Ako sud­sko vi­je­će Ha­škog tri­bu­na­la bu­de su­di­lo na osno­vu či­nje­ni­ca pre­zen­to­va­nih u to­ku pos­tup­ka, ge­ne­ral Rat­ko Mla­dić će u no­vem­bru bi­ti slo­bo­dan čo­vjek. Ali, da bi do­če­kao no­vem­bar, mo­ra ima­ti ade­kva­tno li­je­če­nje. Od de­cem­bra pro­šle go­di­ne, nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje je po­gor­ša­no i za­hti­je­va bol­ni­čki tre­tman.

Ovo su ri­je­či Dar­ka Mla­di­ća, si­na ra­tnog ko­man­dan­ta Voj­ske Re­pu­bli­ke Srpske Rat­ka Mla­di­ća, ko­ji u pri­tvor­skoj je­di­ni­ci Ha­škog tri­bu­na­la, če­ka prvos­te­pe­nu pre­su­du.

On do­da­je da je odlu­ka sud­skog vi­je­ća da i po­red čvrstih ga­ran­ci­ja Rus­ke Fe­de­ra­ci­je, ne odo­bri nje­go­vo pu­šta­nje na pri­vre­me­nu slo­bo­du zbog li­je­če­nja, skan­da­lo­zna i po­li­ti­čki mo­ti­vi­sa­na.

– Žal­be­ni pos­tu­pak je u to­ku i na­dam se da će dru­gos­te­pe­na pre­su­da bi­ti dru­ga­či­ja. Ne pos­to­ji ni­je­dno pra­vno obra­zloženje za­što mu ni­je odo­bre­no li­je­če­nje u Ru­si­ji. Sva pra­vi­la smo ispo­što­va­li i ispu­ni­li sva­ki uslov – kaže Dar­ko Mla­dić.

Ima li ge­ne­ral Mla­dić po­vje­re­nja u lje­kar­sku eki­pu?

– Je­dno je stvar nje­go­vog uvje­re­nja, a dru­go je stvar re­al­ne pro­cje­ne. An­gažova­li smo emi­nen­tne struč­nja­ke iz Beo­gra­da i oni su ut­vrdi­li ve­li­ke pro­pus­te u li­je­če­nju. Ne­ke ele­men­tar­ne stva­ri ni­su ura­đe­ne ka­ko tre­ba. Ni­je za­do­vo­ljan tre­tma­nom, jer ne može ura­di­ti ni na­jo­sno­vni­ji test na srcu. Oni ga, za­mi­sli­te, li­je­če ma­sažom. Kao da su bo­lo­vi uzro­ko­va­ni grče­njem mi­ši­ća. Ov­dje se ra­di o mno­go ozbi­ljni­jim srča­nim pro­ble­mi­ma.

Da li se, on­da, može re­ći da Ha­ški tri­bu­nal svje­sno ubi­ja ge­ne­ra­la Rat­ka Mla­di­ća?

Ja se na­dam da ni­je ta­ko, ali či­nje­ni­ce i pro­pus­ti ko­je smo ot­kri­li, na­vo­de na to da je ovo pi­ta­nje na mjes­tu. Lje­ka­ri ko­ji su ra­di­li ili ni­su ura­di­li odre­đe­ne te­ra­pi­je, po svo­joj stru­čnos­ti mo­ra­li su zna­ti da je on za bol­ni­čko li­je­če­nje. Ako to sve zna­mo, pos­tav­lja­mo pi­ta­nje ka­kvi su im mo­ti­vi i na­mje­re. Si­gur­no ni­su do­bri.

Pos­to­ji li ra­zli­ka u tre­tma­nu op­tuženi­ka Ha­škog tri­buna­la, ka­da upo­re­di­te tre­tman Srba, Hrva­ta i Boš­nja­ka?

U pra­vil­ni­ku Ha­škog tri­bu­na­la ja­sno sto­ji da su dužni da sva­kog pri­tvo­re­ni­ka tre­ti­ra­ju na is­ti na­čin. Ali, ne­do­slje­dnost i te ka­ko pos­to­ji, po­go­to­vo ka­da je u pi­ta­nju srpski ofi­cir­ski ka­dar. Ima­te pri­mjer Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja ka­da je pu­šten na slo­bo­du, a ni­je bio bo­les­tan. Pri­hva­ti­li su ga­ran­ci­ije UN­MIK-a, pri­vre­me­ne ci­vil­ne upra­ve Ko­so­va i Me­to­hi­je, a mom ocu ne pri­hva­ta­ju ga­ran­ci­ju Rus­ke Fe­de­ra­ci­je.

Da li i ge­ne­ral Mla­dić oče­ku­je oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du?

– On sma­tra da se od­bra­nio! Ču­je­mo se sva­ko­dne­vno, uvje­ren je da bi sva­ka pre­su­da, osim oslo­ba­đa­ju­će, bi­la ne­pra­ve­dna. Nažalost, svi se bo­ji­mo po­li­ti­ke, ali ako se bu­de su­di­lo po me­đu­na­ro­dnom pra­vu i stan­dar­di­ma ko­ji se pri­mje­nju­ju­ju u ci­je­lom svi­je­tu, on će u no­vem­bru sti­ći u Beo­grad. Ipak, ulo­ga Pre­tre­snog vi­je­ća iza­zi­va za­bri­nu­tost, pa je bo­ja­zan ve­li­ka, ali i na­da da će bi­ti sve ka­ko tre­ba.

Ra­ni­je ste re­kli da su dvo­ji­ca od tro­ji­ce su­di­ja pris­tra­sni. Ka­ko se no­si­te sa ti­me?

– Te­ško se no­si­ti sa ne­prav­dom, a na­ša po­ro­di­ca se bo­ri već go­di­na­ma. On je po me­di­ji­ma una­pri­jed pre­su­đen i osu­đen. Te­ško je to po­bi­ti, ali vje­ru­je­mo da ima na­de, jer sve ono što smo pre­zen­to­va­li to­kom su­đe­nja da­je je­dnu no­vu di­men­zi­ju da je Rat­ko Mla­dić he­roj, a ne zlo­či­nac. Vje­ruj­te, on spa­va snom pra­ve­dni­ka, jer ima mir­nu sa­vjest.

Ta­kav stav di­je­li ve­li­ki dio srpskog na­ro­da, po­go­to­vo u Re­pu­bli­ci Srpskoj?

– Si­gur­no da mu to da­je sna­gu. Po­drška ko­ja pos­to­ji u na­ro­du, tje­ra ga da iz­drži sve ovo. Ipak, odnos za­pa­da pre­ma na­šim he­ro­ji­ma, po­ka­zu­je i odnos pre­ma ci­je­lom na­ro­du. Zlo­čin­ci ko­ji su li­čno okrva­vi­li ru­ke, pro­mo­vi­sa­ni su u po­li­ti­čke li­de­re ne­kih na­ro­da, a sa dru­ge stra­ne, na­ši he­ro­ji tru­nu po ka­za­ma­ti­ma Evro­pe. Rat­ko Mla­dić je žrtvo­vao se­be i svo­ju po­ro­di­cu za Re­pu­bli­ku Srpsku, da se stvo­ri država za­pa­dno od Dri­ne, od­bra­ni od unu­traš­nje agre­si­je, ali i NA­TO pa­kta.

Ka­da bi s­e mo­glo vra­ti­ti vri­je­me, da li bis­te sa­vje­to­va­li oca da ide is­tim pu­tem, po­go­to­vo onim ra­tnim?

– Po­no­san sam na nje­ga! Sve što je ura­dio, bi­lo je is­pra­vno, od­bra­na RS, ni­gdje ni­je bio ide­olog, na­re­dbo­da­vac bi­lo ka­kvog zlo­či­na. Čak je svo­jim ra­dom do­pri­nio to­me da spa­ša­va ci­vi­le iz ra­tnog su­ko­ba Hrva­ta i Boš­nja­ka, iako u tim okol­nos­ti­ma ni­je imao ni­kakv in­te­res za ti­me. Ka­sni­je su mu ti is­ti vra­ti­li “Olu­jom”. Do­ći će vri­je­me ka­da će se nje­go­va ulo­ga ra­svi­je­tli­ti i ka­da će­mo svi bi­ti po­no­sni na nje­ga.

Gdje vi­di­te nje­go­vo mjes­to u is­to­ri­ji srpskog na­ro­da?

– Li­čno sam vi­dio tu nje­go­vu bor­bu i na­por da se spa­si na­rod. U te­škom vre­me­nu imao je sa­mo je­dan na­um – da nam se ne po­no­ve 1941. go­di­na, Ja­do­vno i Ja­se­no­vac, ka­da je nad na­šim na­ro­dom iz­všen ge­no­cid. Spa­sio nas je to­ga, ali i po­dje­la na če­tni­ke i par­ti­za­ne, jer smo se u pro­te­klom ra­tu bra­ni­li pod je­dnom srpskom zas­ta­vom, bez ide­olo­ških po­dje­la. To ni­ko ne može da ospo­ri, pa čak ni ne­pri­ja­te­lji.

Može li se ko­jim slu­ča­jem de­si­ti da vaš otac još je­dnom pro­đe po­red stro­ja srpskih voj­ni­ka?

Već sam re­kao da je on od­bra­njen i da će u no­vem­bru bi­ti slo­bo­dan čo­vjek, ako se bu­de po­što­va­lo me­đu­na­ro­dno pra­vo. Vje­ru­jem da će iz­vrši­ti smo­tru, pa ma­kar i po­ča­snu, jer to ni­ko ne bi vo­lio vi­še od nje­ga. Možda do­go­di­ne do­đe i na pro­sla­vu Da­na Re­pu­bli­ke u Ba­nja­lu­ku.

Ka­da je de­da Rat­ko vi­dio svo­ju unu­čad?

Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, vi­dio je unu­ku. Ide­mo pe­ri­odi­čno u po­sje­te, na­ra­vno da se ra­du­je tim su­sre­ti­ma, kao što se ra­du­ju i dje­ca svom dje­du.

“Narodne novine”