smatramo da se izradi novog pravilnika uvrsti poglavlje Nadzor i kontrola te novi član koji glasi :

Član ______

Kontrolu i nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika vrši direktor                       neposredno ili drugo lice ovlašćeno posebnim aktom od strane direktora.

8.Poglavlje V postaje poglavlje  VI.

NESLAGANJA SA TABELARNIM DIJELOM PRAVILNIKA

Kako je navedeno u tački 1. ovog dopisa da nigdje nisu definisani organizacioni dijelovi  i njihove jedinice kao i njihove nadležnosti kako u poslovima infrastrukture , poslovima operacija tako ni u zajedničkim poslovima  u zavisnosti od vrste poslova i potreba  Društva. Rezultat toga je i tabelarni dio ovog Pravilnika koji nema pravne podloge i opravdanosti za postojanje pojedinih radnih mjesta , drugim riječima , radna mjesta su postavljena  s brda s dola . Počećemo radom kako sljedi :

 1. ZAJEDNIČKI POSLOVI

KABINET GENERALNOG DIREKTORA

U kabinetu generalnog direktora sistematizovana su : 2 pomoćnika , 5 savjetnika , 2 kordinatora  , sekretar u visokoj spremi , sekretarica u srednjoj spremi i vozač putničkog automobila .  Smatramo da su to radna mjesta nerealno postavljena sa ciljem zaštite pojedinaca a ne sa ciljem stvarne potrebe Društva . Osim toga izostavljen su kontrolni organi što je u suprotnosti sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS koji po svom zadatku prestavljaju glavni oslonac u savjetovanju i radu generalnog direktora.  Shodno tome naša neslaganja se ogledaju u sljedećem :

 1. Pod redni br: 2. Pomoćnik generalnog direktora za imovinsko , pravne , kadrovske i opšte poslove , BRISATI – navedene poslove obavlja direktor Sektora za imovinsko ,pravne i kadrovske poslove sa pratećim službama .
 2. Pod redni br: 3. Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove , BRISATI – navedene poslove obavlja direktor Sektora za ekonomske poslove  sa pratećim službama .
 3. Pod red.br : 4. Savjetnik generalnog direktora 5 izvršilaca BRISATI – jedan od razloga je uopštena konstatacija u koloni zanimanje VSS teh.nauka , znači može bilo koji fakultet tehničkih nauka sa profilom koji ne treba Društvu . Umjesto savjetnika postaviti kontrolne organe u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS i to : Internu reviziju , Unutrašnju kontrolu  i kontrolu prihoda , to su po prirodi posla stručni ljudi koji mogu davati savjete iz svoje oblasti a za potrebe Društva.
 4. Pod red. br : 5 . Koordinator sektora pravne oblasti BRISATI –  poslove  i koordinaciju obavljaju direktori sektora iz te oblast , radi se o dupliranju poslova .
 5. Pod red. br : 6. Koordinator sektora ekonomske oblasti , BRISATI – poslove i kordinaciju obavljaju direktori sektora iz te oblasti  , radi se o dupliranju poslova.
 6. Pod red. br : 6. Sekretar kabineta generalnog direktora , kolona „ zanimanje „ BRISATI „VSS tehničkih ili društvenih nauka “ , mora da se utvrdi naziv zanimanja sa poznavanje stranog jezika NPR: _________-
 7. Pod red.br : 7 . Sekretarica , kolona „ zanimanje „ SSS BRISATI , staviti upravni tehničar, gimnazija  .
 8. Podr red. br : 8 . Vozač putničkog automobila kolona „ Zanimanje“ KVR  BRISATI , staviti po važećoj diplomi .

Zanimanje čini nivo opšteg i stručnog zvanja sa konkretnim nazivom struke ( saobračajni tehničar , mašinski tehničar isl. ) zanimanje nije SSS ili KBR ili VSS tehničkih ili društvenih nauka . Ispravka se mora izvršiti u cijelom pravilniku pa kolona „ zanimanje „ mora imati tačan nazi stručnog zvanja koje može zadovoljiti radne zadatke tog radnog mjesta.

Uokviru kabineta generalnog direktora postaviti kontrolne organe i to .

ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE ,

ODJELJENJE UNUTRAŠNJE KONTROLE I

ODJELJENJE KONTROLE PRIHODA .

 1. ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

– Pod rednim brojem 1. Direktor interne revizije – kolona 2. Naziv radnog mjesta  , brisati riječi  „ izborna funkcija „pošto je njegovo imenovanje regulisano Zakonom o javnim preduzećima a imenuje ga Glavni revizor javnog sektora RS  , prema tome nije izbrna funkcija.

– Pod rednim brojem 1. Direktor interne revizije  kolona 8.  funkcionalna sposobnost  traži se „Licenca ovlašćenog ili internog revizora“ ,  brisati riječ „ ili internog revizora „ pošto ne postoji licenca internog revizora . Takva klasifikacija je kažnjiva po Zakonu o računovodstvu i reviziji RS i u suprotnosti je sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola RS.

Da bi odjeljenje moglo da obavlja svoju funkciji određenu zakonom treba  sistematizovati radno mjesto Glavni interni revizor ,po zanimanju  diplomirani ekonomista , Stručna sprema VSS , 240 bodova , radno iskustvo  5 godina , zdravstvena sposobost opšta ,  Funkcionalna sposobnost licenca ovlašćenog revizora , izvršilac 1. Ovim Pravilnikom je ukinuto radno mjesto Glavnog revizora koji jedini ispunjava zakonske uslove za obavljanje poslova revizije što je u suprotnosti sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS i u suprotnosti je sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola RS , drugim riječima se dovodi u pitanje zakonitost ovog Pravilnika.

Pod redni broj 2. Interni revizor kolona 8.  funkcionalan sposobnost predviđena je Licenca ovlašćenog ili internog revizora , sertifikovani računovođa , 2 izvršioca . Takva klasifikacija funkcionalne sposobnosti je u suprotnosti sa samim članom 20. ovog Pravilnika „ raspoređivanje radnika na višu stepenicu „ . Licenca internog revizora ne postoji , postoji sertifikat internog revizora  , sertifikovani računovođa nije ni sertifikovani interni revizora a pogotovo ovlašćeni revizor sa licencom. Prema tome treba izvršiti rangiranje revizora tako da se briše radno mjesto pod broj 2. interni revizor a sistematizovati sljedeće :

–            Redni broj 2. radno mjesto Revizor  mjenjati kolonu 8. te staviti sertifikovani interni revizor , 1 izvršilac ,

–          Redni broj 3. sistematizovati radno mjesto Niži revizor , ostale pozicije ostaviti isto a  dopuniti kolonu 8. te staviti sertifikovani računovođa , 1 izvršilac ,

–          Redni broj 4. sistematizovati mlađeg revizora , diplomiranog ekonomistu , VSS , 180 bodova , radno iskustvo 1 godina , zdravstvena sposobnos opšta , funkcionalna sposobnost  poznavanje rada na računaru i timskog rada , 2 izvršioca . Ovim pravilnikom zanemareno je planiranje ljudskih resursa , koja sa aspekta organizacionih ciljeva i zahtjeva poslova omogućava procjenu budućih potreba za ljudskim resursima . Izbrisati radno mjesto mlađeg revizora kada je stekao uslove za stručno usavršavanje u oblasti revizije je neracionalno i neshvatljivo i štetno za željeznicu .

–          Redni broj 5. Službenik za administrativne poslove , u koloni 3. zanimanje brisati  SSS radi se o medecinskom tehničaru koji ne ispunjava uslove za rad u reviziji , u koloni 3. zanimanje staviti diplomirani ekonomista , VSS , 180 bodova , radno iskustvo 6 mjeseci , zdravstvena sposobnost opšta ,funkcionalna sposobnost  poznavanje rada na računaru , 1 izvršilac.

 1. ODJELJENJE KONTROLE PRIHODA

Odjeljenje kontrole prihoda sistematizovati u kabinetu generalnog direktora , izdvojiti iz poslova operacija zbog razgraničenja dužnosti . Kontrolni organ ne može biti podređen poslovima koje kontroliše radi se o nespojivim dužnostima .

 1. U odjeljenju za kontrolu prihoda iza tačke 6. dodati tačku 7. „ Referent za pregled računa i obradu dokumentacije „ u koloni „ zvanje „  Saobraćajni tehničar ili transportni komercijalista  , stručna sprema „ SSS „ 1 izvršilac.

SEKTOR ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

SLUŽBA ZA RAZVOJ I INVESTICIJA POSLOVA OPERACIJA

Pod red.br : 4. sistematizovano radno mjest  Viši stručni saradnik za pripremu i pregled tehničke dokumentacije  sa mogućnosti zvanja „ dipl.ung. saob. , dipl.ing.maš. i dipl.ing elektr. Postavlja se pitanje , ako je ovo mjesto zaista bitno i potrebno , kako može npr: saobraćajni inžinjer da pregleda i priprema tehničku dokumentaciju mašinske ili elektro struke. Radno mjesto izmišljeno.

Sektor za razvoj, investicije i IT u infrastrukturi dostavlja svoje primjedbe kako sljedi:

SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 1. Predložena sistematizacija kojom Sektor za razvoj , investicije i IT infrastrukture postaje Služba u okviru sektora nije tehničko – tehnološki opravdana pa smatramo da isti treba da ostane kao sektor a ne služba . Izvršeno je degradiranje Sektora za razvoj , investicije i IT u infrastrukturi , gdje se sa sadašnjih 48 sistematizovanih radnih mjesta, broj istih u sektoru svodi na 10.  Shodno tome u prilogu predlažemo tabelarni prikaz sistematizacije      „ Sektora za razvoj investicije i informatičke tehnologije infrastrukture „. PRILOG 1.

Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije  dostavlja svoje primjedbe :

 1. Sektor sveden na nivo službi , osim toga , novim pravilnikom sektor za IS i IT je spojen sa druga dva sektora čiji opis poslova nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa sektorom za informacione sisteme i informatičke tehnologije. Na osnovu toga dajemo sljedeće prijedloge :

–          Da Sektor za IS i IT ostane samostalni sektor u Zajedničkim poslovima pod nazivom : Sektor za informacione tehnologije ( u praksi i okruženju Sektor za informacione tehnologije je samostalan , a zbog same prirode posla koji se obavlja u sektoru nema opravdanosti da bude spojen sa drugim sektorima ).

–          Da Sektor za informacione tehnologije zadrži postojeću unutrašnju organizaciju sa dvije službe  i to :

 1. Služba za upravljanje i održavanje IS i
 2. Služba za aplikativni razvoj i podršku.

–          Da se kod radnog mjesta Inžinjer za računarske mreže koje nosi 180 bodova doda zanimanje „ strukovni inžinjer elektrotehnike „.

EKONOMSKI POSLOVI

SEKTOR ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE I KONTROLING

Radi uporede istovjetnih radnih mjesta u drugim oblastima mjenjati termin „ Viši stručni saradnik „ i „ saradnik „ . Umjesto viši stručni saradnik koristiti termin „ Glavni referent „ za diplomirane ekonomist   sa 240 bodova i umjseto saradnik koristiti termin  „ referent“ za  diplomirane ekonomist sa 180 bodova .  To uraditi i u ostalim poslovima i sektorima.

SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO

 1. Pod rb. 2. BRISATI zamjenika direktora nema opravdanosti postojanja zamjenika direktora sektora . Pošto u osnovnoj djelatnosti kao što je : Sektor za vuču vozova , Sektor za OŠV , Sektor za STD isl. nema zamjenika direktora , sistematizacija pravljena za probrane radnike . Ostale primjedbe su iste kao i u sekatoru za finansije i kontroling.
 2. Odsjek za računovodstvene poslove Banja Luka je pretrpio 70% ukidanja radnih mjesta te traže da se taj procenat smanji na 10 % i u pravilnik uvrste sljedeća radna mjesta :
 3. Šef odsjeka za računovodstvene poslove 1 izvršilac ,
 4. Glavni referent ekonomskih poslova 1 izvršilac ,
 5. Referent ekonomskih poslova 1 izvršilac ,
 6. Referent materijalnog knjigovođe 3 izvršioca ,
 7. Referent pogonskog knjigovodstva 2 izvršioca ,
 8. Finansijski knjigovođa – operater 1 izvršioc ,
 9. Materijalni knjigovođa – operater 4 izvršioca ,
 10. Blagajni 1 izvršioc ,
 11. Referent za obračun naknada 1 izvršilac,
 12. Pogonski knjigovođa 1 izvršioca.

Inače spojiti ta dva sektora u jedan koji će glasiti SEKTOR ZA FINANSIJSKO RAČUNOVODSVENE POSLOVE  koji su neposredno vezani .

SEKTOR ZA NABAVKU I PRODAJU

Obavezno ispoštovati tačku 1.člana 10 pravilnika a to je da se za svako radno mjesto utvrdi zanimanje, što nije slučaj usvojene sistematizacije.  Kao što je napomenuto u prethodnim slučajevima , umjesto viši stručni saradnik koristiti termin „ Glavni referent „ za diplomirane ekonomist   sa 240 bodova i umjseto saradnik koristiti termin  „ referent“ za  diplomirane ekonomist sa 180 bodova .

 1. U dijelu rukovaoci skladišta Banja Luka dopuniti sa radnim mjestom  „ Rukovalac skladišta Sekcije za prevoz putnika i robe i Sekcije za upravljanje i regulisanje saobraćaja , ekonomski tehničar , SSS .

Služba za nabavke , prodaju i kontrolu kvaliteta

Pod red.br : 16. Stručni saradnik kontrole kvaliteta  treba BRISATI jer se radi o nesojivosti nadležnosti i nepravilnog razgraničenja dužnosti . Nabavljati robu i istovremeno biti nadležan za kontrolu nego te poslove treba da vrše tehničke službe za koje je roba nabavljena .

U USVOJENOJ SISTEMATIZACIJI NEMA SEKTORA ZA PLANIRANJE I ANALIZU . NESHVATLJIVA ČINJENICA DA NE POSTOJI SEKTOR ZA PLAN I ANALIZU POŠTO JE PLAN JEDAN OD OSNOVNIH POLUGA ZA SVAKO IZVJEŠTAVANJE , OPERATIVNE , KVARTALNE , POLUGODIŠNJE I GODIŠNJE IZVJEŠTAJE . PONOVO FORMIRATI SEKTOR ZA PLAN I ANALIZU .

PRAVNI POSLOVI

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE i SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE

Objediniti poslove sektora za pravne poslove i sektora za ljudse resurse . U sektoru za ljudske resurse ukinuti radno mjesto zamjenika direktora . Umjesto viši stručni saradnik koristiti termin „ Glavni referent „ za diplomirane pravnike   sa 240 bodova i umjseto saradnik koristiti termin  „ referent“ za  diplomirane pravnike sa 180 bodova .

POSLOVI INFRASTRUKTURE

Pod rednim br : 1. i 2. Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u koloni „ zanimanje „ BRISATI diplomirani inžinjer saobraćaja  , osnovna dijelatnost je građevina i elektrotehnika , što znači da su nosioci posla inžinjeri građevine i elektrotehnike , tako da je saobraćaj zastupljen u malom procentu . Uvrstiti u pravilnik obavezu da u koliko je izvršni direktor iz oblasti građevine njegov zamjenik mora biti iz oblasti elektrotehnike i obrnuto.

Pod rednim br : 3. umjesto radnog mjesta Pomoćnik izvršnog direktora za saobraćajno tehničke poslove  staviti Glavni inžinjer za saobraćajno – tehničke poslove. Saobraćajno – tehnički poslovi sa potrebnim službama se nalaze u Poslovima operacija , pa ovo radno mjesto predstavlja samo koordinaciju dodirnih poslova između infrastrukture i poslova operacija.

Pod  rednim br : 4. umjesto  radnog mjesta Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomske i administrativne poslove staviti Glavni referent za ekonomske i administrativne poslove.

Pošto se ti poslovi nalaze u okviru Ekonomskih poslova sa pripadajućim službama navedeni izvršioci bi bili samo koordinatori između  ekonomskih poslova i infrastrukture.

POSLOVI OPERACIJA

Pod rednim br : 1. i 2. Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u koloni „ zanimanje upisati pored dipl.ing.saob. i diplomirani ing. mašinstva . S tim ako je izvršni direktor dipl.ing.saobraćaja , uvrstiti u pravilnik , da zamjenik izvršnog direktora mora biti dipl.ing mašinstva i obrnuto.

Pod red.br: 3. Brisati  radno mjesto Pomoćnik izvršnog direktora za transportno komercijalne poslove jer te poslove obavljaju Direktori sektora sa pripadajućim službama . Dupliranje radnih mjesta.

Pod red.br: 4. Brisati  radno mjesto Pomoćnik izvršnog direktora za vuču i održavanje vučnih sredstava jer te poslove obavljaju Direktori sektora sa pripadajućim službama . Dupliranje radnih mjesta.

Pod red.br: 5. Radno mjesto Viši stručni saradnik za pravne poslove staviti radno mjesto Glavni referent za pravne poslove .

Pod red.br: 6. Radno mjesto Viši stručni saradnik za ekonomske poslove staviti radno mjesto Glavni referent za ekonomske  poslove .

Napomena : Izmjeniti  nazive stručne saradnike , saradnike i druge nazive koji se odnose za radna mjesta VSS sa 240 bodova i VSS sa 180 bodova , jedinstveno primjeniti za sve organizacione dijelove Društva tako što se izvršioci na radnim mjestima VSS društvenog smjera sa 240 bodova nazvati Glavni referenti ,  VSS sa 180 bodova – referenti , diplomirani inžinjeri u VSS sa 240 bodova Glavni inžinjeri i VSS sa 180 bodova inžinjeri. Ovo zbog toga da poslovi koji su po složenosti , obimu  rada i odgovornosti mogu da se isto vrednuju na nivou cijelog Društva . Ovim Pravilnikom to nije bio slučaj pa je prilikom vrednovanja radnih mjesta za isti obim rada , iste stručne spreme , iste složenosti rada i iste odgovornosti različito vrednovani u Pravilniku u radu tabelarni dio.

ODJELJENJE ZA KONTROLU PRIHODA I KONTOKORENTA

Kao što je napomenuto u prvom dijelu ovog akt , odjljenje za kontrolu prihoda treba da bude stacionirano u Kabinet generalnog direktora . Ovdje se radi o nespojivosti dužnosti i nepravilnog razgraničenja dužnosti gdje kontrolni organ neposredno podređen onome koga kontroliše.

SEKTOR ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE

TEHNIČKO KOLSKA SLUŽBA ( FUNKCIJA III ESM-a )

Pod red.br : 9 u koloni naziv radnog mjesta izmjeniti naziv radnog mjesta pa umjesta Kontrolno – prijemni organ za održavanje putničkih kola – elektro dio u radionici B treba da glasi „ KPO za putnička kola – mehanički dio i KPO za teretna kola radionica Banja Luka staviti 2 izvršioca .

Sekcija za prevoz robe i putnika RJ za TPK Banja Luka dopuniti sljedeće :

Pod red.br : 3. Pregledač kola stanica B. Luka sa 8 izvršilaca povećati na 12 izvršilaca.

Povećanje izvršioca sa 8 na 12 se traži zbog nemogućnosti izvršenja radnih zadataka , jer odsustvovanje sa rada samo jednog radnika zbog opravdanih razloga , korišćenje godišnjih odmora , viška sati , zamjena , bolovanja i sl . dovelo bi u pitanje sam proces rada.

Pod red.br : 6. Čistač kola sa 8 izvršilaca povećati na 12 izvršilaca .

U skladu sa odredbama pravilnika 258 , perači kola vrše čišćenje i pranje kola DMG putničkih i teretnih kola ( unutrašnje i vanjsko ) , predviđeno je 8 izvršioca tačno onoliko koliko je potrebno za izvršenje radnih zadataka . Odsustvovanje sa rada samo jednog radnika zbog opravdanih razloga , korišćenje godišnjih odmora , viška sati , zamjena , bolovanja i sl . dovelo bi u pitanje sam proces rada.

Upisati red.br.7. radno mjesto „ Nadzornik čistača kola „ položen ispit po Pravilniku 646 , 1 izvršilac.

Nadzornik čistača kola je obavljao poslove rukovodioca , vršio kontrolu kvaliteta izvršenih radova i održavao uređaje i opremu , vodio evidenciju o izvršenom pranju , pravio raspored radnika i sl. smatramo da navedeno radno treba da bude sistematizovano.

RADNA JEDINICA ZA TPK NOVI GRAD

Pod red.br : 2. Nadzornik predgledača kola predviđena 2 izvršioca a u stanici Dobrljin nije ni jedan . Predvidjeti Nadzornika pregledača kola u stanici Dobrljin 1 izvršilac.

SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA DOBOJ

Uvrstiti nova radna mjesta : 1)  Glavni inžinjer za elektro dio za održavanje voznih sredstava  , 1 izvršioc  VSS 240 bodova itd . 2) Glavni inžinjer mehanički dio za održavanje voznih sredstava , 1 izvršioc  VSS 240 bodova itd.

ZAKLJUČAK :

Pošto je  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta napravljen tako da ne oslikava stvarne potrebe Društva , što se vidi iz gore navedenog , dajemo predlog da se formira stručna komisija sastavljena od članova Uprave Društva i sidikata sa zadatkom da se razmotre  dostvljene primjedbe i prijedlozi svih sindikata s ciljem uasglašavanja konačnog teksta pravilnika na obostrano zadovoljstvo svih učesnika .

Svaka druga varijanta izrade pravilnika dovela bi Društvo u krajnje nepovoljan i bezizlazan položaj u finansijskom i svakom drugom pogledu.

PREDSJ_______________________”.

                         

 

Analizom i uporedbom ”Mišljenja na Pravilnik o sitematizaciji i organizaciji radnih mjesta u ŽRS” sa ”Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta ŽRS” koji je donio menadžment, utvrdili smo da su primjedbe sadržane u aktu sindikalnih organizacija u skladu sa važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima što upućuje na zaključak da su ih radila stručna lica što raduje jer je očigledno da su sindikalne organizacije sastavile stručne timove od obrazovanih stručnih i iskusnih kadrova sa kojim se nesposobni menadžment ne može ravnopravno nositi.