Dva­de­set­de­ve­to­go­diš­nji Dra­gan Ale­ksić iz Lo­zni­ce, za­ra­đu­je i po ne­ko­li­ko pro­sje­čnih pla­ta mje­se­čno. Naj­ve­ću za­ra­du imao je u okto­bru pro­šle go­di­ne, ka­da je u džep sta­vio 6.700 evra.

Za tu su­mu ni­je ni ko­pao ni orao, već se kla­dio!

– Ka­da sam prvi put u spor­tskoj kla­di­oni­ci odi­grao ti­ket, ni­sam ni slu­tio da će u bu­du­ćnos­ti to bi­ti mo­je za­ni­ma­nje i da ću od to­ga do­bro ži­vje­ti. U počet­ku je bi­lo mno­go pa­do­va, de­ša­va­lo se da za sve­ga ne­ko­li­ko mi­nu­ta iz­gu­bim i po hi­lja­du evra. Ali, oda­vno sam pres­tao da igram na sre­ću – go­vo­ri Dra­gan i do­da­je da je za sko­ro de­ce­ni­ju, ko­li­ko se akti­vno ba­vi ovim “po­slom”, sa­mo je­dan mje­sec bio u mi­nu­su.

Ipak, na­gla­ša­va, on ne za­ra­đu­je mi­li­one, jer da bi se do­bio no­vac na ovaj na­čin, po­tre­bno je stav­lja­ti ve­li­ke ulo­ge.

– Obi­čni igra­či sa­nja­ju ve­li­ke pa­re sa ma­lim upla­ta­ma. To je­dnos­ta­vno ni­je mo­gu­će, jer oni ta­ko na­sje­da­ju na pro­pa­gan­du kladi­oni­ce. Gdje ste ču­li da je ne­ko ne­gdje na uloženih 200 di­na­ra do­bio mi­li­one. To su du­go­ro­čno naj­pro­fi­ta­bil­ni­ji ti­ke­ti za kladioni­ce, a ne za igra­če – na­vo­di Dra­gan gre­ške ljudi ko­ji igra­ju spor­tsku kla­di­oni­cu.

Do­da­je da je tu ri­ječ o čis­toj ma­te­ma­ti­ci i da ne­ma mno­go ve­ze sa sre­ćom i koc­kar­skim osje­ća­jem.

– Na­pra­vio sam šest ra­zli­či­tih na­či­na za si­gur­nu za­ra­du na kla­di­oni­ci i za sva­ki vo­dim po­se­bnu sta­tis­ti­ku ko­ja, na dugoročnom pla­nu, do­no­si pro­fit. Je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih na­či­na za spor­tsku za­ra­du je ar­bi­traža, gdje se po­kri­va sva­ki mogu­ći is­hod uta­kmi­ce. Ova­kvih uta­kmi­ca ima na sto­ti­ne dne­vno, a one su po­slje­di­ca po­mje­ra­nja kvo­ta to­kom vre­me­na i razli­ke u po­nu­di izme­đu kla­di­oni­ca. Po­red to­ga, pos­to­ji još ne­ko­li­ko na­či­na za si­gur­nu za­ra­du, kao što je ko­ri­šte­nje bo­nu­sa dobro­do­šli­ce za no­ve igra­če, do­bi­ja­nje fre­ebet op­kla­da u on­lajn kla­di­oni­ca­ma, igre na po­ene igra­ča, a tu su i pro­fe­si­onal­ni tipste­ri – na­vo­di Dra­gan ne­ke od na­či­na za si­gur­nu za­ra­du i is­ti­če da je ve­li­ki pro­ti­vnik po­ke­ra, ru­le­ta i slot apa­ra­ta, jer sma­tra da su lju­di do­vo­ljno pa­me­tni da shva­te da ni­kad ne­će na­dmu­dri­ti sof­tver ko­ji je pro­gra­mi­ran ta­ko da lju­di­ma uzi­ma no­vac.

Da je ozbi­ljan u svom po­slu, po­ka­zu­je i ti­me što ima stan­dar­dno ra­dno vri­je­me, od 9 do 15 ča­so­va ra­dnim da­ni­ma, dok se vi­ken­dom ra­di od uju­tro do uve­če.

S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da ima kon­stan­tan pro­fit, Ale­ksić je ne­poželjan igrač.

– Kla­di­oni­ce se šti­te od do­bi­ta­ša, ta­ko što ih tje­ra­ju od se­be. Mo­je na­lo­ge blo­ki­rao je ve­li­ki broj evrop­skih i srpskih kla­di­oni­ca. Ne oba­zi­rem se na to, sa­da naj­vi­še igram azij­ske kla­di­oni­ce. Mi­je­njam iden­ti­te­te i tru­dim se da bu­dem ispod ra­da­ra. U azijskim kla­di­oni­ca­ma su ve­će kvo­te i kod njih ne­ma pro­ble­ma sa upla­tom – pri­ča Dra­gan.

Nov­cem od kla­di­oni­ce, obi­šao je svi­jet, a na je­dnom pu­to­va­nju upo­znao je da­naš­nju su­pru­gu Ku­ban­ku Da­ilis. Us­ko­ro oče­ku­ju i pri­no­vu.

Pla­ni­ra­mo da po­ro­di­cu po­dižemo u Srbi­ji, a vi­dje­će­mo ka­ko će se u bu­du­ćnos­ti ra­zvi­ja­ti Ku­ba. Ni­kad se ne zna, možda se prese­li­mo na ovo ka­rip­sko os­trvo –za­klju­ču­je Ale­ksić.