U ranim prijepodnevnim časovima predsjednik Srpske Milorad Dodik se pojavio među radnicima okupljenim na željezniičkoj stanici u Banja Luci, oko radnog kolege Knežević Čede simbola otpora menadžmentu uzdignutom iznad zakona. Predsjednik je informisao prisutne da će plata biti isplaćena tokom dana, a kako drugih zahtjeva nije bilo druženje je, uz obostranu radost nastavljeno u bašti Ćelinog restorana u kojem je većina od tristotinjak prisutnih  stojeći nazdravljala predsjedniku koji je bio domaćin. Vrijeme je uz, za sve relaksirajući i prijatan razgovor proteklo pre-brzo.

Pravda otkriva detalje koji su prethodili dolasku predsjednika Srpske među radnike. Nakon što je posjetio Vladu i prisustvovao zajedno sa predsjednicom i nekolicinom članova Vlade sastanku na kome su o svom viđenju uzroka nezadovoljstva i stanja u ŽRS, informisali predstavnici šest sindikata sa jedne strane i generalni direktor sa druge strane,  predsjednik je iznio mišljenje da je težište aktivnosti odvratiti ljude od daljeg narušavanja zdravlja i da će prije aktivnog uključivanja u razgovor vidjeti šta može učiniti da se gladovanje prekine. Na pitanje šta ako ga neko opsuje, uslijedilo je pitanje i odgovor u njemu svojstvenom stilu, a zašto bi me neko psovao, nisam kriv uzvratiću pa šta.

Predsjednik Dodik je i prije odlaska među radnike u štrajku glađu shvatio, da su inicijalnu kapislu za lavinu nezadovoljstva predstavljali : Pravilnik o radu i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽRS. Ni jedan od dva pravilnika nisu u sklasu sa Zakonom o radu. U tekstualnom dijelovu, ništa ni sa čim, a gotove sve u suprotnosti sa zakonom. Brojnim radnim mjestima sistematizovanim i rezervisanim za privilegovane, saradnike ili rođake nedostaju imena. Rukovodiocima je rezervisano pravo povećanja plate brojnim privilegovanima i do 70  %. Prisutni članovi Vlade i predsjednik Republike su razumjeli da su podzakonski akti, odnosno nabrojani Pravilnici, neodrživi ne samo što su u suprotnosti sa zakonima, obaveza je zajednički rad obje strane na izradi pravilnika, a posebnu obavezu predstavlja uvažavanje primjedbi  na usklađenost pravilnika sa zakonom.

Sindikati su  dopisom  resornom Ministarstvu saobraćaja upućenom  još 06. 03. 2017. godine koji su dostavili na adrese nadležnih  tražili stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o radu ŽRS.

 

Postignut je dogovor da se doneseni pravilnici stave van snage i pristupi izradi novih u čemu će učestvovati i sindikati a što je bio zahtjev i uslov Svjetske banke za učestvovanje u kreditiranju restruktuiranja ŽRS.

 

Nadzorni odbor ŽRS, je na prijedlog uprave bez i jedne usvojene primjedbe sindikata usvojio pravilnike.

 

Predmet koji se odnosi na primjedbe sindikata na osporene pravilnike  možete pročitati u cijelosti :

 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA RS

n/r Ministar saobraćaja i veza RS

 

PREDMET: Stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji i

sistematizacije radnih mjesta ŽRS i Pravilnik o radu ŽRS

do izrade novih akata –traži se-.

 

Obraćamo vam se sa zahtijevom da se novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o radu, koji su stupili na snagu 3. marta 2017. godine a čija primjena bi se obezbijedila u prelaznom periodu od tri mjeseca, stave van snage do izrade novih pravilnika. Navedeni pravilnici nisu usaglašeni sa zakonima i pravnom regulativom pa njihova primjena je izazvala veliko ogorčenje i strah radnika što može proizvesti duge i skupe sudske procese s, kao i drugi vid rigoroznih postupaka koje neće donijeti nikome dobro. U ovom našem obraćanju osvrnutćemo se na samo neke ključne nedostatke i nepravilnosti utvrđene ovim aktima sljedećim redom :

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

  1. Prilikom izrade navedenog pravilnika nije se vodilo računa o Zakonu o radu, Zakonu o klasifikaciji zanimanja, Zakonu o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS, Zakona o računovodstvu i reviziji RS i drugi. Svaki podzakonski akt koji nije usaglašen sa Zakonom je ništavan i nemože se primjenjivati.
  2. Zakon o radu zahtjeva da se prije utvrđivanja viška radnika utvrdi Program zbrinjavanja radnika. Prije izrade Programa o zbrinjavanju radnika trebalo je izvršiti analizu radnih mjesta, utvrditi koji profil radnika nije potreban ŽRS, definisati koja su to radna mjesta, napraviti opis radnih mjesta. Ništa od gore navedenog nije urađeno, naprotiv, sistematizacija je napravljena da se obračuna sa pojedincima, prijateljima, kumovima, rodbini,  stranačkim kolegama i poslušnicima obezbijedi lagodan život.
  3. U navedenoj sistematizaciji prekršen je Zakon o klasifikaciji zanimanja pa se za pojedina radna mjesta nije razgraničilo zanimanje od stručne spreme npr. kolona „zanimanje „ stoji ”VSS tehničke struke” …koje ? nezna se, ili zanimanja SSS, koja ? nezna se itd. Očiti primjer kršenja navedenog zakona i namještanje radnih mjesta radnicima stručnog profila kojih ne treba Željeznici.
  4. U navedenom pravilniku, zaista radna mjesta, istog obima rada, iste složenosti rada u različitim zanimanjima određena je različita stručna sprema negdje je to SSS, negdje VŠS, a negdje VSS. Očiti primjer namještanja radnih mjesta pojedincima, a ne utvrđivanje radnih mjesta za potrebe Željeznice.Samim tim i plate su različite.
  5. U pravilniku se posjedovanje certifikata tretira isto kao i licenca (dozvola za rad koju izdaje Ministarstvo) što je potpuno neshvatljivo to bi isto bilo kada bi apsolventa na saobraćajnom fakultetu izjednačili sa dipl. ing. saobraćaja, što je nedopustivo. Primjer, u navedenoj sistematizaciji , u Odjeljenju interne revizije ukinuto je radno mjesto Glavnog revizora koji treba da ima licencu (dozvolu za rad) a bez njega Odjeljenje ne može da radi, a kao dar ostavljen medicinski tehničar koji saziva radne sastanke revizije, vodi zapisnik sa sastanaka revizije i potpisuje revizorske izvještaje a u sistematizaciji u rubrici zanimanje se vodi kao SSS, namjerno izostavljeno zvanje medicinskog tehničara. Prekršeni Zakon o sistemu internih finnsijskih kontrola u javnom sektoru RS i Zakona o računovodstvu i reviziji RS.
  6. Što je još više zabrinjavajuće da pojedini direktori i njihove porodice, supruga, djeca zaposleni na željeznici imaju i poslovni prostor u prostorijama Željeznice i ne strahuju od gubitka radnog mjesta a radnici čija plata iznosi jedva 400 KM, je oduzet topli obrok i troškovi prevoza na posao i sa posla a izdržava višečlanu porodicu u kojoj niko ne radi, proglašava se tehnološkim viškom i strahuje za svoje radno mjesto .

 

PRAVILNIK O RADU

(promjedbe)

Prilikom izrade Pravilnika o radu data je mogućnost Upravi preduzeća, da u skladu sa Zakonom o radu, u prelaznom periodu usaglasi i donese kolektivni ugovor između poslodavca i sindikata ali u slučaju nedonošenja kolektivnog ugovora Uprava može donijeti Pravilnik o radu. Zakonom o radu je decidno naznačeno da Pravilnik o radu ne smije sadržavati odredbe kojima se radniku daju manja prava ili nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni u zakonu. Naročita pažnja treba biti posvećena da svi radnici budu tretirani jednako pod istim kriterijima bez diskriminacije. Međutim ovim pravilnikom je u potpunosti prekršen Zakon o radu gdje ukazujemo samo na neke ključne propuste koji prouzrokuju veoma negativne posledice za sve radnike npr :

  1. Prilikom određivanja plata nije utvrđena ukupna dozvoljena masa isplate plate koja bi se podjelila na platu koju radnici dobijaju po kojeficijentu a ostatak za dodatak na rad. U tom slučaju bi bilo tačno određeno koliko povećanje plate može podnijeti jedno radno mjesto. U ovom pravilniku povećanje plate za pojedina radna mjesta (direktori sektora i pojedinci, (Generalnom direktoru mili ljudi) dobili su ili ugovorenu platu ili povećanje plate i do 70 %, naravno, na štetu plate radnika. Generalni direktor izjavljuje u medijima da zbog ekonomske situacije ne može povećati platu radnicima. Izgleda da teška ekonomska situacija nekom ide u prilog a nekom ne, smatramo da ekonomska situacija mora da se odrazi na sve radnike jednako bili ljubimci ili ne bili ljubimci Generalnog direktora.
  2. Imajući u vidu gore navedeno (naveden je samo dio toga) jasno je zašto Generalni direktor želi da se tabelarni dio kolektivnog ugovora uvrsti kao sastavni dio Pravilnika o organizacijii i sistematizaciji radnih mjesta jer mu omogućava da samoinicijativno određuje raspon kojeficijenata svakog radnog mjesta i njihovim ničim opravdanim dodatkom, naravno vodeći račun a o radnicima njemu podobnim

–           U izradi Pravilnika i njenom donošenju većina učesnika je bilo saobraćajne struke npr: Generalni direktor dipl. ing. saob, Predsjednik Nadzornog odbora dipl. ing. saob, Izvršni direktor infrastrukture dipl. ing. saob, Izvršni direktor Poslova operacija i njegov zamjenik dipl.ing saob. koji su zloupotrebom svoga položaja, odredili prioritete u vrednovanju, tako što su radnicima iz saobraćaja na uštrb drugih zanimanja povećali dodatke npr: Zatim se ničim opravdano, otpravniku vozova u stanici I ranga uvećava dodatak na platu sa procenta 15% na 20% i na taj način se izjednačava sa dodatkom radnog mjesta mašinovođe. Dobro je poznato svima pa i vama gospodo, da je mašinovođa kroz uslove rada, odgovornost, složenost posla, od samog postojanja ženjeznica uvijek imao veći koeficijent i dodatak nap latu, a što se danas primjenjuje i poštuje u svim željeznicama u okruženja osim ŽRS. Priroda posla je takva da se ta dva radna mjesta moraju razlikovati u dodatcima na uslove rada a nikako ne mogu biti izjednačeni. Pozivamo Upravu Društva da ovo ispravi dali kroz povećanje dodatka imašinovođama ili na neki drugi način samo mora postojati razlika u dodatku na platu, jer u protivnom mašinovođe neće prihvatiti ovakvu mogućnost i boriće se svim raspoloživim sredstvima da tu načinjenu nepravdu isprave.

 

  1. Izjava Generalnog direktora da primjedbe sindikata na navedene pravilnike nisu suštinske i korektne ,nije tačna jer je on lično naredio da se primjedbe ne uzimaju u obzir uošte , a zamjenik izvršnog direktora operacija nije dao ni da se pogledaju.

 

Posljednji put vas molimo da navedene pravilnike stavite van snage do izrade novih, kao i da stavite van snage odluku o imenovanju komisije za izradu kriterija za primjenu navedenih pravilnika a ne kao što je najavljeno da se odlaže njihova primjena na redna tri mjesesca, kako naša prava nebi morali štititi na ulicii putem suda .

Poslovanjena ŽRS je dovedeno do kolapsa, ovakvim bahatim radom uprave za šta niko nije odgovarao, krivica se baca na radnike i njihove porodice koji je dva sastavljaju kraj sa krajem . Krajnje je vrijeme da uprava na čelu sa Generalnim direktorom podnese ostavku, odnosno da se smjeni uprava i generalni direktor, da se stave van snage nezakoniti pravilnici, da se stavi van snage Odluka o imenovanju komisije za izradu kriterija primjene pravilnika i da se skine odgovornost saradnika zbog nesavjesnog poslovanja .

Iz nabrojanih razloga resorno Ministarstvo, Vlada i predsjednik Srpske, dijele mišljenje da se doneseni pravilnici ponište, a novi donesu u saradnji sa sindikatima