No­vin­ska pri­ča o Va­si­li­ju Vu­jo­vi­ću, mla­dom hi­rur­gu iz Beo­gra­da, objav­lje­na na stra­ni­ca­ma broj­nih srpskih por­ta­la, odje­knu­la je i ši­rom svi­je­ta, pa ga je ne­da­vno bri­tan­ski “Dej­li Mejl” pro­gla­sio naj­se­ksi do­kto­rom na svi­je­tu!

Vu­jo­vi­ću ova las­ka­va ti­tu­la sva­ka­ko pri­ja, a či­nje­ni­ca da mu dje­voj­ke ra­do po­ka­zu­ju svo­ja obnažena ti­je­la na pre­gle­di­ma, ne­ka­da zna bi­ti i opterećujuća.

– Mo­ram da odo­li­je­vam ra­znim is­ku­še­nji­ma, od me­ne se oče­ku­je mno­go u sva­kom tre­nut­ku. Sve to može da im­po­nu­je i pri­ja, sa­mo čo­vjek tre­ba da na­uči da se bo­ri sa tim – kaže Vu­jo­vić.

Ovaj kršni dva­de­se­to­smo­go­diš­njak ro­đen je na Ce­ti­nju, a tre­nu­tno ima beo­grad­sku adre­su, gdje je i za­vršio me­di­cin­ski fa­kul­tet i pri­vo­di kra­ju specijali­za­ci­ju re­kon­stru­kti­vne, plas­ti­čne i es­tet­ske hi­ru­gi­je na Voj­no-me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji. Osim to­ga, ra­di i u ne­ko­li­ko pri­va­tnih kli­ni­ka za es­tet­sku hi­rur­gi­ju kao asis­tent.

Či­nje­ni­ce kažu – osim što je li­jep, Va­si­li­je je i ve­oma pa­me­tan i us­pje­šan mla­di čo­vjek.

Čim sam upi­sao fa­kul­tet, odmah sam poželio da bu­dem hi­rurg. Po­tre­bno je ima­ti i ener­gi­ju za to, a ja sam već na dru­goj godini fa­kul­te­ta po­ka­zi­vao ve­li­ku ra­do­zna­lost. Sje­ćam se je­dnog slu­ča­ja iz Ur­gen­tnog cen­tra, ka­da je pa­ci­jent do­šao sa prstom u ke­si, svi stu­den­ti su se skla­nja­li, a ja sam prvi sko­čio da vi­dim, ka­ko bih pro­bio led. Po­sli­je mi se slo­ši­lo – pri­ča ovaj zgo­dni do­ktor, ko­ji je i otac pe­to­go­diš­njeg dje­ča­ka.

Ipak, pri­je ne­go što je upi­sao me­di­ci­nu, Va­si­li­jev san je bio da glu­mi u Ce­ci­nim spo­to­vi­ma.

Ce­ca je mo­ja omi­lje­na pje­va­či­ca i to mi je bi­la ve­li­ka želja. Eto, ipak sam kre­nuo dru­gim pu­tem, pa ni­sam za­pli­vao manekenskim vo­da­ma. Ali, to­kom ope­ra­ci­ja, vo­lim da slu­šam mu­zi­ku. Ce­ca je, na­ra­vno, na prvom mjes­tu, a ra­do slu­šam i Čolu, Di­na Mer­li­na, To­ni­ja Ce­tin­skog… Omi­lje­nu pje­smu baš i ne­mam, ali ovih da­na su mi naj­draže “Ja bez te­be ne mo­gu da živim” od Ha­li­da Be­šli­ća i “Žal” od Ša­ba­na Ša­uli­ća – na­vo­di Va­si­li­je.

Ovaj do­ktor kaže da su mu ugla­vnom pa­ci­jen­ti žene, ali mu se za po­moć obra­ća­ju i mu­škar­ci.

– Kod žena je po­ve­ća­nje gru­di naj­češ­ća in­ter­ven­ci­ja. Ta­ko­đe, žele i po­ve­ća­nje usa­na i za­dnji­ce, sre­đi­va­nje ka­pa­ka, a kod starijih žena je pri­su­tan i fej­slif­ting. Mu­škar­ci, ta­ko­đe, žele pu­ni­je usne. Mno­gi do­la­ze sa stra­hom, ne­la­go­dom, ali se to sve preva­zi­đe. Po­red tan­kih usa­na, mu­škar­ci­ma je dos­ta pro­ble­ma­ti­čan i nos, pa to čes­to sre­đu­ju, kao i kap­ke – na­vo­di Vu­jo­vić.

Iako se ba­vi po­zi­vom gdje je vi­zu­el­no sa­vršen­stvo kraj­nji cilj, Va­si­li­je u pri­va­tnom živo­tu dru­ga­či­je ra­zmiš­lja.

Fi­zi­čki iz­gled dje­voj­ke mi ni­je pre­su­dan, lje­po­ta je u oči­ma po­sma­tra­ča i važno je da je ona me­ni li­je­pa sa svim svo­jim osobina­ma. Vo­lim da sam u druš­tvu in­te­re­san­tnih, za­ba­vnih i du­ho­vi­tih žena. Dje­voj­ke bla­ge na­ra­vi su moj tip, ne vo­lim agresi­vne ti­po­ve – za­vrša­va svo­ju pri­ču “naj­se­ksi do­ktor na svi­je­tu”.