Uko­li­ko kra­jem ju­na kre­ne­te da ku­pi­te “Be­mi­ne” ci­pe­le u uli­ci Voj­vo­de Pe­re Kre­ce 13 u Ba­nja­lu­ci, na ula­zu u fa­bri­ku do­če­ka­će vas prva da­ma Ame­ri­ke Me­la­ni­ja Tramp!

Na­ime, Ma­rin­ko Umi­če­vić, di­re­ktor Fa­bri­ke obu­će “Be­ma” na­jav­lju­je da će is­pred fa­bri­ke us­ko­ro bi­ti pos­tav­ljen kip Me­la­ni­je Tramp, su­pru­ge predsjedni­ka SAD, u pri­ro­dnoj ve­li­či­ni.

Me­la­ni­ja će, kaže, no­si­ti “Be­mi­ne” ci­pe­le i tor­bu, a izva­ja­će je Ste­vo Se­lak, po­znat po to­me što je na­pra­vio ki­po­ve Pu­ti­na i Tram­pa.

U je­dnom raz­go­vo­ru sa Se­la­kom do­šli smo na ide­ju da na­pra­vi­mo Me­la­ni­jin kip. Po­što je u Se­la­ko­vom dvo­ri­štu Tramp, u mom dvo­ri­štu – u dvo­ri­štu “Be­me”, bi­će Me­la­ni­ja. Bi­tno je da obo­je bu­du u Ba­nja­lu­ci – is­ti­če Umi­če­vić.

On kaže da će gra­dnjom ovog ki­pa os­ta­ti uspo­me­na na ci­je­lu pri­ču o nje­nom do­las­ku u Bi­je­lu ku­ću.

– O sla­nju “Be­mi­nih” ci­pe­la Me­la­ni­ji, po­zi­vu na će­va­pe u Ba­nja­lu­ku, svi su pi­sa­li, a ide­ja o gra­dnji nje­nog ki­pa već je obi­šla svi­jet. Zva­li su me no­vi­na­ri Roj­ter­sa i BBC-ja… Možda je Me­la­ni­ja ču­la za to – pri­ča Umi­če­vić.

Me­la­ni­jin kip bi­će od gip­sa, be­to­na i če­li­ka.

Bi­će, ve­li, jak kao ka­men, a Se­lak za nje­ga da­je ga­ran­ci­ju od 50 go­di­na.

– Ovo je ozbi­ljna stvar. Vje­ru­jem Se­la­ku, ali prvo ću do­bro pro­vje­ri­ti ka­ko kip iz­gle­da, pa ga tek on­da pos­ta­vi­ti. Ne­ću da bu­de kao s ki­pom Ro­nal­da, ko­ji uop­šte ne li­či na se­be – re­kao je Umi­če­vić.

Za Ma­rin­ka Umi­če­vi­ća, kip mo­ra da bu­de iden­ti­čan pri­ro­dnom iz­gle­du, ne pris­ta­je na od­stu­pa­nja.

Mje­re smo uze­li Se­lak i ja, od je­dne mo­je ra­dni­ce ko­ja ima is­te pro­por­ci­je kao Me­la­ni­ja. Mo­ra­li smo se sna­ći. Na in­ter­ne­tu smo na­šli Me­la­ni­ji­ne pro­por­ci­je i on­da smo tražili u fa­bri­ci ženu sli­čnu njoj. Pri­zna­jem da i kod me­ne u fa­bri­ci ima li­je­pih žena, sli­čnih prvoj da­mi – na­ša­lio se Umi­če­vić.

U ša­li kaže da će Se­lak “vi­si­ti” is­pred fa­bri­ke, ako kip ne bu­de li­čio na su­pru­gu pred­sje­dni­ka Ame­ri­ke.

Dvo­ri­šte is­pred fa­bri­ke obu­će već je spre­mno, kon­stru­kci­ja je sti­gla, a Ste­vo Se­lak da­je sve od se­be da kip bu­de do­bar.

– Ma­rin­ko je do­bar čo­vjek, ali i ve­li­ki živac. Po­di­gao mi je pri­ti­sak. Re­kao je da Me­la­ni­ja mo­ra bi­ti do­bra, ina­če će ra­zbi­ti kip. Ali ipak, dra­go mi je što je oda­brao me­ne. Iako mi je ovo prvi žen­ski kip, da­ću sve od se­be – objaš­nja­va Se­lak, ko­ji je za sa­da na­pra­vio drve­nu kon­stru­kci­ju, ali bez gla­ve.

Za gla­vu, kaže, tre­ba pu­no vre­me­na i de­ta­lja, pa će ci­je­li kip bi­ti go­tov kra­jem ju­na.

– Naj­la­kše je na­pra­vi­ti oblik su­knje i ti­je­la ide­al­nih pro­por­ci­ja, što Me­la­ni­ja za­is­ta ima – re­kao je Se­lak.

“Narodne novine”